Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fotonikus eszközök és optikai kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Photonic devices and optical communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. szeptember 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek
  kötelezően választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMB05   2/2/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Berceli Tiborprofessor emeritusBME VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék 
  Dr. Hilt Attilacímzetes egyetemi docensBME VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció, elektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése
  A modern telekommunikációs infrastruktúra optikai szál alapú rendszerekből áll, amelyet vezeték nélküli technológiákkal kombinálunk. A szabadtéri optikai kommunikációs összeköttetések esetén a lézer fényforrás, fotodetektor kiegészül adaptív optikával és távcsövekkel. A szabadtéri optikai kommunikáció alkalmazható műholdak között (LEO, GEO), illetve műhold-földi állomás közötti kapcsolatban is.
  A tárgyat teljesítő hallgatók jártasak lesznek az optikai hálózatok fizikai rétegének tervezési feladataiban. A tárgy bemutatja az optikai közeget használó adatátviteli rendszerekben lejátszódó fizikai alapjelenségeket és azok mérését, ismerteti a korszerű hálózatokban alkalmazott átviteli eljárásokat és azok méréstechnikáját.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. előadás: Bevezetés, történelmi áttekintés
  Bevezetés, fénytávközlő rendszerek fejlődési lépései, optikai rendszerek előnyei-hátrányai

  1.  gyakorlat: Üvegszál típusok
  Optikai átviteli közeg. Fényterjedés alapjai, üvegszál felépítése, üvegszál típusok: SI MMF (lépcsős törésmutatójú többmódusú szál), GI MMF, SMF (monomódusú szál). Csillapítás: abszorpció, Rayleigh-szórás, sugárzási veszteség, szóródás felületről

  2. előadás: Egycsatornás optikai átviteli rendszer felépítése
  Adó, vevő, optikai átviteli közeg, moduláció és demoduláció

  2.  gyakorlat: Optikai összeköttetés csillapítás (teljesítmény) mérlege
  Számítógépes gyakorlat, eszközök méretezése 

  3. előadás: Többcsatornás rendszerek

  SDM, SCM,TDM/OTDM, egyszerű WDM, CWDM, DWDM; eszközök tulajdonságainak hatása a rendszer kapacitására

  3. gyakorlat: Optikai távközlési szálak, csatlakozók

  csatlakozók, mikroszkópos szálvég vizsgálat, hibadetektálás látható fénnyel

  4. előadás: DWDM gerinchálózat

  felépítés,tervezési szempontok, logikai-fizikai topológia eltérése

  4. gyakorlat: DWDM hálózat tervezési feladat

  pont-pont és tisztán optikai hálózatok tervezési lépései

  5. előadás: Nagysebességű kommunikációs rendszerek

  10Gbps feletti adatátvitel megvalósítása egyetlen optikai vivő alkalmazásával(40G, 100G, 400G)

  5. gyakorlat: Diszperzió

  Diszperzió mérleg számítása, számítógépes gyakorlat

  6. előadás: Nagysebességű kommunikációs rendszerek

  koherens optikai rendszerek (homodin, heterodin, intradin)

  6. gyakorlat:

  Koherens rendszerek tulajdonságainak számítása, számítógépes gyakorlat

  7. előadás:Optikai hozzáférési hálózatok 1

  Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Site (FTTS) megoldások: pont-pont, aktív pont-multipont, passzív pont-multipont, TDM-PON (időosztásos passzív optikai hálózat)

  7.gyakorlat: Moduláció

  Optikai távközlésben alkalmazott modulációs megoldások paramétereinek összehasonlítása

  8. előadás: Optikai hozzáférési hálózatok 2

  FTTX jövőbeli irányai (WDM-PON, kódosztás, többcsatornás megoldások, multiplexálási lehetőségek)

  8.gyakorlat: FTTH rendszerek teljesítménymérleg számítása

  TDM-PON és WDM PON típusok teljesítményviszonyainak számítása

  9. előadás: Optikai hozzáférési hálózatok: RoF (Radio over Fibre rendszerek)

  Rádiós jelek átvitele. Digitális – analóg megoldás, alapsávi, középfrekvenciás, rádiós frekvencia alkalmazása, digitalizált megoldás

  9. gyakorlat: Optikai méréstechnika 1.

  Az optikai távközlés minősítő műszereinek megismerése, laborbemutató

  10. előadás: Látható fényű kommunikáció

  Visible Light Communication (VLC), működési elv, előnyök, hátrányok,alkalmazási lehetőségek, beltéri és kültéri rendszerek

  10. gyakorlat: Radio over Fibre rendszer - tartalék

  Számítógépes gyakorlat. RoF típusok paramétereinek számítása, összehasonlító elemzés

  11. előadás: Szabadtéri optikai összeköttetések

  Free Space Optic(FSO) rendszer felépítése, tulajdonságai. Szabadtéri optikai csatorna

  11. gyakorlat: Labor demonstráció - tartalék

  Visible Light Communication (VLC), demonstráció

  10. előadás: Műholdak közötti és Műhold - Föld szabadtéri optikai kommunikáció 

  Rendszer felépítése, tulajdonságok, missziók paraméterei, jellemzők, up- és down-link, atmoszféra hatása, csatorna tulajdonságok

  10. gyakorlat: Szabadtéri optikai összeköttetés

  Műholdak és Műhold – Föld közötti szabadtéri optikai összeköttetés teljesítménymérleg számítása

  11. előadás: LIDAR

  Elv ismertetése, funkcionális blokkdiagram, osztályozás, tulajdonságok, működés,űrbeli alkalmazás.

  11. gyakorlat: Optikai méréstechnika 2.

  Az optikai távközlés minősítő műszereinek megismerése,laborbemutató

  12. előadás: Optoelektronikai berendezések a műhold fedélzetén

  Műholdon belüli optikai kommunikáció, a műhold fedélzetén végzett optikai kísérletek

  12. gyakorlat: Optikai érzékelők

  Az érzékelő rendszerek szerepe, alkalmazása. Mikrohullámú szenzorok, lézeres távolságmérők,optikai szenzorok összehasonlító elemzése

  13. előadás:Szabadtéri optikai összeköttetés biztonsági kérdései

  Lehallgathatóság. Fizikai szintű védelem.

  13. gyakorlat:Optikai méréstechnika 3.

  Szabadtéri optikai kísérletek műszerei

  14. előadás: Összefoglalás, kitekintés - tartalék

  14. gyakorlat: Laborbemutató - tartalék


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás: A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése. A legfontosabb gyakorlati ismeretek bemutatása laboratóriumban is.

  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban: két zárthelyi dolgozat. Minden zárthelyire maximum 100 pontot lehet kapni. A kapott pontok alapján az egyes zárthelyik eredménye a következő:

  Elégtelen

  Elégséges

  Közepes

  Jeles

  0-49 pont

  50-62 pont

  63-74 pont

  75-87 pont

  88-100 pont

  A meg nem írt zárthelyiket 0 eredménnyel vesszük figyelembe.

  Amennyiben a zárthelyik pontszámának átlaga eléri az 50 pontot, a hallgató megkapja a félévközi jegyet, az előző táblázat alapján. Az 50 pontnál gyengébb átlag esetén a félévközi számonkérés eredménye elégtelen és így a hallgató a jegyre nem jogosult.

  b.    A vizsgaidőszakban: -


  c.    Elővizsga: -


  11. Pótlási lehetőségek

  Mindkét zárthelyi javítására, illetve pótlására a szorgalmi időszak utáni pótlási héten van lehetőség. Amennyiben a zárthelyi pótlását megkísérli a hallgató (jelzi a tanszék számára, hogy azt javítani/pótolni kívánja), akkor ezen zárthelyi végső eredménye minden esetben a pótlási héten írt javító/pótló zárthelyi eredménye lesz.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.  Berceli Tibor, Gerhátné Udvary Eszter, Zólomy Attila, Bánky Tamás: Optikai távközlés (1. rész), elektronikus jegyzet, 2006.

  2.  Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, 4th edition, John Willey & Sons, 2010.

  3.  Murat Uysal, Carlo Capsoni, Zabih Ghassemlooy, Anthony Boucouvalas, Eszter G. Udvary: Optical

       Wireless Communication, Springer International, 2016.

  4.  John M.Senior: Optical Fiber Communications, Principles and Practice, 3rd edition, Pearson, Prentice Hall, 2009.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra16
  Félévközi készülés gyakorlatokra22
  Felkészülés laborra0
  Felkészülés zárthelyire18
  Önálló tananyag feldolgozás8
  Házi feladat elkészítése0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta  
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Gerhátné Dr. Udvary Eszteregyetemi docensBME-HIT