Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hírközléselmélet

  A tantárgy angol neve: Communication Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés 
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVM107 1 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Frigyes István,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Bitó János

   

  Egyetemi docens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Dr. Frigyes István

   

  Emeritusz professzor

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BMEVIEV2217          Jelek és rendszerek

  BMEVITMA301         Infokommunikáció

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A híradástechnika, a hírközlés szerteágazó fogalmai és feladatai többé-kevésbé egységes elmélet segítségével írhatók le. A tárgy célkitűzése bemutatni ennek az elméletnek az alapfogalmait, alapjait és gondolkodásmódját. A tárgy elsősorban az információelmélet, a döntés- és becsléselmélet, valamint a digitális hírközlés alapjaival foglalkozik.

   

  Ennek keretében a hallgatók megismerkednek fontos fogalmakkal (illetve egyes, már megismert fogalmakkal mélyebben foglalkoznak). A fogalmak alkalmazását a rádióhírközlésből és az optikai hírközlésből vett gyakorlati példák részletes tárgyalásával mutatjuk be.

   

  Az előadások, a gyakorlófeladatok és a számonkérés módszere együttesen arra törekszik, hogy a hallgatók a megismert elemeket, módszereket és eljárásokat egyrészt alkotó módon tudják alkalmazni, másrészt elegendően sok fix pontot kapjanak ahhoz, hogy a számukra újdonságnak tűnő vagy ténylegesen új hírközlő rendszereket kevés utánolvasással, utánjárással megértsék. A tárgy így megalapozza a későbbi szakirányú tárgyakban oktatott digitális hírközlési ismereteket, valamint az analóg hírközlés önálló elsajátítását.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Matematikai bevezetés

  A sztochasztikus folyamatok elemei

  A komplex burkoló fogalma, bevezetése

  1. Az információelmélet alapjai

  Alapfogalmak (források, információelméleti alapfogalmak stb.) definíciója, bemutatásuk példákon

  Forráskódolás, Huffman-kód, LZW-kód

  1. A döntéselmélet alapjai

  Döntési feladatok a hírközlésben

  Bináris döntés

  A Bayes-féle (min. risk) döntés, kiterjesztés M hipotézisre

  MAP kritérium, ML kritérium

  Elégséges statisztika

  1. A becsléselmélet alapjai

  Becslési feladatok

  Bayes, MMSE, MAP, ML becslések

  Becslők jellemzése

  A Cramer-Rao egyenlőtlenség, CRB

  1. Digitális jelek átvitele analóg csatornán

  Kétdimenziós jelkészletek, PSK és QAM moduláció

  Több dimenziós (ortogonális, biortogonális, szimplex) jelterek

  Optimális vétel AWGN csatornában, vevőstruktúrák

  Zaj hatása a PSK és QAM átvitelre, modulációk összehasonlítása

  Sávkorlátozott csatornák, jelalakok megválasztása, Nyquist-kritérium

  Nemlineáris torzítás

  A kiterjesztett spektrumú átvitel alapjai, DS és FH rendszer

  1. Csatornák, csatornakódolás, csatornakapacitás

  Additív Gauss-zajos csatorna

  Kódolás Gauss-zajos csatornán, csatornakapacitás

  Lineáris kódok; blokk-kódolás; a Reed-Solomon kód

  Optikai csatorna, zaj, diszperzió, nemlinearitás

  Fadinges csatornák, a Rayleigh- és Rice-csatorna, hibaarány fadinges csatornán; diverziti, kombinálás

  A kapacitás fogalma fadinges csatornában – ergodikus és kiesési kapacitás

  Kódolás Gauss-zajos és fadinges csatornán

  MIMO, többfelhasználós, és üzenetszóró csatornák

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Kéthetenként 6 óra előadás

   

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: 4 db zárthelyi dolgozat. Minden zárthelyire maximum 15 pontot lehet kapni. A kapott pontok alapján az egyes zárthelyik eredménye a következő. 0-4 pont: 0, 4,5-7 pont: elégtelen (1), 7,5-9 pont: elégséges (2), 9,5-11 pont: közepes (3), 11,5-13 pont: jó (4), 13,5-15: jeles (5). A meg nem írt zárthelyiket 0 eredménnyel vesszük figyelembe.

   

  Amennyiben a zárthelyik eredményének átlaga eléri a 2,0 értéket, a zárthelyik eredményének átlaga egész számra kerekítve fogja szolgáltatni a félévközi számonkérés végső eredményét. A 2,0-nál gyengébb átlag esetén a félévközi számonkérés eredménye elégtelen.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik közül kettő javítására, illetve pótlására a szorgalmi időszak utáni pótlási héten van lehetőség. A negyedik zárthelyi eredményének ismeretében minden hallgatónak – a tanszék által később meghatározott módon – egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy melyik az a zárthelyi, amelyet javítani/pótolni szeretne. Ha egy zárthelyi pótlását megkísérli a hallgató (jelzi a tanszék számára, hogy azt javítani/pótolni kívánja), akkor ezen zárthelyi végső eredménye minden esetben a pótlási héten írt javító/pótló zárthelyi eredménye lesz.

  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom J. G. Proakis, M. Salehi: Communication Systems Engineering (Prentice Hall, 2002)

   

   

  Felhasználható irodalom:

   

   

  Frigyes I.: Hírközlő rendszerek (Műegyetemi Kiadó, 2001)

   

  Csibi S.: Információ közlése és feldolgozása (Tankönyvkiadó, 1980)

   

  Th. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory (Wiley, 2006)

   

  H. L. Van Trees: Detection, Estimation, and Modulation Theory, Vol I (Wiley)

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra45
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire35
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Frigyes István

   

  Emeritusz professzor

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Dr. Bitó János

   

  Egyetemi docens

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

   

  Horváth Péter

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék