Mikrohullámú áramkörök

A tantárgy angol neve: Microwave Circuits

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Főspecializáció A tárgy


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVMA17   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dudás Levente,
A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
4. A tantárgy előadója Dr. Dudás Levente, BME VIK HVT, egyetemi adjunktus
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIHVMA03", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a korszerű vezeték nélküli hírközlést megalapozó nagyfrekvenciás és mikrohullámúáramkörök működésének megismerése, tervezési módszereik, számítógépes szimulációjuk, méréstechnikájuk elsajátítása. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az elosztottparaméterű hálózatok sajátságaival, áttekintik a mikrohullámú technika klasszikus építőelemeit, éselsajátítják a mikrohullámú gyakorlatban fontos áramköranalízis/áramkörszintézis módszereket. Atantárgy épít az iparban elterjedt korszerű számítógépes mikrohullámú tervezőprogramokhasználatára, valamint bevezetést ad a digitális jelfeldolgozás egyes speciális, a digitális rádiós implementációkban kiterjedten alkalmazott területeihez.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások részletes tematikája

1. hét Reflexió, átvitel, zaj, szórási mátrix, passzív N-kapu jellemzése.

2. hét Hullámvezető struktúrák, mikrosztrip és planár tápvonalak, impedanciaillesztés.

3. hét Alapvető passzív mikrohullámú áramkörök: szűrők, iránycsatolók, hibridek.

4. hét Mikrohullámú aktív áramkörök, mikrohullámú erősítők: kisjelű, nagyjelű, erősítőosztályok, párhuzamos működés.

5. hét Nagyfrekvenciás és mikrohullámú oszcillátorok: szabadonfutó RC, LC, tápvonalas; kristály; VCO.

6. hét Aktív és passzív keverők, detektorok, frekvenciasokszorozók, PLL, DDS.

7. hét PIN-diódás kapcsolók, szintszabályozók, analóg és digitális fázistolók.

8. hét Analóg modulátorok és demodulátorok.

9. hét Adás irányú adaptív antenna rendszerek.

10. hét Vétel irányú adaptív antenna rendszerek.

11. hét Digitális rádiók technológiája (mintavételezés, decimálás, kiterjesztett spektrum).

12. hét Digitális KF (digitális szűrés, multirate jelfeldolgozás, digitális modulátorok,

demodulátorok).

13. hét Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: passzív radar.

14. hét Konkrét mikrohullámú alrendszerek és rendszerek bemutatása: műholdas mikro-link.

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

1. labor Kis és nagyjelű erősítők: szimuláció és mérés.

2. labor Mikrohullámú szűrők és hibridek: szimuláció és mérés.

3. labor Nagyfrekvenciás rezgéskeltők – PLL, DDS: szimuláció és mérés.

4. labor Nagyfrekvenciás keverők: szimuláció és mérés.

5. labor Digitális KF: modulátor – demodulátor.

 

6. labor Passzív radar: jelfeldolgozás, detekció, becslés.9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Multimédiás eszközökkel támogatott előadás, gyakorlati számítási feladatok, megvalósított eszközökön alapuló esettanulmányok.

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban

Félévközi zárthelyi a 7. oktatási héten. Az aláírás feltétele ennek legalább 40 %-os teljesítése.

Vizsgaidőszakban

Írásbeli vizsga a félév teljes anyagából. Elővizsga a pótlási héten.

 


 

11. Pótlási lehetőségek

Nagy ZH pótlása a félév során 1 alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

Előzetesen egyeztetett időpontban konzultáció.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra13
Felkészülés zárthelyire25
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés50
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Dudás Levente, BME VIK HVT, egyetemi adjunktus