Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diplomatervezés 1

  A tantárgy angol neve: Diploma thesis design 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMT04   0/5/0/f 10  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója tanszéki felelősök
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Kepzes("5N-MUR") ÉS

  TárgyTeljesítve("BMEVIHIML05")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése
  A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy a diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni
  Az első félév programja irodalomkutatás, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Témakörök:
  A Diplomatervezés 1 tárgy témáit az űrmérnök képzésen résztvevő tanszékek hirdetik meg, a hallgató bármelyik meghirdetett téma közül választhat.

  Más egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a kar valamely szakmailag illetékes  tanszékének  vezetője  azt  támogatja,  és  ahhoz  tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens –tanszékvezetői jóváhagyással– egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező  szakember  lehet. A  diplomaterv  témáját  általában  úgy  kell kiválasztani,  illetve  a  tervet  úgy  kell  elkészíteni,  hogy  a  vállalat  (gazdasági  szervezet)  érdekeit  sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomaterv-témákat írhatnak ki. A téma titkosságáról a hallgatót a témára jelentkezéskor tájékoztatni kell.

  A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven.  Ilyen esetben a témát és a  teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon  előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékestanszékével. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.

  Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat. Közös feladat esetén lehetőség van csak egyes részfeladatok titkosítására. Ekkor az a diplomaterv-téma minősül titkosnak, amely legalább egy titkos részfeladatot tartalmaz. Közös témájú diplomaterv esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat; figyelembe véve, hogy a diplomatervezés második félévére már nem adható ki közös feladat.

  A  munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és  a  hallgató  felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek. A félév végén a hallgató munkájáról írásos beszámolót készít és szekcióülésen előadást tart. Az írásos beszámolót a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Terjedelme kb. 30 oldal. A szorgalmi időszak végén, egyeztetett időpontban a hallgató legalább 10 perces előadásban, szekcióülésen számol be az általa végzett munkáról. Az írásos beszámolót a kari diplomaterv portálra is fel kell tölteni a portálon megadott határidőig.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Gyakorlat: A hallgatók a témavezetőjük irányítása alatt önállóan vagy csoportban dolgoznak.


  10. Követelmények
  a) A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése.
  A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a félév során az előkészítő munkát elvégezte, és készen áll a Diplomatervezés 2. tantárgy elvégzésére.

  Félévközi ellenőrzés rendje

  A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

  Az írásos beszámolót a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Terjedelme kb. 30 oldal

  - ismeri az űrberendezések egymásra illetve az űrkörnyezetre gyakorolt hatásaira vonatkozó különleges követelményeket és az erre vonatkozó tervezési, tesztelési és üzemeltetési metódusokat;

  - ismeri az űr-projektek tervezésének, dokumentációjának és végrehajtásának folyamatát; 

  - angol nyelvtudása megfelel a képzéshez, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintnek; 

  - angol nyelvtudása eléri a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges színvonalat. 

  b) képesség

  - csoportmunkában együttműködni saját és más szakterületek képviselőivel egy adott probléma megoldásának kidolgozására; 

  - az angol nyelvű szakirodalom megismerésére, a szakszöveg megértésére és feldolgozására; 

  - angol nyelven kommunikálni szakmai kérdésekről felhasználókkal és szakember kollégákkal; 

  - folyamatos önképzésre, lépést tartva ez által az űrtechnológiai szakma és ipar fejlődésével.

  c) attitűd

  - nyitott az új kutatási-fejlesztési módszerek, technológiai eljárások megismerésére és azok készség szintű elsajátítására, valamint lépést tud tartani ezek fejlődésével; 

  - nyitott az űrtechnológiát alkalmazó más szakterületek megismerésére és az ott felmerülő műszaki problémák megoldására együttműködve az adott terület szakembereivel; 

  - érti és magáénak érzi a szakma etikai elveit és jogi vonatkozásait, döntési helyzetekben maradéktalanul figyelembe véve azokat;

  - a missziók megtervezése során gondoskodik az űrkörnyezet etikus használatáról és annak megóvásáról; 

  - törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre; 

  - szem előtt tartja és ügyel a munkatársai és a megrendelők technológiáinak, adatainak, információinak biztonságára.

  d) autonómia és felelősség

  - szakmai véleményét döntési helyzetekben önállóan képviseli, önálló a speciális szakmai kérdések végiggondolásában és az adott források alapján történő kidolgozásában valamint tevékenységei megtervezésében és elvégzésében;

  - felelősséget érez az önálló és csoportban végzett kutatói, fejlesztői és üzemeltetési tevékenységéért, a cél elérése érdekében autonóm módon, de a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit; 

  - a felhasználásra kerülő technológiák hiányosságait és kockázatait igyekszik kiküszöbölni, a különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét önállóan alkalmazza a gyakorlatban;

  - törekszik az űrberendezések speciális biztonsági követelményeinek teljesítésére;

  - komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi hatásaiért.

   

  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek
  A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető oktató által kijelölt irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra0
  Félévközi készülés órákra0
  Félévközi készülés gyakorlatokra0
  Felkészülés laborra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Önálló tananyag feldolgozása0
  Házi feladat elkészítése0
  Összesen300
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
  Dr. Bacsárdi Lászlódocens VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Csurgai-Horváth LászlódocensVIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék