Antennák és hullámterjedés laboratórium

A tantárgy angol neve: Antennas and Radiowave Propagation Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMB08   0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Dr. Nagy Lajos

BME HVT, egyetemi docens

Dr. Lénárt Ferenc

BME HVT, tudományos munkatárs

Szűcs László

BME HVT, tanszéki mérnök

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy fő célkitűzése az „Antennák és hullámterjedés” tárgyban tanult ismeretek gyakorlati elsajátítása. A hallgatók végigkövetik a rádiórendszerek építőelemeinek egyedi, és a teljes rádióösszeköttetés mérését. A gyakorlatok során megismerkednek a feladat számítógépes modellezésével, valamint a mérés gyakorlati végrehajtással, a mérések hardver eszközeinek megválasztásától a mérési eredmények értékeléséig.

8. A tantárgy részletes tematikája

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

1. mérés      Bevezető, tájékoztató, a mikrohullmú laborműszerek kezelése, az antenna mérőszoba bemutatása

2. mérés Mikrohullámú passzív építőelemek mérése, szűrők, iránycsatolók, lezárók, teljesítményosztók

3. mérés Antennatervezés 4nec2 alkalmazásával (dipól, reflektorfalas dipól)

4. mérés A megtervezett antenna mérése (WiFi sávú antenna)

5. mérés Mobil hírközlésben alkalmazott antennák tulajdonságainak mérése  

6. mérés Rádióhullámok terjedése épületen belüli hírközlésnél   

7. mérés Vezetett rádiófrekvenciás zavarkibocsátás és immunitás vizsgálata mintaberendezéseken

8. mérés Sugárzott rádiófrekvenciás zavarkibocsátás és immunitás vizsgálata mintaberendezéseken

9. mérés Koaxiális kábelek vizsgálata FMCW radar elven megvalósított mérőeszközzel – diszkontinuitások okozta reflexiók a távolság függvényében és az ebből meghatározott S‑paraméterek

10. mérés Közeltéri antennamérés, közeltéri térerősség, Közeltér-távoltér transzformáció az antenna iránykarakterisztika meghatározására

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az tantárgy a tanszéki laboratóriumban és az antenna mérőszobában zajlik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban

A félév során minden hallgató elvégzi a felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

 A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

 A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC formátumban.

Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik.

 A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.    

A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.          

A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

Vizsgaidőszakban

-

11. Pótlási lehetőségek Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.
12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek a tárgyhoz tartozó Moodle felületen érhető el.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra54
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítéseBeszámoló 54
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Nagy Lajos

BME HVT, egyetemi docens

Dr. Lénárt Ferenc

BME HVT, tudományos munkatárs

Szűcs László

BME HVT, tanszéki mérnök