Digitális technika

A tantárgy angol neve: Digital Design

Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemGazdaság- és TársadalomtudományiMűszaki menedzser alapképzés (BSc)Kötelező
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIA041 3 4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pilászy György,
4. A tantárgy előadója
dr. Risztics Péter Károlyegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
dr. Horváth Tamástud. munkatársIrányítástechnika és Informatika
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Lineáris algebra és egyváltozós függvények, Bevezetés az informatikába

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgy épít a Lineáris algebra és egyváltozós függvények (T10), valamint a Bevezetés az informatikába (T3) című tárgyak ismeretanyagára.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a műszaki menedzser szak, B.Sc. képzésben részvevő hallgatói megfelelő ismereteket szerezzenek a digitális hardver, a rendszertechnikai tervezés, a számítástechnika területén, beleértve a leírási és tervezési módszereket, és az ehhez szükséges elméleti és konkrét gyakorlati ismereteket. A hallgatók a tanulmányok során megismerkednek a Boole-algebra alapjaival, a logikai hálózatok tervezésével, a mikroprocesszoros rendszerekkel, ezek eszközbázisával és programozhatóságával.

8. A tantárgy részletes tematikája

A logikai tervezés célja. A kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma. A Boole-algebra axiómái. A logikai függvény fogalma. A funkcionális teljesség fogalma. Kombinációs hálózatok tervezése. Elemi kombinációs áramkörök. Minimalizálási eljárások. A kombinációs áramkörök hazárdjelenségeinek okai, megszüntetésük módja. Két és többszintű hálózatok.

A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása. Elemi sorrendi áramkörök. A szinkron, illetve az aszinkron hálózatok tervezésének bemutatása. Az állapotok minimalizálása. Ekvivalencia és kompatibilitási osztályok.

Az állapotkódolási eljárások. A vezérlési függvények meghatározása. Analízis feladatok.

A kritikus versenyhelyzet és a lényeges hazárd. A sorrendi hálózatok hazárd jelenségei megszüntetésének módja.

Digitális rendszerek tervezési módszerei. Hardver leíró nyelvek.

Funkcionális építőelemek (számlálók, regiszterek, komparátorok, dekódolók, multiplexerek) felépítése, alkalmazásuk.

Az általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

A mikroprocesszorok felépítése, utasításkészlete és alkalmazástechnikája. Memória-típusok és illesztési kérdéseik. Programozható eszközök és perifériakezelési elvek, perifériák illesztési kérdései. A hardver-közeli nyelv fogalmai, felépítése és a programozás. Az assembly nyelv, utasítás-készlet, címzési módok, gyakorlati feladatok. 

 
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy az elméleti, módszertani megalapozást követően, minden résztémakörben sokrétű gyakorlati útmutatást ad, a példamegoldáson keresztül bevonja a hallgatókat az elméleti anyag gyakorlati alkalmazásába, a tervezésbe. Egy-egy elméleti témakört feladatmegoldás követ.

 
10. Követelmények

a.              A szorgalmi időszakban: A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban zárthelyi íratásával ellenőrizzük. A félév végén aláírást csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a zárthelyin legalább elégséges eredményt produkálnak.

b.       A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli, elméleti és gyakorlati példamegoldó feladattal. A kreditpont megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény

c.       Elővizsga: -

11. Pótlási lehetőségek

A félévközi zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban és a pótlási héten egy-egy alkalommal van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek  A zárthelyi és a vizsgák előtt - igény szerint - konzultációs lehetőséget biztosí
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom  

Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, Tankönyvkiadó, 1984.

Dr. Horváth I., Dr. László Z.: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet, J5-1428

Dr. Szittya O., Dr. Hunwald Gy.: Logikai elemeke adatgyűjteménye, J5-1042

Dr. Selényi E., Benesóczky Z.: Digitális technika Példatár, BME, 1991.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra25
Felkészülés zárthelyire 24
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés45
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Risztics Péteregyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
Dr. Horváth Tamástud. munkatársIrányítástechnika és Informatika