Tűzjelző rendszerek telepítésének tervezése

A tantárgy angol neve: Installation of Fire Alarm Systems Design

Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 3.

Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVM289 2,3,4, 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Barbarics Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala http://psat.evt.bme.hu/tuzjelzes
4. A tantárgy előadója Dr. Barbarics Tamás, egyetemi docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít ---
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(KépzésLétezik("5N-08")
VAGY
KépzésLétezik("5N-A8")
VAGY
KépzésLétezik("5N-M8") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
BSc diploma
7. A tantárgy célkitűzése A tűzjelző rendszerek napjainkban egyre fontosabb szerephez jutnak a kármegelőzésekben. A tantárgy keretén belül ezen rendszerek telepítésének elveire és fizikájára mutatunk rá, a tantárgy vizsgával végződik. Aki végig részt vesz az órákon a tárgy zárásaként a tervezéshez szükséges szakmai vizsgát lehet tenni a tanszéken szervezett külső, akkreditált vizsgáztató által végzett vizsgán.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgyban az alábbi témakörök részletes vizsgálata történik meg:

 • A tűz kialakulásának és oltásának fizikája.
 • A tűzjelző rendszerek elemeinek ismertetése.
 • A telepítés szabályai.
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 1.§, 4-6 §, 8. §, 12. §, 13. §, 13/A. §, 15-17. §, 18-22. §, 43. §.
 • 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 • 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról,
2. rész Beépített tűzvédelmi berendezések:
o    I. fejezet Általános előírások
o    IV. fejezet Beépített automatikus tűzjelző berendezések, műszaki követelményei, tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, használatbavétel, üzemeltetés, felülvizsgálat és karbantartás
5. rész Építmények tűzvédelmi követelményei, építmények tűzvédelme:
o    I/1 fejezet Alapelvek
o    I/2. fejezet Alapfogalmak
o    I/3 fejezet Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása
o    I/4 fejezet Az építmények általános tűzvédelmi követelményei
o    I/8 fejezet A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása
o    I/9 fejezet Hő- és füstelleni védelem
 • 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, és a szakvizsga részletes szabályairól: 1. §, 5. §, 7.§.
 • 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról: 1. §, 2. §, 3. §, 4. §, 5. §,
 • 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 7.§, 9.§.
 • A felsorolt hatályos nemzeti szabványok beépített tűzjelző berendezések tervezésére, kivitelezésére, szerelésére, telepítésére, felülvizsgálatára, javítására, karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó részei.
 • MSZ EN 2    A tüzek osztályozása
 • MSZ EN 54    Tűzjelző berendezések
 • Termékbemutatók.

Heti bontásban:
1/1-1/4 E: A tűz kialakulásának és oltásának fizikai ismertetése, a lehetséges észlelési módok áttanulmányozása, az ezekhez szükséges körülmények vizsgálata.
2/1-2/2 E: A tüzek osztályozása az MSZ EN 2 alapján.
2/3-2/4 GY: Gyakorlati példák bemutatása a különböző tűzfajtákra, az épületek tűzvédelmi követelményeinek áttekintése.
3/1-3/4 E: Építmények tűzvédelme, részletesen ismertetve a meghatározásuk szükséges alapelveket, alapfogalmakat, az építés során használt alapanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása.
4/1-4/2 E: Az építmények általános tűzvédelmi követelményei, a számított tűzterhelés meghatározása.
4/3-4/4 GY: Mértékadó tűzállósági követelmények számítása.
5/1-5/2 E: 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, és a szakvizsga részletes szabályairól: 1. §, 5. §, 7.§.
5/3-5/4 E: 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról: 1. §, 2. §, 3. §, 4. §, 5. §,
6/1-6/2 E: Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet alapján.
6/3-6/4 E: A hő és füst elleni védelem alapvető kérdéseinek áttekintése.
7/1-7/2 E: A tűzjelző rendszerek elemeinek ismertetése az MSZ EN 54 alapján.
7/3-7/4 E: 9/2008 ÖTM rendelet Beépített tűzvédelmi berendezések, Általános előírások.
8/1-8/4 E: Beépített automatikus tűzjelző berendezések, műszaki követelményei, tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, használatbavétel, üzemeltetés, felülvizsgálat és karbantartás.
9/1-9/2 E: A vonali füstjelző berendezés vizsgálata, és a lehetséges alkalmazások fizikai korlátainak áttekintése, elhelyezési javaslatok.
9/3-9/4 E: Optikai füstérzékelő berendezés vizsgálata, és a lehetséges alkalmazások fizikai korlátainak áttekintése, elhelyezési javaslatok.
10/1-10/2 E: Optikai lángérzékelő berendezés vizsgálata, és a lehetséges alkalmazások fizikai korlátainak áttekintése, elhelyezési javaslatok.
10/3-10/4 GY: Az érzékelők elhelyezésének gyakorlati kérdései.
11/1-11/4 E: Tűzjelző központok tulajdonságai, bekötési szabályai, digitális és analóg központok közötti különbségek áttekintése, gyakorlati alkalmazhatóságaik.
12/1 - 12/2 GY: Tűzjelző központ és érzékelők közötti kábelezések megtervezése.
12/3 - 12/4 E: 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 1.§, 4-6 §, 8. §, 12. §, 13. §, 13/A. §, 15-17. §, 18-22. §, 43. §.
13/1 - 13/2 E: 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól.
13/3 - 13/4 GY: Termékbemutató.
14/1-14/2 GY: Termékbemutató.
14/3 - 14/4 GY: Termékbemutató.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és gyakorlat
10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi, az aláírás feltétele. a legalább kettes érdemjegy
b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga
c.    Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek A zárthelyin a kettes eredményt el nem ért hallgatók pótzárthelyit írhatnak az előírt időpontban. Aki nem éri el a kettes zárthelyi eredményt, a pótlási héten pótaláírást szerezhet egy pótpót zárthelyin.
12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal, a hallgatókkal egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Csepregi Csaba: Tűzjelző rendszerek

A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy OKF forgalmazási engedéllyel rendelkező beépített tűzjelző berendezések tervezési segédletei, javítási, karbantartási utasításai.

OTSZ (9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet)

Ajánlott irodalom:

Dr. Beda László PhD, Égés- és Oltáselmélet, SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar

Tanszéki jegyzet
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés34
Összesen120 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Barbarics Tamás

egyetemi docens

SZHVT