Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus áramkörök szimulációja

  A tantárgy angol neve: Simulation of Electronics Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. május 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV62   0/2/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  óraadó

  HVT

     
    
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek 1,2
  Elektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9362") )

  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Elektronika I. (VIHIA205)

  Elektronika II. (VIAUA300)

  7. A tantárgy célkitűzése A korszerű mérnöki tervezőmunkában használt számítógépes áramkörszimulációs programok megismerése, használatuk gyakorlása az elektronikus áramkörökről tanultak további elmélyítése tranzisztoros és műveleti erősítős gyakorlati áramkörök szimulációs feladatainak megoldása segítségével.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezető: a szimulációs programok kialakulása, a SPICE szimulátor története, verziók, nem SPICE alapú szimulátorok
  2. A modellezés problémái, félvezető eszközök modellezése, funkcionális modellek
  3. Az áramkörszimuláció alapalgoritmusai: munkapont számítás, tranziens analízis, transzfer karakterisztika számítása
  4. A SPICE áramkörleíró nyelv alapjai, szintaktikája, egyszerű áramkörök, csomópont és elemnevek, értékadás, részáramkörök
  5. Az egyes analízis fajták használata: munkapont számítás, transzfer karakterisztika, érzékenység analízis, tranziens analízis, torzítás számítás, kisjelű átviteli függvény
  6. A szimulációs eredmények megjelenítése: hagyományos kimeneti adatstruktúra, grafikus megjelenítés, utófeldolgozási lehetőségek, parametrikus analízis
  7. A sémaeditor használata: rajzok szerkesztése, szimbólum és szimbólum könyvtár műveletek
  8. Blokkos és többszintű rajzok, kapcsolódás nyomtatott áramkör tervező programokhoz
  9. Digitális és vegyesmódú áramkörök szimulációja: funkcionális analízis, késleltetési jelenségek és hatásaik, digitális áramkör be- és kimeneti modellezése, vegyesmódú szimuláció
  10. Jeltisztasági szimuláció, távvezetékek használata, lezárási topológiák vizsgálata (közelvégi, távolvégi lezárás), kapacitív terhelés hatásának vizsgálata
  11. Nagfrekvenciás áramkörök szimulációja: szórási paraméterek fogalma, használatuk, csillapító és aluláteresztő szűrő bemeneti reflexiójának és átvitelének szimulációja, szűrő tervezés bemutatása
  12. Híradástechnikai rendszerek szimulációja, frekvencia keverő és erősítők jellemzése, egyszeres keverésű heterodin vevőkészülék vizsgálata
  13. Áramkörmérési gyakorlat: tranzisztoros erősítő munkaponti mérése, a mért adatok összehasinlítása a szimuláció eredményeivel, kivezérlési tartomány mérése és összehasonlítása a szimulált adatokkal
  14. Áramkörmérési gyakorlat: nagyfrekvenciás és mikrohullámú áramköri elemek mérésnek bemutatása, szűrő és erősítő átvitelének és reflexiójának vizsgálata, nagyjelű tulajdonságok demonstrációja és a szimulált eredményekkel történő összevetése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgyat számítógépteremben oktatjuk ahol minden egyes hallgató az oktató instrukcióinak megfelelően saját maga végzi el a kitűzött feladatokat. Az órák elméleti bevezetőből és a szimulátorral végzett konkrét, gyakorlati feladatokból állnak. A tantárgyhoz 2 alkalommal laboratóriumi mérési gyakorlat is tartozik.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: két házi feladat elkészítése, amelyekre külön-külön 5 pontot lehet szerezni. A be nem adott házi feladat 0 pontnak felel meg. Amennyiben valamely házi feladat pontszáma kisebb, mint 2, úgy a félévközi jegy elégtelen, egyébként pedig a két házi feladatra kapott pontszám összegéből (x) számítható a következőképpen:

  4,0<= x <5,5 elégséges, 5,5<= x <7,0 közepes, 7,0<= x <8,5 jó, 8,5<= x jeles.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatok különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolhatók.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek

   Az előadóval előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Székely Vladimir, Poppe András: Áramkörszimuláció a PC-n (Computerbooks, 1996.)
  Borbély Gábor: Analóg áramkörök szimulációja és analízise személyi számítógépen (Novodat Kiadó, 1997.)
  U. Tietze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, (Műszaki Könyvkiadó, 1985.)
  Dr. Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992.)
  http://mht.mht.bme.hu/~beged/elakszim/segedletek.htm
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése18
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Eged Bertalan

  óraadó

  HVT

  Szombathy Csaba

  egyetemi tanársegéd

  HVT