Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kábeltelevízió-rendszerek

  A tantárgy angol neve: Cable TV Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV55   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zombory László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HVT

  Szombathy Csaba

  Dr. Zombory Lászó

  egyetemi tanársegéd

   egyetemi tanár

  HVT

   HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek VIHVA109,
  Elektromágneses terek VIHVA204,
  Infokommunikáció VITMA301
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9255") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHVM362") )
  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  MSc hallgatók közül tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban (BSc képzésben) nem hallgatták a VIHVJV55 Kábeltelevízió rendszerek c. tárgyat.

  BSc hallgatóknak nem ajánljuk, ha a későbbi tanulmányaik során az MSc képzésben fel kívánják venni a VIHVM362 A kábeltelevízió rendszertechnikája és elektronikája  c.tárgyat:

  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9255)

  7. A tantárgy célkitűzése - Átfogó képet kíván nyújtani a kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerekről azok fejlődési irányairól, a felhasználásuk (értéknövelő szolgáltatások pl. INTERNET) bővüléséről.

  - A hallgatók készségének fejlesztése, hogy a megszerzett ismeretanyag alapján képessé‚ váljanak kábeltelevízió rendszerek tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, mérési feladatainak elvégzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét: - A kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerek fejlődésének története (kis-, nagyközösségi vevőantenna-rendszerek, kábeltelevízió rendszerek).
   - A kábeltelevízió rendszer  által nyújtott szolgáltatások.
  2.hét: - A KTV rendszer gazdaságossági kérdései: tervezési, telepítési és fenntartási költségek.
   - Állandó és arányos költségek. Optimális rendszernagyság gazdaságossági szempontból.
  3.hét: - A rendszer topológiája: fa-ág, csillag, gyűrű, vegyes. Az egyes topológiák előnyei és hátrányai.
   - A rendszerben alkalmazható nyalábolási eljárások (frekvencia-, idő-, kábel- multiplexálás).
  4.hét: - Frekvenciamultiplex kábeltelevízió rendszer frekvenciaterve, külső és belső frekvencia tartományai.
   - Belső átvitelre felhasználható csatornákkal kapcsolatos megfontolások.
  5.hét: - Interaktív kábeltelevízió rendszer referencia hálózata (nemzetközi hálózati rész, regionális hálózati rész, fejállomás és elosztóhálózat).
  - A fejállomás funkciói, felépítése, építőelemei.
  6.hét: - Az elosztóhálózat részei (törzs-, vonal-, bekötő- és házhálózat).
   - Az elosztóhálózat átviteli közegei (tisztán koaxiális-, tisztán optikai-, koaxiális és optikai kábelt vegyesen felhasználó /HFC/ KTV rendszerek.
  7.hét: - A KTV rendszeren átvitt jelek (az alapszolgáltatás jelei, kiegészítő szolgáltatások jelei, segédjelek).
   - A KTV rendszerben megjelenő zajok és zavarok (kívülről bejutó, a rendszerben keletkező).
  8.hét: - A rendszerben fellépő termikus zaj, erősítő és csillapító zajtényezője, kaszkádba kapcsolt építőelemek eredő zajtényezőjének számítása.
   - A külső hőmérséklet hatása kaszkádba kapcsolt lég- és földkábelek eredő zajhőmérsékletére.
  9.hét: - Antenna zajhőmérséklete, heterodin rendszerű vevőberendezések zaja, zajtényező mérés. Egységnyi erősítés koncepció, az elosztóhálózat vivő-zaj viszonyának meghatározás azonos és különböző építőelemek kaszkádba kapcsolása esetén.
   - Lineáris és nemlineáris torzítások hatása KTV rendszerekben. Intertermodulációs termékek jellemzése: rendszám, jelszám, fokszám.
  10.hét: - Harmadfokú torzítás által okozott erősítésváltozás (ön- és keresztkompresszió/expanzió/).
   - Keresztmoduláció fogalma és hatása. Keresztmoduláció mérése. Brumm-moduláció.
  11.hét: - Nemlineáris torzítási termékek öszegeződése az elosztóhálózatban diszkrét és összetett torzítások (CSO, CTB) esetén. Vivő-összetett torzítási termék viszony (C/CSO, C/CTB) számítása.
  - Keresztmoduláció összegződése azonos és nem azonos kaszkádba kapcsolt építőelemek esetén.
  Optimális rendszernagyság meghatározása az eredő vivő-zaj viszony és az eredő vivő-öszzetett torzítási termék viszony alapján.
  12.hét: - Koaxiális kábel és optikai kábel tulajdonságai, frekvencia és hullámhosszfüggésük.
   - A HFC elosztóhálózat egyes részeiben alkalmazott aktív‚ és passzív‚ építőelemek (E/O, O/E átalakítók, erősítők, aktív és passzív elosztók, előfizetői csatlakozók stb.).
  13.hét: - A kábelhálózat aktív elemeinek távtáplálása (bemenet-, kimenet felől, középről), a tápellátás tervezése.
   - Hibrid kétfelé osztó felépítése működése, többfelé osztók, leágazók. Csillapítók kiegyenlítők.
  14.hét: - KTV elosztóhálózati szélessávú erősítők típusai (teljesítmény- kétszerező, négyszerező, előretáplált erősítő) és műszaki jellemzőik.
  - Fejállomás rendszertechnikák. Csatornakonverterek típusai, ezek felépítése működése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, az előadáson az elméleten kívül gyakorlati példák kidolgozása, KTV építőelemek bemutatása, demonstrációs mérés.
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
   Az előadások látogatása nem kötelező, de célszerű, mert a tárgyhoz nyomtatott jegyzet még nem készült.
   Az előadáson elhangzott tananyag elsajátítása, melynek ellenőrzése a szorgalmi időszakban két nagy ZH megírásával történik.
   A nagy ZH-k a 7. és a 13. tanulmányi héten kerülnek megíratásra. A nagy ZH-król történő hiányzás, vagy elégtelen osztályzat esetén a hallgatók pótzárthelyit kötelesek írni. Igazolatlan hiányzás elégtelen ZH eredménynek minősül.
   A félévvégi aláírás feltétele: mindkét nagy ZH, vagy pótzárthelyik legalább elégséges osztályzatra történő megírása.
   A vizsgára bocsájtás feltétele: a félévvégi aláírás megszerzése.
   Hiányzások igazolás a TVSz szerint.
  b. A vizsgaidőszakban:
   Szóbeli vizsga a tárgy anyagából. A vizsgára történő felkészülést az utolsó előadáson kiosztott vizsgakérdések segítik. A szóbeli vizsgán a hallgatók a vizsgakérdésekből 2 db tételt húznak.
  A félév során szerzett nagy ZH eredmények csak a vizsgaosztályzat le-, vagy felkerekítésénél kerülnek alkalmazásra.
  c. Elővizsga
  Igény esetén az utolsó tanulmányi héten a hallgatókkal egyeztetve.

  11. Pótlási lehetőségek Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Nagy ZH-kat megelőző héten egy-egy alkalommal.
  Minden vizsgát megelőzően egy-egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Magyar és nemzetközi szabványok (MSz 11458, IEC 728, CENELEC 50083)
  2. IEEE Trans. On CATV folyóirat 1980-ig megjelent számai
  3. IEEE Communications Magazin 2009-ig megjelent, a témához kapcsolódó cikkei
  4. Bobby Harrel: The Cable Television Technical Handbook, Artech House, Dedham 1985
  5. Solti Miklós: Kábeltelevízió elosztó hálózatok tervezése, Távközlési Könyvkiadó, Budapest 1995
  6. Ciciora W., Farmer J., Large D.: Modern Cable Television Technology: Video, Voice and Data Communications. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, 1999. ISBN 1-55860-416-2

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Mátay Gábor

  egyetemi adjunktus

  HVT, BME