Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  EMC és optikai átviteltechnikai mérések

  A tantárgy angol neve: EMC Testing and Optical Transmission Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Szélessávú és vezeték nélküli kommunikáció szakirány

   

  Szakirány labor

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM316 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Lénárt Ferenc

   

  Tudományos munkatárs

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BMEVIHVM168        Antennák és hullámterjedés

  BMEVIHVM169        Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája

  BMEVIHVM362        A kábeltelevízió rendszertechnikája és elektronikája

  BMEVIHVM352        Fénytávközlő rendszerek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMB02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A kitűzött célok négy csoportba sorolhatók:

   

  -       A számítógépes mérésvezérlés, mérési adatgyűjtés és feldolgozás alapjainak megismerése

   

  -       Rádiófrekvenciás és optikai (vezetett és szabadtéri) átviteli utak egyes elemeinek és berendezéseinek (tápvonal, antenna, kábeltv fejállomás) vizsgálata.

   

  -       Egy optikai és egy RF tápvonalmérés kapcsán gyakorlati példát láthatnak az impulzus- és az FMCW radar működésére és megvalósítására.

   

  -       A hallgatók betekintést nyernek a legfontosabb elektromágneses kompatibilitási (EMC) mérésekbe a vezetett és sugárzott zavarok területén A labor során megismerkednek az alapvető rádiófrekvenciás EMC szabványok legfontosabb előírásaival és határértékeivel, az ezekhez kapcsolódó mérési elrendezésekkel, mérőeszközökkel és műszerekkel.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. mérés    A GPIB busz és az Agilent VEE grafikus programnyelv alapjainak megismerése egyszerű mérésvezérlési feladatokon keresztül

   

  2. mérés    A http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_M316/M316.html oldalról a mérőcsoport és a mérésvezető által közösen választott mérésvezérlési és adatfeldolgozási feladat megoldása

   

  3. mérés    Műholdas kábeltv fejállomás vizsgálata – spektrumok, jelalakok mérése, a fejállomás programozása

   

  4. mérés    Többrétegű mikrosztrip antenna iránykarakterisztikája az elosztóhálózat függvényében – egyenletes és attól eltérő gerjesztés eredménye

   

  5. mérés    Az egyetemközi optikai hálózat szakaszainak vizsgálata impulzusradar elven működő OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) műszerrel – csillapítás, reflexiók, diszkontinuitások hatása

   

  6. mérés    Koaxiális kábelek vizsgálata FMCW radar elven megvalósított mérőeszközzel – diszkontinuitások okozta reflexiók a távolság függvényében és az ebből meghatározott S‑paraméterek

   

  7. mérés    Vezetett rádiófrekvenciás zavarkibocsátás vizsgálata mintaberendezéseken, mérési elrendezések, eszközök és határértékek az európai EMC szabványok alapján

   

  8. mérés    Sugárzott rádiófrekvenciás zavarkibocsátás vizsgálata mintaberendezéseken, mérési elrendezések, eszközök és határértékek az európai EMC szabványok alapján

   

  9. mérés    Vezetett és sugárzott zavarokkal szembeni immunitás vizsgálatának módszerei és eszközei, az eredmények értékelésének szempontjai

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.

   

  A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.

   

  A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.

   

  A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

   

  A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC formátumban.

  Az osztályozás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok és a mérési beszámoló alapján történik a 10. pont szerint.

   

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:
  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.     
  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.           
  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

   

   

  Az egyes mérések értékelése:                                                                      
  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                          közepes       
  Az osztályzatot javító tényezők:                                                               
                Fakultatív feladatok elvégzése:                                                   +1 jegy        
                Az eredmények kiértékelése:                                                     +1 jegy        

  Az osztályzatot rontó tényező:                                                                      
                Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                              -1 jegy         
                Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                    -1 jegy

   

   

  b.       A vizsgaidőszakban:       nincs

   

  c.              Elővizsga:                       nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek interneten érhetők el: http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_M316/M316.html

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra36
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Mérési beszámolók elkészítése42
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  dr. Lénárt Ferenc

   

  Tudományos munkatárs

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék