Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazása

  A tantárgy angol neve: Biomedical Applications of Microwaves

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVSV32   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HVT

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek , Hírközléselmélet
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9132") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9132)
  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat a mikrohullámok élettani hatásaival, a rádiófrekvenciás sugárzásokra vonatkozó életvédelmi szabványokkal és biztonsági előírásokkal, valamint a mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazásaival, mind a diagnosztikában, mind a terápia területén.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét:: - A rádiófrekvenciás tartomány helye az elektromágnes spektrumban
   - . A rádiófrekvenciás és mikrohullámú sugárzás fizikai leírása..
  2.hét: - Az elektromágneses energia kisugárzása
  - Elemi sugárzók, közeli és távoli tér.
  3.hét: - Hullámterjedés veszteséges közegekben. Tér és anyag kölcsönhatása.
  - Dielektromos relaxáció mechanizmusa, komplex permittivitás.
  4.hét: - Relaxáció biológiai anyagokban. A molekulák közötti kötések.
  - A víz dielektromos tulajdonságai. Keverékek, sóoldatok relaxációs tulajdonságai.
  5.hét: - Hőkeltés, hőmegfutás.
  - Biológiai struktúrák dielektromos tulajdonságai.
  6.hét: - Kölcsönhatás a sejtmembránokkal. Termikus kölcsönhatás az élő szervezettel.
   - Kísérleti vizsgálatok. Modellezés.
  7.hét: - Kölcsönhatások a közeli térben.
   - Rezonancia-jelenségek, forró pontok.
  8.hét: - A rádiófrekvenciás sugárzás emberre gyakorolt hatása, megbetegedések fajtái halálozási okok.
   - Elektromágneses hiperérzékenység. Mobiltelefon hatása, EM terek hatása a szívritmus-szabályozókra.
  9.hét: - Élet és egészségvédelem a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Életvédelmi szabványok.
   - A rádiófrekvenciás sugárzások mérése, a sugárzás elleni védőöltözetek.
  10.hét: - A rádiófrekvenciás sugárzás alkalmazásai (diagnosztika, terápia).
   - Mikrohullámú termográfia.
  11.hét: - Mikrohullámú hipertermia. Önálló és kombinált kezelések.
   - Lokális és egész test hipertermia. Hipertermiás berendezések.
  12.hét: - Mikrohullámok alkalmazása a szívbetegségek gyógyítására. Ballon angioplasztika.
   - Szívritmuszavar kezelése szöveti leválasztással.
  13.hét: - Az elektrosebészet. Mikrohullámú sebészet (koaguláció, mikrohullámú sebészkés).
   - Mikrohullám patológiai alkalmazása (mikrohullám a szöveti előkészítés különböző fázisaiban).
  14.hét: - Fagyasztott szövetek kiolvasztása (vér kiolvasztása, melegítése; szövetek szervek kiolvasztása).
   - Mikrohullám egyéb orvosbiológiai alkalmazásai (fertőtlenítés, kórházi szemét mikrohullámú kezelése). Emberi test rádiófrekvenciás felmelegítése hipotermia esetén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) - előadás,
  - előadáson gyakorlati példák kidolgozása, mérőműszerek bemutatása.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
   Az előadáson elhangzott tananyag elsajátítása, melynek ellenőrzése a szorgalmi időszakban két nagy ZH megírásával történik.
   A nagy ZH-k a 7. és a 13. tanulmányi héten kerülnek megíratásra. A nagy ZH-król történő hiányzás, vagy elégtelen osztályzat esetén a hallgatók pótzárthelyit kötelesek írni. Igazolatlan hiányzás elégtelen ZH eredménynek minősül.
   A félévvégi aláírás feltétele: mindkét nagy ZH, vagy pótzárthelyik legalább elégséges osztályzatra történő megírása.
   A vizsgára bocsájtás feltétele: a félévvégi aláírás megszerzése.
   Hiányzások igazolás a TVSz szerint.
  b. A vizsgaidőszakban:
   Szóbeli vizsga a tárgy anyagából. A vizsgára történő felkészülést az utolsó előadáson kiosztott vizsgakérdések segítik. A szóbeli vizsgán a hallgatók a vizsgakérdésekből 2 db tételt húznak.
  A félév során szerzett nagy ZH eredmények csak a vizsgaosztályzat le-, vagy felkerekítésénél kerülnek alkalmazásra.
  c. Elővizsga
  Igény esetén az utolsó tanulmányi héten a hallgatókkal egyeztetve.

  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Nagy ZH-kat megelőző héten egy-egy alkalommal.
  Minden vizsgát megelőzően egy-egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mátay Gábor, Zombory László: A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai alkalmazásai,
  Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000., ISBN 963 420 658 1
  Sol. M. Michaelson, James C. Lin: Biological Effects and Health Implication of Radiofrequency Radiation, Plenum Press, New York, London, 1987., ISBN 0 306 41580 1
  Jacques Thuery: Microwaves: Industrial, Scientific and Medical Applications, Artech House, Boston, London, 1991., ISBN 0 89006 448 2

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  HVT

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HVT