Diplomatervezés 1

A tantárgy angol neve: Diploma thesis design 1

Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Űrmérnök mesterszak
Űrmérnöki szakmai ismeretek

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMT04   0/5/0/f 10  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
4. A tantárgy előadója tanszéki felelősök
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Kepzes("5N-MUR") ÉS

TárgyTeljesítve("BMEVIHIML05")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése
A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni
Az első félév programja irodalomkutatás, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.
8. A tantárgy részletes tematikája
Témakörök:
A Diplomatervezés 1 tárgy témáit az űrmérnök képzésen résztvevő tanszékek hirdetik meg, a hallgató bármelyik meghirdetett téma közül választhat.

Más egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a kar valamely szakmailag illetékes  tanszékének  vezetője  azt  támogatja,  és  ahhoz  tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens –tanszékvezetői jóváhagyással– egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező  szakember  lehet. A  diplomaterv  témáját  általában  úgy  kell kiválasztani,  illetve  a  tervet  úgy  kell  elkészíteni,  hogy  a  vállalat  (gazdasági  szervezet)  érdekeit  sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomaterv-témákat írhatnak ki. A téma titkosságáról a hallgatót a témára jelentkezéskor tájékoztatni kell.

A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven.  Ilyen esetben a témát és a  teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon  előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékestanszékével. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.

Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat. Közös feladat esetén lehetőség van csak egyes részfeladatok titkosítására. Ekkor az a diplomaterv-téma minősül titkosnak, amely legalább egy titkos részfeladatot tartalmaz. Közös témájú diplomaterv esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat; figyelembe véve, hogy a diplomatervezés második félévére már nem adható ki közös feladat.

A  munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és  a  hallgató  felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek. A félév végén a hallgató munkájáról írásos beszámolót készít és szekcióülésen előadást tart. Az írásos beszámolót a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Terjedelme kb. 30 oldal. A szorgalmi időszak végén, egyeztetett időpontban a hallgató legalább 10 perces előadásban, szekcióülésen számol be az általa végzett munkáról. Az írásos beszámolót a kari diplomaterv portálra is fel kell tölteni a portálon megadott határidőig.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Gyakorlat: A hallgatók a témavezetőjük irányítása alatt önállóan vagy csoportban dolgoznak.


10. Követelmények
a) A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése.
A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a félév során az előkészítő munkát elvégezte, és készen áll a Diplomatervezés 2. tantárgy elvégzésére.

Félévközi ellenőrzés rendje

A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

Az írásos beszámolót a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Terjedelme kb. 30 oldal

- ismeri az űrberendezések egymásra illetve az űrkörnyezetre gyakorolt hatásaira vonatkozó különleges követelményeket és az erre vonatkozó tervezési, tesztelési és üzemeltetési metódusokat;

- ismeri az űr-projektek tervezésének, dokumentációjának és végrehajtásának folyamatát; 

- angol nyelvtudása megfelel a képzéshez, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintnek; 

- angol nyelvtudása eléri a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges színvonalat. 

b) képesség

- csoportmunkában együttműködni saját és más szakterületek képviselőivel egy adott probléma megoldásának kidolgozására; 

- az angol nyelvű szakirodalom megismerésére, a szakszöveg megértésére és feldolgozására; 

- angol nyelven kommunikálni szakmai kérdésekről felhasználókkal és szakember kollégákkal; 

- folyamatos önképzésre, lépést tartva ez által az űrtechnológiai szakma és ipar fejlődésével.

c) attitűd

- nyitott az új kutatási-fejlesztési módszerek, technológiai eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására, valamint lépést tud tartani ezek fejlődésével; 

- nyitott az űrtechnológiát alkalmazó más szakterületek megismerésére és az ott felmerülő műszaki problémák megoldására együttműködve az adott terület szakembereivel; 

- érti és magáénak érzi a szakma etikai elveit és jogi vonatkozásait, döntési helyzetekben maradéktalanul figyelembe véve azokat;

- a missziók megtervezése során gondoskodik az űrkörnyezet etikus használatáról és annak megóvásáról; 

- törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre; 

- szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és a megrendelők technológiáinak, adatainak, információinak biztonságára.

d) autonómia és felelősség

- szakmai véleményét döntési helyzetekben önállóan képviseli, önálló a speciális szakmai kérdések végiggondolásában és az adott források alapján történő kidolgozásában valamint tevékenységei megtervezésében és elvégzésében;

- felelősséget érez az önálló és csoportban végzett kutatói, fejlesztői és üzemeltetési tevékenységéért, a cél elérése érdekében autonóm módon, de a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit; 

- a felhasználásra kerülő technológiák hiányosságait és kockázatait igyekszik kiküszöbölni, a különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét önállóan alkalmazza a gyakorlatban;

- törekszik az űrberendezések speciális biztonsági követelményeinek teljesítésére;

- komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi hatásaiért.

 

11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek
A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető oktató által kijelölt irodalom
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontaktóra0
Félévközi készülés órákra0
Félévközi készülés gyakorlatokra0
Felkészülés laborra0
Felkészülés zárthelyire0
Önálló tananyag feldolgozása0
Házi feladat elkészítése0
Összesen300
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
Dr. Bacsárdi Lászlódocens VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Csurgai-Horváth LászlódocensVIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék