Hírközléselmélet

A tantárgy angol neve: Communication Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
MSc 
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMA18   3/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Dr. Bitó János, egy. Doc., HVT;

Dr. Horváth Bálint Péter, egy. Doc., HVT 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek, Infókommunikáció
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIHVMA07", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A híradástechnika, a hírközlés szerteágazó fogalmai és feladatai többé-kevésbé egységes elmélet segítségével írhatók le. A tárgy célkitűzése bemutatni ennek az elméletnek az alapfogalmait, alapjait és gondolkodásmódját. A tárgy elsősorban az információelmélet, a döntés- és becsléselmélet, valamint a digitális hírközlés alapjaival foglalkozik. 

Ennek keretében a hallgatók megismerkednek fontos fogalmakkal (illetve egyes, már megismert fogalmakkal mélyebben foglalkoznak). A fogalmak alkalmazását a rádióhírközlésből és a mobil eszközök közötti hírközlésből vett gyakorlati példák részletes tárgyalásával mutatjuk be. 

Az előadások, a gyakorlófeladatok és a számonkérés módszere együttesen arra törekszik, hogy a hallgatók a megismert elemeket, módszereket és eljárásokat egyrészt alkotó módon tudják alkalmazni, másrészt elegendően sok fix pontot kapjanak ahhoz, hogy a számukra újdonságnak tűnő vagy ténylegesen új hírközlő rendszereket kevés utánolvasással, utánjárással megértsék. A tárgy így megalapozza a későbbi szakirányú tárgyakban oktatott digitális hírközlési ismereteket, valamint a digitális hírközlés önálló elsajátítását. 

8. A tantárgy részletes tematikája
    1. 1.   Bevezetés: A hírközlés feladata, információforrások, üzenetek, zajok, zavarok fogalomköre, hírközlő rendszerek főbb alkotóelemeinek funkciója, a digitális és az analóg hírközlési feladatok bemutatása. Matematikai bevezetés: A sztochasztikus folyamatok elemei. 

     2. Az információelmélet alapjai: Alapfogalmak (források, információelméleti alapfogalmak stb.) definíciója, bemutatásuk példákon 

     3. Forráskódolás: Célja, hatékonysága, memóriamentes és memóriával rendelkező források kódolása, Shannon I. forráskódolási tétele. 

     4. Forráskódolási eljárások: Huffman-kód, LZW-kód, aritmetikai kódoló. 

     5. Az átviteli csatorna: Kölcsönös információ, csatornakapacitás fogalma, BSC, DMC, additív Gauss-zajos csatorna (AWGN), Shannon korlát, Shannon II. csatornakódolás tétele. 

     6. Csatornakódolás: Üzenettér, kódtér fogalma, hibák osztályozása, Hamming távolság, kódkonstrukciós törvények (Singleton, Hamming korlátok, MDS, perfekt kód). 

     7. Bináris lineáris csatornakódolási eljárások: heurisztikus kódolás, kódvektorok, generátormátrix és polinom, paritásellenőrző mátrix és polinom, Hamming kódok. 

     8. Nembináris lineáris csatornakódolási eljárások: Véges testek fogalma, műveletek Galois testek felett, nembináris Hamming kódok, Reed-Solomon kódok, ciklikus kódok. 

     9. A döntéselmélet alapjai: Döntési feladatok a hírközlésben, bináris döntés, a Bayes-féle (min. risk) döntés, MAP kritérium, ML kritérium, elégséges statisztika. A becsléselmélet alapjai: Becslési feladatok, Bayes, MMSE, MAP, ML becslések, becslők jellemzése, a Cramer-Rao egyenlőtlenség, CRB 

     10. Digitális jelek átvitele analóg csatornán: A komplex burkoló fogalma, digitális jelkészlet, jeltér fogalma, kétdimenziós jelkészletek, PSK és QAM moduláció, több dimenziós (ortogonális, biortogonális, szimplex) jelterek, optimális vétel AWGN csatornában, vevőstruktúrák. 

     11. Zaj hatása a PSK és QAM átvitelre, modulációk összehasonlítása, sávkorlátozott csatornák, jelalakok megválasztása, Nyquist-kritérium. 

     12. Memóriával rendelkező csatornakódolási és modulációs lejárások: Konvolóciós kódolás, folytonos fázisú modulációs eljárások, Viterbi algoritmus. 

     13. Fadinges csatornák: Rayleigh- és Rice-csatorna, hibaarány fadinges csatornán, a kiterjesztett spektrumú átvitel alapjai, 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás 
10. Követelmények
Szorgalmi időszakban 1 db zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése egyszeri pótlási lehetőséggel. 
 Vizsgaidőszak Írásbeli vizsga sikeres (>50%) teljesítése a meghirdetett 3 vizsgaalkalom valamelyikén. Ismételt vizsga esetén az előző vizsgaeredmény törlődik.
11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten a szorgalmi időszakra előírt 1 db zárthelyi dolgozat legalább 50%-os pótlólagos teljesítése.
12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve. 
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

J. G. Proakis, M. Salehi: Communication Systems Engineering (Prentice Hall, 2002) 

Dallos György: Tantárgyi segédlet a Hírközléselmélet című tárgyhoz, Híradástechnika Tsz. 

Frigyes István: Hírközlő rendszerek, Egyetemi tankönyv, Műegyetemi kiadó, 1998. 

  

Felhasználható irodalom: 

  

Csibi S.: Információ közlése és feldolgozása (Tankönyvkiadó, 1980) 

Th. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory (Wiley, 2006) 

H. L. Van Trees: Detection, Estimation, and Modulation Theory, Vol I (Wiley) 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire35
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés45
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bitó János, egy. Doc., HVT