Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló Labor (OBMK)

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyi Mérnök Szak - Kötelező tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIII3008   4/0/0/f 6  
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Benyó Zoltánegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kovács Leventeegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A választott témától függően az alapképzés tárgyaira, illetve a fakultatív tárgyakra.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Témaválasztáskor a leendő konzulenssel kell megbeszélni.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az egészségügyi mérnökképzésben tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődési körének megfelelő tématerületen, valós orvosbiológiai feladatok megoldása közben.

  Alapvető célkitűzés, hogy a hallgató a választott téma szűkebb szakterületével behatóbban foglalkozzon és az átlagos hallgatói ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, s a tárgy keretében végzett munkát – megfelelő előrehaladás esetén – diplomaterv keretében, vagy akár PhD témaként is hasznosítani tudja.

  8. A tantárgy részletes tematikája -         A féléves tárgy témaválasztását célszerű több szempontból, jól átgondolni, hiszen a tárgyon túlmutató hatása lehet. A Tanszék már a tárgyfelvételt megelőző félév szorgalmi időszakában segítséget biztosít a témaválasztáshoz tájékoztatók tartásával, korábbi és aktuális témák kiírásainak, befejezett munkák tartalmi összefoglalóinak közreadásával. Témát választani a megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig célszerű, de legkésőbb a vizsgaidőszak végéig kell.   

  -         A tantárgy részletes tematikáját, lebonyolításának módját a témavezető az első gyakorlat alkalmával határozza meg. Ennek témától függő fázisai a következők lehetnek: irodalmazás, rendszertervezés, tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, deszkamodell szintű berendezések készítése, ellenőrző mérések végzése, végleges megoldás megtervezése, tesztelés, dokumentálás.

  -         A szorgalmi időszak utolsó napjáig el kell készíteni és beadni a féléves munkáról szóló írásos beszámolót, illetve magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalót.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Kiscsoportos foglalkozás keretében (maximum 2-3 fő) a témavezető oktató irányításával történik a választott téma kidolgozása. Több hallgató közös munkája esetén mindenki egyéni teljesítményének értékelhetőnek kell lenni. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet Tanszéki laboratórium, számítógépterem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gépidő, berendezések, eszközök, anyagok biztosítása a konzulens feladata.

  A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete mellett kell végezni.

  A félév végén a hallgatóknak írásos beszámolót kell készíteni a félév során végzett tevékenységről. A beszámolónak tartalmazni kell az elkészült feladat (esetenként berendezés, hardver, illetve szoftver) dokumentációját is. A közös munkán dolgozó hallgatók közös beszámolót készíthetnek, de a leírás alapján elbírálható legyen az egyéni munka. A szövegszerkesztővel készült írásos anyag javasolt terjedelme 10 oldal.

  El kell készíteni a végzett munka fél oldalas tartalmi összefoglalóját magyar és angol nyelven.

  10. Követelmények

  A félévközi jegy és aláírás megszerzéséhez a témát ki kell dolgozni a konzulenssel megbeszélt mélységig, be kell adni az írásos beszámolót és tartalmi összefoglalókat.

  A félévközi osztályzatot a témavezető által ajánlott jegy és a szóbeli prezentáció értékeléseként kapott jegy átlagaként képződik.

  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek Témavezetővel egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető útmutatása illetve irodalomkutatás alapján.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Önálló munka124
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Benyó Zoltánegyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Kovács Leventeegyetemi adjunktusIrányítástechnika és Informatika