Elektronikus áramkörök szimulációja

A tantárgy angol neve: Simulation of Electronics Circuits

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szabadon Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVJV62   0/2/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Eged Bertalan

egyetemi adjunktus

HVT

Szombathy Csaba

egyetemi tanársegéd

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Hálózatok és rendszerek
Digitális technika
Elektronika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9362") )

VAGY

NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Elektronika II. (VIAUA300)

Kötelező: Elektronika I. (VIHIA205)

A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9362)

7. A tantárgy célkitűzése A korszerű mérnöki tervezőmunkában használt számítógépes áramkörszimulációs programok megismerése, használatuk gyakorlása az elektronikus áramkörökről tanultak további elmélyítése tranzisztoros és műveleti erősítős gyakorlati áramkörök szimulációs feladatainak megoldása segítségével.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezető: a szimulációs programok kialakulása, a SPICE szimulátor története, verziók, nem SPICE alapú szimulátorok
2. A modellezés problémái, félvezető eszközök modellezése, funkcionális modellek
3. Az áramkörszimuláció alapalgoritmusai: munkapont számítás, tranziens analízis, transzfer karakterisztika számítása
4. A SPICE áramkörleíró nyelv alapjai, szintaktikája, egyszerű áramkörök, csomópont és elemnevek, értékadás, részáramkörök
5. Az egyes analízis fajták használata: munkapont számítás, transzfer karakterisztika, érzékenység analízis, tranziens analízis, torzítás számítás, kisjelű átviteli függvény
6. A szimulációs eredmények megjelenítése: hagyományos kimeneti adatstruktúra, grafikus megjelenítés, utófeldolgozási lehetőségek, parametrikus analízis
7. A sémaeditor használata: rajzok szerkesztése, szimbólum és szimbólum könyvtár műveletek
8. Blokkos és többszintű rajzok, kapcsolódás nyomtatott áramkör tervező programokhoz
9. Digitális és vegyesmódú áramkörök szimulációja: funkcionális analízis, késleltetési jelenségek és hatásaik, digitális áramkör be- és kimeneti modellezése, vegyesmódú szimuláció
10. Jeltisztasági szimuláció, távvezetékek használata, lezárási topológiák vizsgálata (közelvégi, távolvégi lezárás), kapacitív terhelés hatásának vizsgálata
11. Nagfrekvenciás áramkörök szimulációja: szórási paraméterek fogalma, használatuk, csillapító és aluláteresztő szűrő bemeneti reflexiójának és átvitelének szimulációja, szűrő tervezés bemutatása
12. Híradástechnikai rendszerek szimulációja, frekvencia keverő és erősítők jellemzése, egyszeres keverésű heterodin vevőkészülék vizsgálata
13. Áramkörmérési gyakorlat: tranzisztoros erősítő munkaponti mérése, a mért adatok összehasinlítása a szimuláció eredményeivel, kivezérlési tartomány mérése és összehasonlítása a szimulált adatokkal
14. Áramkörmérési gyakorlat: nagyfrekvenciás és mikrohullámú áramköri elemek mérésnek bemutatása, szűrő és erősítő átvitelének és reflexiójának vizsgálata, nagyjelű tulajdonságok demonstrációja és a szimulált eredményekkel történő összevetése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgyat számítógépteremben oktatjuk ahol minden egyes hallgató az oktató instrukcióinak megfelelően saját maga végzi el a kitűzött feladatokat. Az órák elméleti bevezetőből és a szimulátorral végzett konkrét, gyakorlati feladatokból állnak. A tantárgyhoz 2 alkalommal laboratóriumi mérési gyakorlat is tartozik.
10. Követelmények a. Félév végi jegy megszerzése: 2db házifeladat elkészítése és benyújtása
A félév végi jegyet a benyújtott feladatok értékelése alapján az oktató ajánlja meg.


11. Pótlási lehetőségek A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható
12. Konzultációs lehetőségek Előadóknál előzetes egyeztetés alapján
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Székely Vladimir, Poppe András: Áramkörszimuláció a PC-n (Computerbooks, 1996.)
Borbély Gábor: Analóg áramkörök szimulációja és analízise személyi számítógépen (Novodat Kiadó, 1997.)
U. Tietze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, (Műszaki Könyvkiadó, 1985.)
Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992.)
http://mht.mht.bme.hu/~beged/elakszim/segedletek.htm
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Eged Bertalan

egyetemi adjunktus

HVT

Szombathy Csaba

egyetemi tanársegéd

HVT