Projektmenedzsment

A tantárgy angol neve: Project Management

Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitelszervező szakirány.

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA042 4 2/1/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balla Katalin,
4. A tantárgy előadója

Dr. Balla Katalin, docens

Dr. László Zoltán, docens

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozás.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" ,  "jegy" , _ )   >= 2
TargyEredmeny( "BMEVIAUA069" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező:  

VIAUA069 Programozás

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a projektmenedzsment (PM) módszereivel és segédeszközeivel, kiemelten figyelve az egészségügyi és informatikai projektek sajátosságaira. Mivel az egészségügyi projektek többségének meghatározó része szoftver fejlesztése, karbantartása és továbbfejlesztése, továbbá informatikai szolgáltatások nyújtása, fontos, hogy a hallgatók megismerjék a szoftverrendszerek tervezési, fejlesztési és üzemeltetési folyamatát, valamint a menedzserek számára is elengedhetetlen leírásmódok és modellek alapelemeit (pl. a követelményspecifikáció leírásának módját és a rendszertervek lehetséges megjelenési formáit). A tantárgyban szó lesz informatikai beszerzések és beruházások kérdéseiről, pályázatok és tenderek készítéséről, valamint minőségügyi kérdésekről is.

A hallgatók az előadásokon egészségügyi információs rendszerek fejlesztésével kapcsolatos esettanulmányokat ismernek meg, a laborgyakorlatokon pedig – számítógépes támogatással–egy konkrét projektet visznek végig. A hallgatókkal együtt megvizsgáljuk, hogyan kell menedzselni egy olyan projektet, amelynek célja egy már meglévő egészségügyi információs rendszer kiegészítése egy új funkcióval az érdekelt felek követelményei alapján, és melyek azok a feladatok, amelyek egy ilyen módosításból következnek (a konfiguráció aktualizálása minden felhasználónál, az áttérés pillanatának megválasztása a régi rendszerről az újra, az áttérés kockázatai, a régi rendszer visszaállításának lehetősége adatvesztés nélkül stb.).

8. A tantárgy részletes tematikája ELMÉLET

 

1. Menedzsment-keret a projektek végrehajtásához

 

·         A projekt fogalma, elemei. Egészségügyi és informatikai projektek sajátosságai.

·         A projekt környezete, erőforrásai, érdekelt felei, a „megfelelő minőség” meghatározása.

·         Irányítási és műszaki folyamatok a projektben. PM-módszertanok.

·         A PM folyamatai. Tervezés. A tervek típusai. A becslés fontossága. Becslési technikák.

·         A projekt végrehajtásának lépései. Modellezés. WBS (Work Breakdown Structure, a munkalebontás struktúrája), OBS (Organisation Breakdown Structure, a projektszervezet kialakítása), tervek. Követés, vezérlés. Dokumentálás. Megvalósult érték számítása. Kockázatkezelés a projektben.

·         Az emberi tényező a projektben. Team-szerepek (Belbin), vezetési stílusok. Kommunikáció a projektben.

·         Informatikai beszerzési és beruházási projektek sajátosságai. Pályázatkészítési és tenderírási projekt sajátosságai.

2. Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó alapok

 

·         A szoftvertechnológia alapfogalmai, Mi a szoftver? A szoftverpiac ma, kihívások, minőség, problémák. Esettanulmányok: Therac-25. A technológia definíciója, kialakulása. A szoftvertechnológia rövid története. A szoftverkrízis és kezelése. A szoftvertechnológia definíciói.

·         A szoftverfejlesztési folyamat. A fejlesztés elvi folyamata. Általános folyamatmodell. A termék életciklusa, a szoftver életciklus-modelljei (lineáris, vízesés).

·         A követelmények kezelésének lényege, fontossága. A rendszerdefiníció felépítése. A szoftverspecifikáció alapjai.

·         Funkcionális modell. DFD (Data Flow Diagram). Adatmodellezés, ERD (Entity Relationship Diagram). Adatspecifikáció, XML (Extensible Markup Language). A viselkedés modellezése.

·         A követelményspecifikáció felépítése. A felhasználói kézikönyv tartalma.

·         A szoftvertervezés szintjei, alapfogalmai. Az architektúra fogalma, stílusok. Fontosabb architektúrák. Tervezési dokumentumok.

·         Az objektum-orientáltság. Az objektum szemantikája. Szolgálat kérése. Típusok, interfészek, operációk.

·         Az UML bevezetése, építőelemek, kiterjesztő mechanizmusok. Struktúra és viselkedési diagramok.

·         Verifikáció és validáció. Felülvizsgálatok. A tesztelés célja, fázisai, típusai. Tesztelési stratégiák.

·         Szoftvertermékek konfigurációmenedzsmentje. Alapfogalmak, kulcsfolyamatok. Eszközök.

3. Az egészségügyi informatikai rendszer mint szolgáltatási rendszer

 

·         A szolgáltatási rendszerek elemei (szoftver, hardver, emberek, folyamatok) és szerkezete.

·         Az egészségügyben alkalmazott informatikai szolgáltatási rendszer elemei.

·         Folyamatok egy szolgáltatási rendszerben: menedzsment-folyamatok, szolgáltatási folyamatok, támogató folyamatok, szervezeti folyamatok (a CMMI-SVC 1.3 – Capability Maturity Model for Services – alapján). A szoftverfejlesztés mint szolgáltatás.

LABOR (gyakorlat):

 

·         Projekttervezés a gyakorlatban: az MSProject alkalmazása a tervezésben.

·         Projektkövetés a gyakorlatban: az MSProject alkalmazása a követésben.

·         Esettanulmány:

o   Egy működő egészségügyi informatikai rendszer bemutatása, megismerése.

o   Követelmények megértése egy működő rendszer új funkcióval történő kiegészítésére.

o   Követelmények egyeztetése, dokumentálása, szemlézése, elfogadása.

o   Projektterv készítése az elfogadott követelmények implementálására. Szükséges erőforrások azonosítása, beszerzésről való döntés, költségek és várható időtartam becslése.

o   A projekt kockázatainak azonosítása, priorizálása, dokumentálása.

o   Az új verzió éles üzembe helyezésével kapcsolatos teendők azonosítása, dokumentálása.

o   Egy konfigurációmenedzsment-eszköz megismerése, használata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és labor.
10. Követelmények

a.  A szorgalmi időszakban:

Egy házi feladat megoldása; kiadása a 9., beadása a 12. oktatási héten.

A félévvégi aláírás követelménye: elfogadott házi feladat.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

c.   Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, a személyi és tárgyi erőforrások függvényében, az előadóval egyeztetett teremben és időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Langer T.: Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben. Panem, 2007. ISBN 9789635454747.

Sommerville, I.: Szoftverrendszerek fejlesztése Második, bővített, átdolgozott kiadás, Panem, 2007. ISBN: 9789633454785

Balla K: Minőségmenedzsment a szoftverfejlesztésben. Panem, 2007. ISBN:9789635454730

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés20
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balla Katalin, Dr. László Zoltán