Szakmai gyakorlat

A tantárgy angol neve: Internship

Adatlap utolsó módosítása: 2022. július 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Űrmérnök mesterszak
Szakmai törzsanyag


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMS02   0/0/0/a 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Horváth Zoltán György,
A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

A szakmai gyakorlat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Az űrmérnöki mesterképzési szakon oktatott szakmai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Kepzes("5N-MUR")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban alkalmazzák az űrmérnök képzés során szerzett ismereteiket, részt vegyenek szakterületük kutatási-fejlesztési feladatainak kidolgozásában. A legalább négy hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat diplomatervükhöz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.
8. A tantárgy részletes tematikája

A gyakorlat során a tanszék, illetve a gazdálkodó szervezet által meghatározott, részletesen specifikált feladatot kell megoldani. A konkrét teendőkről a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Négy hét (160 munkaóra) kiméretű, az oktatási intézményben, vagy azoktatási intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlati munka. A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a tanszéki, vagy a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a tanszéki, illetve a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a konzulens aláírásával igazolja. A szakmai gyakorlat végén a hallgatók írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki/kari felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemimunkarendet.

A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.

 A tantárgy felvételének módja a következő:

-szorgalmi időszakban befejezett gyakorlat esetében a tantárgyat az adott félévben kell felvenni (szorgalmi időszakban maximum heti 20 óra gyakorlati munka engedélyezett);

-nyári időszakban befejezett szakmai gyakorlat esetében a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.

10. Követelmények

A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a vállalatikonzulens aláírásával igazolja.

A szakmai gyakorlat végén a hallgatók 15–20 oldalas írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a vállalati konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemi munkarendet (pl. nyári leállás).
11. Pótlási lehetőségek

Bármely okból (hiányzás, el nem fogadott beszámoló) sikertelen szakmai gyakorlat a következő szakmai gyakorlat ciklusban pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A szakmai gyakorlatot és a beszámoló elkészítését a vállalati konzulens irányítja. A vállalati konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra0
Félévközi készülés órákra0
Félévközi készülés gyakorlatokra0
Felkészülés laborra0
Felkészülés zárthelyire0
Önálló tananyagfeldolgozás0
Házi feladat elkészítése0
Önálló munka160
Összesen160
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Csurgai-Horváth László

egyetemi docens

HVT

Kari Tanács Oktatási Bizottsága