Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádiófrekvenciás és EMC méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Radio-frequency and EMC Measurement Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  MSc

  Mellék Specializáció A tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVMA20   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Nagy Lajos

  BME HVT, docens

  Dr. Lénárt Ferenc

  BME HVT

  Szűcs László

  BME HVT

  7. A tantárgy célkitűzése

  A vezetéknélküli kommunikációs rendszerek, számítógépes hálózatok az építőelemek érzékenységének növelésével fokozottan kitettek a kölcsönös zavartatásra. Napjainkban az építőelemek, berendezések tervezése csak az Elektromágneses kompatibilitási (EMC) szempontok figyelembevételével végezhető, mert utólagos hibafelderítés és javítás többszörös fejlesztési költséget jelent.

  A tantárgy célja az EMC mérési alapok megismertetésén túl olyan ismeretek nyújtása, amelyek segítségével a tárgy hallgatói képesek lesznek az EMC problémák feltárására és olyan tervezés, mérés elvégzésére, melyek alapján az elektronikus eszközök és rendszerek zavarmentes működése biztosítható. A tárgyban a hallgatók megismerik az EMC tervezés speciális kérdéseit, továbbá áttekintést kapnak a fejlesztés és végmérés során alkalmazott, érvényes EMC szabványokról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája

  Bevezetés: (2 hét)

  ·         Az EMC témaköre, a legfontosabb EMC alapfogalmak

  ·         Az EMC biztosítására használt szintek és tartományok, EMC szabványosítás, érvényes EMC szabványok

  ·         Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) zavarjelenségei

  ·         A zavarjelenségek típusai, osztályozásuk, és jellemzőik

  EMC emisszió és immunitás (4 hét)

  ·         Az EMC emisszió jellemzői alkatrész, áramkör, készülék és rendszer szinten

  ·         Az EMC immunitás jellemzői alkatrész, áramkör, készülék és rendszer szinten

  Rádiófrekvenciás modellek és tervezés (4 hét)

  • EMI alapmodelljei. Példák RF EM zavarokra.
  • RF zavarok jellemzése. RF EMC általános megközelítési módszerei.
  • Tápvonalak leírása, koncentrált és elosztott paraméterű modell
  • Tápvonalak csatolása, áthallás
  • Rövid dipól közel-, és távolterének jellemzése.
  • Impedanciafogalom antennák terében,
  • Impedanciafogalom síkhullámokban. Terjedés jó vezetőkben.
  • Reflexió, többszörös reflexió, transzmisszió. Abszorbeáló rétegek tervezése.
  • Árnyékoló rétegek ideális esetben. Az árnyékolás gyakorlati szempontjai.
  • Apertúrák. Kábelek és csatlakozók.

  Rádiófrekvenciás méréstechnika (3 hét)

  ·         Mérővevők (szuperheterodin elv, detekció)

  ·         Vezetett zavarok mérése (műhálózat, áramtranszformátor)

  ·         Sugárzott zavarok mérése: antennák (sávszélesség, nyereség, bemeneti impedancia), mérőkamrák (árnyékolás, reflexiómentesítés)

  ·         Immunitásmérés elemei, műszerei (vezetett és sugárzott immunitásmérés)

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

  1. Az EMC biztosítására használt szintek és tartományok.  

  2. EMC emisszió, immunitás   

  3. EMI alapmodelljei. Feladatok RF EM zavarokra. 

  4. Tápvonalak, tápvonalak közti áthallás.  

  5. Árnyékolás, abszorbeáló rétegek méretezése.

  6. Vezetett és sugárzott zavarok mérése


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Multimédiás eszközökkel támogatott előadás, gyakorlati számítási feladatok, esettanulmányok. 
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése. 

  Vizsgaidőszakban

  A félév lezárásának módja: Kombinált vizsga. A nagyzárthelyi eredményét 15%-os, az írásbeli részvizsga súlyát 45%-os, a szóbeli részvizsga súlyát 30%-os súllyal vesszük figyelembe. Az írásbeli részvizsgán minimum 40%-os eredményt szükséges elérni a szóbeli vizsgához.

  A tárgyból elővizsgát tartunk a pótlási héten. 

  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi egyszeri pótlására.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra13
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Nagy Lajos, HVT