Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális rendszerek és számítógépek felépítése

  A tantárgy angol neve: Digital Systems and Computer Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. július 11.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. szeptember 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Semmelweis Egyetem

   

  Egészségügyi Közszolgálati Kar

   

  Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA070 1 2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Horváth István

   

  adjunktus

   

  IIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M7")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerűnek tekinthető számítógépek felépítésének és működésének haladó felhasználói szinten történő megismerése. A számítógépben lejátszódó folyamatok megértése és megalapozott háttér biztosítása a digitális rendszerek további részterületeivel foglalkozó, műszaki jellegű tantárgyak részére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Információ, adat, szám, numerikus információ. Bináris számrendszer, a bináris számrendszer alkalmazásának műszaki okai.

  A decimális és bináris számrendszer kapcsolata. Negatív számok ábrázolása kettes számrendszerben. Fixpontos és lebegőpontos számábrázolás. Négy alapművelet elvégzése kettes számrendszerben.

  Boole algebra mint az adatfeldolgozó berendezések tervezésének matematikai alapja. Logikai áramkörök mint a Boole algebra műszaki megvalósítása. Kombinációs és sorrendi hálózatok. Aritmetika, ALU. Logikai áramkörök generációi.

  Neumann architektúra. A számítógép mint programozható adatfeldolgozó berendezés felépítése. CPU, memória, I/O, sínrendszer. Négycímes és egycímes utasításszervezés. Az utasítás-végrehajtás fázisai. A rendszer működésének gyorsítása: párhuzamosítás, pipe-line feldolgozás, RISC és CISC architektúrák.

  Egy egyszerű CPU felépítése, működése. Sínrendszerek, egy és többprocesszoros sínek. Modularitás.

  Gépi utasítások, gépi kódú (bináris) program. Gépi kódú program előállítása, assembly nyelv és assembler fordító. Adat- és utasításcímzések. Compiler nyelvek.

  Memória, memóriaáramkörök típusai, memória és sínrendszer. Cache és stack memória. Megszakításkérés. Közvetlen memóriahozzáférés.

  Soros, párhuzamos I/O. Néhány fontos és tipikus periféria csatolási módja és működési elve (egér, klaviatúra, nyomtató, mágneses és optikai háttértár stb.). Analóg környezet és a digitális rendszer összekapcsolása, pl. telefónia.

  Operációs rendszer és a hardver viszonya, kapcsolata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:

   

  -          A tanulmányi szabályzatban foglaltaknál kevesebb hiányzás.

  -          A 10. héten zárthelyi.

  b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga sikeres letétele.

  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek utolsó oktatási héten pótzárthelyi.
  12. Konzultációs lehetőségek a zárthelyi és a vizsga előtt.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A. Tannenbaum: Számítógép-architektúrák

  Kóczi A., Kondorosi K.: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire5
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása4
  Vizsgafelkészülés16
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Kondorosi Károly

   

  docens

   

  IIT

   

  Dr. Horváth István

   

  adjunktus

   

  IIT