Fénytávközlő rendszerek

A tantárgy angol neve: Optical Communication Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés
Optikai hírközlés mellékszakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM352 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Kovács Gábor

egyetemi tanársegéd
Szélessávú Hírközlés Csoport (BMEVIHV)
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

VITMA301     Infokommunikáció

VIEE2019       Elektronika I.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:

NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű hírközlési feladatok jelentős részét optikai hordozón valósítják meg. A tulajdonképpeni célkitűzés kettős: optikai kábelek és eszközök tulajdonságainak, valamint az optikai átviteli rendszerek tervezésének ismertetése. A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon az optikai rendszerek felépítéséről, a bennük alkalmazott eszközök működésének elméletéről. Bemutatja az optika alkalmazásának sokféle lehetőségét digitális és analóg rendszerek részletes ismertetésén keresztül. Áttekintést ad az optikai jel terjedésének elméletéről a teljes hálózat működési paramétereinek vizsgálatáig. Hálózat és átviteltervezés, WDM rendszerek és elemeik, optikai kapcsolók IP over WDM. A tárgy célja továbbá, hogy megismertesse a hallgatókkal az optikai jelfeldolgozás legújabb eredményeit.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Bevezetés. Hírközléselméleti ismétlés (intenzitás és AM moduláció, vételi módszerek, stb.)

2.      Optikai jelek detektálása; jel/zaj viszony az optikai sávban.

3.      Digitális jelek optikai átvitele: intenzitás-modulációs rendszerek. A fáziszaj.

4.      Zavarforrások jeltorzulások száloptikai rendszerekben. Veszteségek, zajforrások, diszperzió, nemlinearitás.

5.      Koherens optikai rendszerek. Szoliton optikai átvitel.

6.      Optikai erősítők alkalmazása. Optikai szűrők alkalmazása.

7.      Diszperzió kompenzálás módszerei és gyakorlati megvalósításai.

8.      Hálózati alapfogalmak ismétlése.

9.      Optikai átvitelen alapuló nagysebességű adatátviteli rendszerek bemutatása. A fizikai és az adatkapcsolati réteg funkcionális építőelemei, az elemek közötti kapcsolati felületek.

10.  Segédvivő multiplexált rendszerek (SCM). Radio-over-fiber (RoF) rendszerek. Optikai átvitel alkalmazása vezetéknélküli/mobil hálózatokban.

11.  Hullámhossz-osztású sokcsatornás rendszerek és hálózatok (CWDM és DWDM).

12.  Optikai LAN-ok. Passzív optikai hálózatok sajátosságai (PON, EPON, GPON). Gyakorlatban használt berendezések áttekintése (SFP-XFP alapú megoldások)

13.  Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja (VPI). Az optikai távközlés szimulációs módszerei.

14.  Összegzés, kitekintés.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a tárgy anyagát felölelő nagyfeladat sikeres kidolgozása.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c. Elővizsga: van

11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszak végéig.

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi- és vizsgaidőszakban.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

[1]   Lajtha György, Szép Iván: Fénytávközlő rendszerek és elemeik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

[2]   Berceli Tibor, Gerhátné Udvary Eszter, Zólomy Attila, Bánky Tamás: Optikai távközlés (1.rész), elektronikus jegyzet, 2006

[3]    Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, John Willey & Sons, 2002

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Csörnyei Márk

 

Kovács Gábor

Egyetemi tanársegéd

 

Egyetemi tanársegéd

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék