Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fénytávközlő rendszerek

  A tantárgy angol neve: Optical Communication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés
  Optikai hírközlés mellékszakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM352 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gerhátné Udvary Eszter,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Kovács Gábor

  egyetemi tanársegéd
  Szélessávú Hírközlés Csoport (BMEVIHV)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VITMA301     Infokommunikáció

  VIEE2019       Elektronika I.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű hírközlési feladatok jelentős részét optikai hordozón valósítják meg. A tulajdonképpeni célkitűzés kettős: optikai kábelek és eszközök tulajdonságainak, valamint az optikai átviteli rendszerek tervezésének ismertetése. A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon az optikai rendszerek felépítéséről, a bennük alkalmazott eszközök működésének elméletéről. Bemutatja az optika alkalmazásának sokféle lehetőségét digitális és analóg rendszerek részletes ismertetésén keresztül. Áttekintést ad az optikai jel terjedésének elméletéről a teljes hálózat működési paramétereinek vizsgálatáig. Hálózat és átviteltervezés, WDM rendszerek és elemeik, optikai kapcsolók IP over WDM. A tárgy célja továbbá, hogy megismertesse a hallgatókkal az optikai jelfeldolgozás legújabb eredményeit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Bevezetés. Hírközléselméleti ismétlés (intenzitás és AM moduláció, vételi módszerek, stb.)

  2.      Optikai jelek detektálása; jel/zaj viszony az optikai sávban.

  3.      Digitális jelek optikai átvitele: intenzitás-modulációs rendszerek. A fáziszaj.

  4.      Zavarforrások jeltorzulások száloptikai rendszerekben. Veszteségek, zajforrások, diszperzió, nemlinearitás.

  5.      Koherens optikai rendszerek. Szoliton optikai átvitel.

  6.      Optikai erősítők alkalmazása. Optikai szűrők alkalmazása.

  7.      Diszperzió kompenzálás módszerei és gyakorlati megvalósításai.

  8.      Hálózati alapfogalmak ismétlése.

  9.      Optikai átvitelen alapuló nagysebességű adatátviteli rendszerek bemutatása. A fizikai és az adatkapcsolati réteg funkcionális építőelemei, az elemek közötti kapcsolati felületek.

  10.  Segédvivő multiplexált rendszerek (SCM). Radio-over-fiber (RoF) rendszerek. Optikai átvitel alkalmazása vezetéknélküli/mobil hálózatokban.

  11.  Hullámhossz-osztású sokcsatornás rendszerek és hálózatok (CWDM és DWDM).

  12.  Optikai LAN-ok. Passzív optikai hálózatok sajátosságai (PON, EPON, GPON). Gyakorlatban használt berendezések áttekintése (SFP-XFP alapú megoldások)

  13.  Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja (VPI). Az optikai távközlés szimulációs módszerei.

  14.  Összegzés, kitekintés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a tárgy anyagát felölelő nagyfeladat sikeres kidolgozása.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszak végéig.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint a szorgalmi- és vizsgaidőszakban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]   Lajtha György, Szép Iván: Fénytávközlő rendszerek és elemeik, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

  [2]   Berceli Tibor, Gerhátné Udvary Eszter, Zólomy Attila, Bánky Tamás: Optikai távközlés (1.rész), elektronikus jegyzet, 2006

  [3]    Govind P.Agrawal: Fiber-Optic Communication Systems, John Willey & Sons, 2002

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Csörnyei Márk

   

  Kovács Gábor

  Egyetemi tanársegéd

   

  Egyetemi tanársegéd

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék