EMC és optikai átviteltechnikai mérések

A tantárgy angol neve: EMC Testing and Optical Transmission Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

 

Szakirány labor

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM316 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

dr. Lénárt Ferenc

 

Tudományos munkatárs

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

BMEVIHVM168        Antennák és hullámterjedés

BMEVIHVM169        Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

BMEVIHVM362        A kábeltelevízió rendszertechnikája és elektronikája

BMEVIHVM352        Fénytávközlő rendszerek

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMB02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A kitűzött célok négy csoportba sorolhatók:

 

-       A számítógépes mérésvezérlés, mérési adatgyűjtés és feldolgozás alapjainak megismerése

 

-       Rádiófrekvenciás és optikai (vezetett és szabadtéri) átviteli utak egyes elemeinek és berendezéseinek (tápvonal, antenna, kábeltv fejállomás) vizsgálata.

 

-       Egy optikai és egy RF tápvonalmérés kapcsán gyakorlati példát láthatnak az impulzus- és az FMCW radar működésére és megvalósítására.

 

-       A hallgatók betekintést nyernek a legfontosabb elektromágneses kompatibilitási (EMC) mérésekbe a vezetett és sugárzott zavarok területén A labor során megismerkednek az alapvető rádiófrekvenciás EMC szabványok legfontosabb előírásaival és határértékeivel, az ezekhez kapcsolódó mérési elrendezésekkel, mérőeszközökkel és műszerekkel.

 

8. A tantárgy részletes tematikája 1. mérés    A GPIB busz és az Agilent VEE grafikus programnyelv alapjainak megismerése egyszerű mérésvezérlési feladatokon keresztül

 

2. mérés    A http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_M316/M316.html oldalról a mérőcsoport és a mérésvezető által közösen választott mérésvezérlési és adatfeldolgozási feladat megoldása

 

3. mérés    Műholdas kábeltv fejállomás vizsgálata – spektrumok, jelalakok mérése, a fejállomás programozása

 

4. mérés    Többrétegű mikrosztrip antenna iránykarakterisztikája az elosztóhálózat függvényében – egyenletes és attól eltérő gerjesztés eredménye

 

5. mérés    Az egyetemközi optikai hálózat szakaszainak vizsgálata impulzusradar elven működő OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) műszerrel – csillapítás, reflexiók, diszkontinuitások hatása

 

6. mérés    Koaxiális kábelek vizsgálata FMCW radar elven megvalósított mérőeszközzel – diszkontinuitások okozta reflexiók a távolság függvényében és az ebből meghatározott S‑paraméterek

 

7. mérés    Vezetett rádiófrekvenciás zavarkibocsátás vizsgálata mintaberendezéseken, mérési elrendezések, eszközök és határértékek az európai EMC szabványok alapján

 

8. mérés    Sugárzott rádiófrekvenciás zavarkibocsátás vizsgálata mintaberendezéseken, mérési elrendezések, eszközök és határértékek az európai EMC szabványok alapján

 

9. mérés    Vezetett és sugárzott zavarokkal szembeni immunitás vizsgálatának módszerei és eszközei, az eredmények értékelésének szempontjai

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

 

A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

 

A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

 

A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

 

A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC formátumban.

Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

 

10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:
A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.     
A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.           
A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

 

 

Az egyes mérések értékelése:                                                                      
Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                          közepes       
Az osztályzatot javító tényezők:                                                               
              Fakultatív feladatok elvégzése:                                                   +1 jegy        
              Az eredmények kiértékelése:                                                     +1 jegy        

Az osztályzatot rontó tényező:                                                                      
              Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                              -1 jegy         
              Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                    -1 jegy

 

 

b.       A vizsgaidőszakban:       nincs

 

c.              Elővizsga:                       nincs

 

11. Pótlási lehetőségek Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

 

12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek interneten érhetők el: http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_M316/M316.html

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra36
Félévközi készülés órákra42
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Mérési beszámolók elkészítése42
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

dr. Lénárt Ferenc

 

Tudományos munkatárs

 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék