Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika 2.

  A tantárgy angol neve: Digital Design 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. június 9.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szakmai törzsanyag tárgy

  BSc. képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA108 1. 2/2/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Arató Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kalmár Péter

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Horváth István

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Vajda Ferenc

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -------------

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA104" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIFO1016" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGVBSC", ahol a Ciklus = "-re tárgy")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Neptun-kód Cím

  BMEVIIIA104 Digitális technika I. kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  (Digitális technika I-II.) A tárgy rendeltetése, hogy megadja mindazokat a hardware rendszertechnikai alapismereteket, amelyek a digitális berendezések logikai tervezési szintjén szükségesek. A tervezői szemlélet kialakítása érdekében a hallgatók a gyakorlati foglalkozásokon logikai tervezési részfeladatok önálló megoldásával mélyítik el az elméleti tananyagot. Ennek keretében

  • megismerik a digitális integrált áramköri építőelemek főbb típusait felhasználói szinten,
  • elsajátítják és begyakorolják a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezési lépéseit,
  • gyakorlatot szereznek a hazárdjelenségek felismerésében és kiküszöbölésében,
  • módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében,
  • egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv alapszintű megismerése révén olyan alapokat kapnak, amelyek birtokában további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

  A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatóknak képesek lesznek a villamosmérnöki gyakorlatban felmerülő bármely logikai tervezési feladat megoldására, ennek során

  • a rendszertechnikai terv kidolgozására,
  • a megfelelő építőelem-készlet kiválasztására,
  • a logikai tervezési feladat megfogalmazására,
  • a logikai tervezési lépések számítógépes végrehajtására,
  • adott számítógépes tervező rendszer (CAD) használatára.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Digitális technika II (2+2)

  1. hét

  Előadás

  A digitális rendszerek tervezése, adatstruktúra vezérlés. Sínrendszerek definíciója, kialakulása, osztályozása. Szinkron és aszinkron működésű sínrendszerek. Vezetékek csoportosítása, az egyes vezetékcsoportok feladata.

  Gyakorlat

  Feladatok megoldása MSI áramkörök alkalmazásával: soros/párhuzamos, párhuzamos/soros átalakítás.

  2. hét

  Előadás

  A digitális számítógép felépítése, működése. Az utasítás-szervezés fejlődése. Mikroprocesszoros rendszerek kialakulása, fejlődése.

  Gyakorlat

  Feladatok megoldása MSI áramkörök alkalmazásával: hétszegmenses kijelző vezérlőrendszerének tervezése.

  3. hét

  Előadás

  A mikroszámítógépek általános felépítése, blokkvázlata, a funkcionális egységek jellemzői, a működés modellje. Egy egyszerű mikroprocesszor sínrendszerének felépítése. Alaphelyzetbe állítás, órajel generálás, READY kezelés.

  Gyakorlat

  Memóriák illesztése sínrendszerekhez. ROM, RAM memória elemek. Időzítési viszonyok a memóriák szempontjából. Az adatszélesség növelése.

  4. hét

  Előadás

  Az Assembly programozás alapfogalmai. Egyszerű mikroprocesszor utasításkészlete. Adatmozgató utasítások, ugró utasítások, aritmetikai és logikai utasítások. Címzési módok, makrók és direktívák.

  Gyakorlat

  Egyszerű assembly programozási feladatok gyakorlása.

  5. hét

  Előadás

  Egyszerű mikroprocesszor utasításkészlete. FIFO, FILO memória szervezés. Stack memória, hardver szoftver megvalósítás. Szubrutin fogalma, feltétel nélküli és feltételes szubrutinhívó és RET utasítások.

  Gyakorlat

  Egyszerű assembly programozási feladatok gyakorlása.

  6. hét

  Előadás

  A mikroszámítógépek megszakítási rendszerének általános ismertetése A megszakítás fogalma (egyszintű, többszintű, programvezérelt megszakítások). A megszakítási szubrutin felépítése, automatikus és programozható mentések, prioritási megoldások.

  Gyakorlat

  Egyszerű assembly programozási feladatok gyakorlása.

  7. hét

  Előadás

  Egyszerű mikroprocesszorokban lévő speciális egységek. Feles megszakítások, nem tiltható megszakítások alkalmazása, teszt bemenetek és közvetlen kimenetek mikroprocesszorokban. Speciális utasítások.

  Gyakorlat

  Teszt bemenetek és közvetlen kimenetek alkalmazása.

  8. hét

  Előadás

  Sínrendszerre csatlakoztatható, programozható megszakítás-kezelő egységek felépítése, működése, alkalmazása.

  Gyakorlat

  A megszakítás-kezelők alkalmazása, programozása.

  9. hét

  Előadás

  Programozható I/O egységek. A soros adatátvitel szervezése, megoldási változatok. Aszinkron és szinkron adatátvitel. Soros adatátviteli egység felépítése, működése, programozása.

  Gyakorlat

  Soros programozható I/O egység alkalmazásával illesztési feladatok gyakorlása.

  10. hét

  Előadás

  Programozható I/O egységek. A párhuzamos adatátvitel szervezése. Programozható párhuzamos adatátviteli egység felépítése, működése, programozása.

  Gyakorlat

  Programozható párhuzamos adatátviteli egység illesztése, programozása.

  11. hét

  Előadás

  A DMA működés fogalma, megvalósítása. Egy és kétciklusú DMA átvitel. A processzor sínjére csatlakoztatható DMA vezérlő működése, programozása.

  Gyakorlat

  DMA vezérlő illesztése, programozása, gyakorlati példák.

  12. hét

  Előadás

  Mikrokontrollerek: generációk, családok, irányzatok., alkalmazási lehetőségek. Mikrokontrollerek felépítése: egy elterjedt architektúra bemutatása.

  Gyakorlat

  Tervezési feladat megoldása mikrokontroller alkalmazásával.

  13. hét

  Előadás

  DSP rendszerek felépítése, fejlődése, alkalmazástechnikájuk főbb elvei.

  Gyakorlat

  A 12. heti feladat programozási részének megoldása.

  14. hét

  Előadás

  FPGA fejlesztő rendszerek főbb típusai és szolgáltatásaik.

  Gyakorlat

  Konkrét FPGA fejlesztő rendszer alkalmazásának bemutatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat,):

  Heti 4 óra előadás és 2 óra tantermi gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy házi feladatot ad ki a tanszék. A félévvégi aláírás feltétele a házi feladat beadása határidőre és "megfelelt" minősítése, valamint részvétel legalább a gyakorlatok 70 %-án.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli.

  A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  c. Elővizsga: nincs

  Minden egyéb kérdésében a TVSZ rendelkezései irányadók.

  11. Pótlási lehetőségek

  Házi feladatok pót-beadása a pótlási hét vége előtt két nappal, a feladatlapon megjelölt helyen és időpontban, a pótbeadáshoz kapcsolódó díj megfizetésével.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előzetes egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  IRODALOM:

  Kötelező:

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, 1984.
  dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)
  Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)
  Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár, BME, Budapest, 1991

  Ajánlott:

  M. Morris Mano, Charles R. Kime: Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-031486-2

  John F. Wakerly: Digital Design, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-089896-1

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  28

  Tervezési feladat

  20

  Laboratóriumi feladatok megoldása

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  46

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Arató Péter

  Egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Kalmár Péter

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Horváth István

  Egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika