Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diplomatervezés 2

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMT05   0/10/0/f 20  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója tanszéki felelősök
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése
  A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni
  A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint a diplomaterv elkészítés.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  Témakörök:
  A Diplomatervezés 1 tárgy témáit az űrmérnök képzésen résztvevő tanszékek hirdetik meg, a hallgató bármelyik meghirdetett téma közül választhat. A diplomaterv témája a kar valamely (lehetőleg a hallgató által felvett szakiránynak megfelelő) tanszékén a tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül választható. A diplomatervezés második félévében az első félévben megkezdett munkát kell folytatni. A téma megváltoztatására csak akkor van lehetőség, ha a hallgató a második félévben a Diplomatervezés 1. tantárgyat javító célú tantárgyfelvétellel ismét felveszi. Ez esetben újra 30 kredit értékű feladatot kell kiírni.

  Más egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a kar valamely szakmailag illetékes tanszékének vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens –tanszékvezetői jóváhagyással– egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A diplomaterv témáját általában úgy kell kiválasztani, illetve a tervet úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomaterv-témákat írhatnak ki. A téma titkosságáról a hallgatót a témára jelentkezéskor tájékoztatni kell.

  A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékestanszékével. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.

  A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek. A félév végén benyújtja elkészült diplomatervét.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Gyakorlat: A hallgatok a témavezetőjük irányítása alatt önállóan vagy csoportban dolgoznak.
  10. Követelmények
  a. A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

  A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek. A félévközi jegy megszerzésének a diplomaterv beadása nem feltétele. Az érdemjegyet a tanszéki konzulens javaslata alapján a tantárgyfelelős adja. A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a két félév során az előkészítő munkát elvégezte, és a diplomatervet ezután már várhatóan konzulensi segítség nélkül is el tudja készíteni.

  b. A diplomaterv beadása

  A diplomaterv beadásának határideje annak a szorgalmi időszaknak az utolsó napja, amelyhez tartozó záróvizsga-időszakban a hallgató diplomatervét meg kívánja védeni.
  A diplomaterv beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A diplomaterv beadásának tartalmi feltétele: a diplomatervben be kell mutatni a feladatkiírásban megnevezett, összes önállóan kidolgozandó részfeladat megoldását. Ha egy részfeladat megoldása mégis ellehetetlenül, akkor kivételes esetben a diplomaterv tanszékvezetői engedéllyel beadható, de a részfeladatra vonatkozó alfejezetben deklarálni kell az ellehetetlenülés tényét, és meg kell adni az ellehetetlenülés okát.
  A diplomaterv formai követelményei: A diplomatervet
  1 példányban írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, valamint
  1 példányban elektronikus formában, az érvényes kari előírások szerint kell beadni.
  Két vagy több hallgató közös témájú diplomatervét külön kötetben és külön elektronikus példányban kell elkészíteni.
  A diplomaterv nyilvános, kivéve, ha a diplomaterv-témát a dékán titkosította. Ez utóbbi esetben a diplomaterv a sikeres záróvizsgát követő 3 év múlva válik nyilvánossá. A nyilvánosságra-hozatalról a kari diplomaterv portál kezelője gondoskodik. A diplomaterv elkészítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos tudnivalókról a tanszék a kiadáskor tájékoztatja a hallgatót.
  A tantárgy sikeres elvégzése során elkészített diplomaterv érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.
  11. Pótlási lehetőségek
  A diplomaterv indokolt esetben a pótlási hét végéig beadható. A diplomaterv ezt követő késedelmes beadása esetén záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető.
  Az el nem fogadott diplomatervezési gyakorlat nem pótolható. Ilyen esetekben a tantárgyat a következő félévben újra fel kell venni.
  A záróvizsga bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) diplomatervet újra be kell nyújtani. A záróvizsga bizottság a diplomaterv kijavítását vagy újbóli elkészítését írhatja elő. Diplomatervet csak egy alkalommal lehet újra benyújtani. Az ismételt benyújtás feltételeit és legkorábbi határidejét a tanszék véleménye alapján a dékán állapítja meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető oktató által kijelölt irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra0
  Félévközi készülés órákra0
  Félévközi készülés gyakorlatra0
  Felkészülés laborra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Önálló tananyag feldolgozás0
  Házi feladat elkészítése0
  Önálló munka600
  Összesen600
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Bacsárdi LászlódocensVIK Hálózati rendszerek és Szolgálatatások Tanszék
  Dr. Csurgai-Horváth László docensVIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék