Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika

  A tantárgy angol neve: Digital Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemGazdaság- és TársadalomtudományiMűszaki menedzser alapképzés (BSc)Kötelező
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIA041 3 4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pilászy György,
  4. A tantárgy előadója
  dr. Risztics Péter Károlyegyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  dr. Horváth Tamástud. munkatársIrányítástechnika és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra és egyváltozós függvények, Bevezetés az informatikába

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy épít a Lineáris algebra és egyváltozós függvények (T10), valamint a Bevezetés az informatikába (T3) című tárgyak ismeretanyagára.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a műszaki menedzser szak, B.Sc. képzésben részvevő hallgatói megfelelő ismereteket szerezzenek a digitális hardver, a rendszertechnikai tervezés, a számítástechnika területén, beleértve a leírási és tervezési módszereket, és az ehhez szükséges elméleti és konkrét gyakorlati ismereteket. A hallgatók a tanulmányok során megismerkednek a Boole-algebra alapjaival, a logikai hálózatok tervezésével, a mikroprocesszoros rendszerekkel, ezek eszközbázisával és programozhatóságával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A logikai tervezés célja. A kombinációs és sorrendi hálózatok fogalma. A Boole-algebra axiómái. A logikai függvény fogalma. A funkcionális teljesség fogalma. Kombinációs hálózatok tervezése. Elemi kombinációs áramkörök. Minimalizálási eljárások. A kombinációs áramkörök hazárdjelenségeinek okai, megszüntetésük módja. Két és többszintű hálózatok.

  A sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása. Elemi sorrendi áramkörök. A szinkron, illetve az aszinkron hálózatok tervezésének bemutatása. Az állapotok minimalizálása. Ekvivalencia és kompatibilitási osztályok.

  Az állapotkódolási eljárások. A vezérlési függvények meghatározása. Analízis feladatok.

  A kritikus versenyhelyzet és a lényeges hazárd. A sorrendi hálózatok hazárd jelenségei megszüntetésének módja.

  Digitális rendszerek tervezési módszerei. Hardver leíró nyelvek.

  Funkcionális építőelemek (számlálók, regiszterek, komparátorok, dekódolók, multiplexerek) felépítése, alkalmazásuk.

  Az általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak.

  A mikroprocesszorok felépítése, utasításkészlete és alkalmazástechnikája. Memória-típusok és illesztési kérdéseik. Programozható eszközök és perifériakezelési elvek, perifériák illesztési kérdései. A hardver-közeli nyelv fogalmai, felépítése és a programozás. Az assembly nyelv, utasítás-készlet, címzési módok, gyakorlati feladatok. 

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy az elméleti, módszertani megalapozást követően, minden résztémakörben sokrétű gyakorlati útmutatást ad, a példamegoldáson keresztül bevonja a hallgatókat az elméleti anyag gyakorlati alkalmazásába, a tervezésbe. Egy-egy elméleti témakört feladatmegoldás követ.

   
  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban: A hallgatók tanulmányi előmenetelét a szorgalmi időszakban zárthelyi íratásával ellenőrizzük. A félév végén aláírást csak azok a hallgatók kaphatnak, akik a zárthelyin legalább elégséges eredményt produkálnak.

  b.       A vizsgaidőszakban: A félév vizsgával zárul. A vizsga írásbeli, elméleti és gyakorlati példamegoldó feladattal. A kreditpont megszerzésének feltétele a legalább elégséges vizsgaeredmény

  c.       Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban és a pótlási héten egy-egy alkalommal van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek  A zárthelyi és a vizsgák előtt - igény szerint - konzultációs lehetőséget biztosí
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom  

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése, Tankönyvkiadó, 1984.

  Dr. Horváth I., Dr. László Z.: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet, J5-1428

  Dr. Szittya O., Dr. Hunwald Gy.: Logikai elemeke adatgyűjteménye, J5-1042

  Dr. Selényi E., Benesóczky Z.: Digitális technika Példatár, BME, 1991.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra25
  Felkészülés zárthelyire 24
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés45
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Risztics Péteregyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Horváth Tamástud. munkatársIrányítástechnika és Informatika