Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Relativisztikus elektrodinamika

  A tantárgy angol neve: Relativistic Electrodynamics

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. december 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Msc képzés
  Választható természettudományi tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM115 0,2, 4/0/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gyimóthy Szabolcs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://hvt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=51&lang=hu
  4. A tantárgy előadója
  NévBeosztásTanszék
  Dr. Gyimóthy SzabolcsdocensBME HVT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, elektromágneses terek, vektoranalízis
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVAV26" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVAV26", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY
  Training.Code=("5N-A8")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M7")
  VAGY
  Training.Code=("5N-M8")
  VAGY
  Training.Code=("5N-MGAIN")
  VAGY
  Training.Code=("5N-MEU") )  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Elektromágneses terek alapjai (VIHVA201)
  Fizika 1 (TE11AX01)
  Fizika 2 (TE11AX02)
  7. A tantárgy célkitűzése Az elektrodinamika alaptörvényeinek relativisztikus megfogalmazása; a speciális relativitáselmélet villamosmérnöki alkalmazásainak megismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés
  Tárgykövetelmények ismertetése. A relativitáselmélet előzményei és rövid történeti áttekintése. Alapfogalmak: vonatkoztatási és koordináta-rendszer. A Galilei-féle relativitási elv: tömegpont mozgásegyenlete és Galilei-transzformáltja; az elektrodinamika hullámegyenlete és Galilei-transzformáltja. "Éterkísérletek": Michelson-Morley, Trouton-Noble, Fizeau-kísérlet, Bradley-féle aberráció; a kísérletek konklúziója; az inerciarendszer fogalma.
   
  A speciális relativitáselmélet alapjelenségeinek tárgyalása egyszerű matematikai eszközökkel
  Optikai Doppler-effektus, közelítés v«c esetén, transzverzális Doppler-effektus, Ives-Stillwell kísérlet. Új időfogalmak: sajátidő, koordinátaidő; az idődilatáció értelmezése. Az egyidejűség relativitása, kauzalitás. Néhány alapmennyiség mérési elve nyugalmi rendszerben: idő, hossz, sebesség. Mozgó objektum hossza, Lorentz-kontrakció, Kennedy-Thorndike kísérlet, egyidejűségi ill. kontrakciós paradoxonok. Relativisztikus sebesség-összeadás; a Fizeau-kísérlet magyarázata. A mozgásegyenlet relativisztikus alakja: impulzusmegmaradás, relativisztikus impulzus, Newton II. axiómája. Célszerűtlen ill. ódivatú értelmezések: nyugalmi és mozgási tömeg, longitudinális és transzverzális tömeg; Kaufmann-kísérlet. Tömeg és energia: tömegpont kinetikus energiája; nyugalmi energia; zárt rendszer tömege és energiája (példák). Energia és impulzus kapcsolata; nulla tömegű részecskék. Einstein gondolatkísérlete az E=mc2 összefüggés belátására.

  A Lorentz-transzformáció és a téridő
  A Lorentz-transzformáció formuláinak levezetése. A Minkowsky-féle téridő: négyestávolság (intervallum), metrika, "Lorentz-forgatás" (3D-analógia); téridő-intervallumok (eseménypárok) osztályozása. Téridő-diagramok használata: világvonal, fénykúp, indikatrix; a Lorentz-transzformáció, a hosszkontrakció és az idődilatáció szemléltetése. Az ikerparadoxon szemléletes feloldása. Relativisztikus "egyenletesen gyorsuló" mozgás, pillanatnyi nyugalmi rendszer, eseményhorizont.

  Elektrodinamika mozgó vonatkoztatási rendszerekben
  Bevezető példa: egy áram járta vezetővel párhuzamosan haladó ponttöltésre ható erő vizsgálata két nézőpontból. A Maxwell-egyenletek transzformálása; térvektorok és forrásmennyiségek transzformált alakja; "félig relativisztikus" és nem relativisztikus közelítések.

  Vektor- és tenzorszámítás összefoglalása
  Koordináta-rendszerek osztályozása, koordináta-transzformációk általános jellemzői; képzetes időkoordináta bevezetése; euklideszi norma és négyestávolság; a Lorentz-transzformáció mátrixa, az együtthatók tulajdonságai, Einstein-konvenció az összegzésre. Négyesvektorok: definíció, példák (négyes sebesség, négyes áramsűrűség). Négyestenzorok. Vektor- és tenzoralgebra: belső, külső és váltószorzat; váltótenzor duálja, a Levi-Civita-szimbólum. Vektor- és tenzoranalízis: skalármező gradiense, vektormező divergenciája, rotációja és gradiense, tenzormező divergenciája és rotációja, a d'Alembert-operátor.

  Az elektrodinamika összefüggéseinek megfogalmazása négyes mennyiségekkel
  Elektromágneses tér vákuumban: forrásmennyiségek és a folytonossági egyenlet; konvektív áram; a töltés invarianciája; térintenzitás-tenzor, Maxwell-egyenletek; négyespotenciál; erősűrűség, négyeserő, energia-impulzus tenzor. Elektromágneses tér közegekben: a gerjesztettségi és a polarizáció-tenzor; anyagjellemzők; a differenciális Ohm-törvény; energia-impulzus tenzor.

  Speciális relativitáselmélet a villamosmérnöki gyakorlatban
  Néhány alkalmazás: töltött részecske mozgásegyenlete; egyenletesen mozgó ponttöltés tere; a hullámszám négyesvektor és a Doppler-effektus; Wilson kísérlete; unipoláris indukálás; reflexió mozgó tükörről; síkhullám szóródása forgó szigetelő gömbön. Relativisztikus hatások figyelembe vétele numerikus térszámító programok használata során: konstitúciós egyenletek mozgó közegben; folytonossági feltételek mozgó objektum peremén.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás és számítógépes bemutató.
  10. Követelmények a) A szorgalmi időszakban: 1 házi feladat, 1 nagy zárthelyi, valamint 3 kis zárthelyi. A jegy feltétele a legalább 2.0 átlag, amely a következő képlettel számítható: {4*HF+4*NZ+kz1+kz2+kz3-min(kz1,kz2,kz3)}/10. Az egyénre szabott házi feladat lehet szakirodalom feldolgozása vagy számítási feladat megoldása. Erről rövid összefoglalót kell készíteni, továbbá a kurzus többi résztvevője előtt szeminárium keretében előadást kell tartani.
  b) A vizsgaidőszakban: nincs.
  c) Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat sikertelen félévközi beszámolója a pótlási héten javítható. A nagy zárthelyi dolgozat pótolható, a kis zárthelyik nem, de az utóbbiak közül csak a két legjobb eredményű számít.
  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján (a fogadóóra időpontja a tanszék honlapján megtalálható); a vizsgaidőszakban egyénileg, előzetesen megbeszélt időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadói óravázlatok
  Hraskó Péter: A relativitáselmélet alapjai, Typotex Kiadó, 2009. (elektronikusan is)
  Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó, 2011.
  Fodor György: Relativisztikus elektrodinamika (kézirat)
  Giber-Sólyom-Kocsányi: Fizika mérnököknek I-II, Műegyetemi Kiadó, 1999.
  Tevan György: Relativisztikus elektrodinamika röviden, Typotex Kiadó, 2013. (elektronikusan is)
  Hraskó Péter: Relativitáselmélet, Typotex Kiadó, 2002. (elektronikusan is)
  Feynman-Leighton-Sands: Mai fizika, 2. és 6. kötet, Műszaki Könyvkiadó, 1968.
  Jean Van Bladel: Relativity and Engineering, Springer Berlin, 1984.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása24
  Vizsgafelkészülés--
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  NévBeosztásTanszék
  Dr. Gyimóthy SzabolcsdocensBME HVT
  Dr. Fodor Györgyemeritusz professzorBME HVT