Mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazása

A tantárgy angol neve: Biomedical Applications of Microwaves

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVSV32   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HVT

dr. Mátay Gábor

egyetemi adjunktus

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek , Hírközléselmélet
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9132") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9132)
7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat a mikrohullámok élettani hatásaival, a rádiófrekvenciás sugárzásokra vonatkozó életvédelmi szabványokkal és biztonsági előírásokkal, valamint a mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazásaival, mind a diagnosztikában, mind a terápia területén.
8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét:: - A rádiófrekvenciás tartomány helye az elektromágnes spektrumban
 - . A rádiófrekvenciás és mikrohullámú sugárzás fizikai leírása..
2.hét: - Az elektromágneses energia kisugárzása
- Elemi sugárzók, közeli és távoli tér.
3.hét: - Hullámterjedés veszteséges közegekben. Tér és anyag kölcsönhatása.
- Dielektromos relaxáció mechanizmusa, komplex permittivitás.
4.hét: - Relaxáció biológiai anyagokban. A molekulák közötti kötések.
- A víz dielektromos tulajdonságai. Keverékek, sóoldatok relaxációs tulajdonságai.
5.hét: - Hőkeltés, hőmegfutás.
- Biológiai struktúrák dielektromos tulajdonságai.
6.hét: - Kölcsönhatás a sejtmembránokkal. Termikus kölcsönhatás az élő szervezettel.
 - Kísérleti vizsgálatok. Modellezés.
7.hét: - Kölcsönhatások a közeli térben.
 - Rezonancia-jelenségek, forró pontok.
8.hét: - A rádiófrekvenciás sugárzás emberre gyakorolt hatása, megbetegedések fajtái halálozási okok.
 - Elektromágneses hiperérzékenység. Mobiltelefon hatása, EM terek hatása a szívritmus-szabályozókra.
9.hét: - Élet és egészségvédelem a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Életvédelmi szabványok.
 - A rádiófrekvenciás sugárzások mérése, a sugárzás elleni védőöltözetek.
10.hét: - A rádiófrekvenciás sugárzás alkalmazásai (diagnosztika, terápia).
 - Mikrohullámú termográfia.
11.hét: - Mikrohullámú hipertermia. Önálló és kombinált kezelések.
 - Lokális és egész test hipertermia. Hipertermiás berendezések.
12.hét: - Mikrohullámok alkalmazása a szívbetegségek gyógyítására. Ballon angioplasztika.
 - Szívritmuszavar kezelése szöveti leválasztással.
13.hét: - Az elektrosebészet. Mikrohullámú sebészet (koaguláció, mikrohullámú sebészkés).
 - Mikrohullám patológiai alkalmazása (mikrohullám a szöveti előkészítés különböző fázisaiban).
14.hét: - Fagyasztott szövetek kiolvasztása (vér kiolvasztása, melegítése; szövetek szervek kiolvasztása).
 - Mikrohullám egyéb orvosbiológiai alkalmazásai (fertőtlenítés, kórházi szemét mikrohullámú kezelése). Emberi test rádiófrekvenciás felmelegítése hipotermia esetén.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) - előadás,
- előadáson gyakorlati példák kidolgozása, mérőműszerek bemutatása.

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
 Az előadáson elhangzott tananyag elsajátítása, melynek ellenőrzése a szorgalmi időszakban két nagy ZH megírásával történik.
 A nagy ZH-k a 7. és a 13. tanulmányi héten kerülnek megíratásra. A nagy ZH-król történő hiányzás, vagy elégtelen osztályzat esetén a hallgatók pótzárthelyit kötelesek írni. Igazolatlan hiányzás elégtelen ZH eredménynek minősül.
 A félévvégi aláírás feltétele: mindkét nagy ZH, vagy pótzárthelyik legalább elégséges osztályzatra történő megírása.
 A vizsgára bocsájtás feltétele: a félévvégi aláírás megszerzése.
 Hiányzások igazolás a TVSz szerint.
b. A vizsgaidőszakban:
 Szóbeli vizsga a tárgy anyagából. A vizsgára történő felkészülést az utolsó előadáson kiosztott vizsgakérdések segítik. A szóbeli vizsgán a hallgatók a vizsgakérdésekből 2 db tételt húznak.
A félév során szerzett nagy ZH eredmények csak a vizsgaosztályzat le-, vagy felkerekítésénél kerülnek alkalmazásra.
c. Elővizsga
Igény esetén az utolsó tanulmányi héten a hallgatókkal egyeztetve.

11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Nagy ZH-kat megelőző héten egy-egy alkalommal.
Minden vizsgát megelőzően egy-egy alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mátay Gábor, Zombory László: A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai alkalmazásai,
Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000., ISBN 963 420 658 1
Sol. M. Michaelson, James C. Lin: Biological Effects and Health Implication of Radiofrequency Radiation, Plenum Press, New York, London, 1987., ISBN 0 306 41580 1
Jacques Thuery: Microwaves: Industrial, Scientific and Medical Applications, Artech House, Boston, London, 1991., ISBN 0 89006 448 2

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zombory László

egyetemi tanár

HVT

dr. Mátay Gábor

egyetemi adjunktus

HVT