Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás MS Windows alatt

  A tantárgy angol neve: Programming for MS Windows

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 25.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2016. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök informatikus Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV43   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgai-Horváth László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://hvt.bme.hu/~csurgai/Mswin/mswin.htm
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csurgai-Horváth László

  egy. docens

  HVT

     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít C programozási nyelv ismerete.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9143") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A programozás alapjai 1. (VIEEA100 vagy VIHIA106)

  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9143)

  7. A tantárgy célkitűzése Jelenleg az egyik legelterjedtebb PC-s operációs rendszer a Microsoft Windows. Az alatta futó applikációk programozása speciális programozói ismereteket igényel. A tantárgy bevezet a Microsoft Windows operációs rendszer alatti programozásba C/C++ nyelven és gyakorlati ismereteket nyújt a C/C++ fejlesztői környezet használatában. Ismertetésre kerülnek az API valamint korlátozott mértékben az MFC alapú programozási ismeretek.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Windows alapfogalmak
  C/C++ fejlesztőrendszerek
  GUI, felhasználói interface, multitasking, memóriakezelés, üzenetek
  Egy egyszerű Windows program felépítése
  Szövegek kezelése, GDI, handler fogalma, scroll bar
  Grafikai elemek: vonalak, felületek, a mapping mode fogalma, négyszögek, útvonalak, bitmap, metafile, fontok
  Billentyűzet és egér kezelése
  A Windows timer
  A child window fogalma, nyomógombok, scrollbar, edit-box, list-box használata
  Erőforrások: ikon, cursor, bitmap
  Menük és gyorsítógombok
  Modális és nem-modális dialógusablakok, message box-ok, common dialog box-ok
  A clipboard
  DLL-ek
  Nyomtató-kezelés
  Hálózati alkalmazások
  Az MFC használata, a tanultak alkalmazása C++ környezetben

  Heti bontásban:

  1.hét: Windows alapfogalmak, a Windows kialakulása, különféle verziók. Az operációs rendszer előnyei és hátrányai.
  C/C++ fejlesztőrendszerek, programozási segédeszközök.
  2.hét: A grafikus felhasználói felület alapfilozófiája, a felhasználói interface. A multitasking for-mái. A memóriakezelés alapjai, célja. Hogyan működik egy Windows alatt futó program? Üzenetek.
  3.hét: Egy egyszerű Windows program felépítése. Összehasonlítás a DOS verzióval. A kód fő részei. Újfajta adattípusok, azok elnevezései
  4.hét: Szöveges információ kezelése, képernyő output. A GDI (Graphics Device Interface) hasz-nálata. A handler fogalma. Egy szöveges outputtal rendelkező program bemutatása. A scrollbar használata.
  5.hét: Grafikai elemek: vonalak, felületek, négyszögek, útvonalak, bitmap, metafile, fontok. A mapping mode fogalma, használata. Egy grafikus outputtal rendelkező program felépítése.
  6.hét: A billentyűzet és az egér kezelése Windows alatt. Keyboard és mouse üzenetek.
  Karakterkészletek, font típusok, nemzetközi karakterek. ANSI és OEM karakterek. Egy billentyűzetet és egeret használó program struktúrája.
  7.hét: Időzítés Windows programokban. A timer működésének alapja, beállítása, használhatósága. Példaprogram a timer használatával.
  8.hét: A child-window fogalma. Nyomógombok, scrollbar, edit-box, list-box használata. Ezek különféle stílusai. Child-window üzenetek, azok lekezelése.
  Példaprogram megírása, ami a fenti elemeket használja.
  9.hét: Az erőforrások használata: ikon, cursor, bitmap. Resource file és a resource compiler. Egy erőforrás file-t használó program megírása.
  10.hét: Menük és gyorsítógombok. Resource file használata a menük alkalmazásához. Menütípu-sok: system, main, popup. Floating popup menü. A resource editor működése
  11.hét: Modális és nem-modális dialógusablakok. A dialógusablakok kezelése a programban. Message box-ok. A common dialog box library használata.
  Példaprogram a dialógusablakok használatával
  12.hét: Nagy ZH megírása
  13.hét: Az MFC használata és az eddig tanultak kapcsolata a C++ fejlesztői környezettel. A clipboard és a nyomtató kezelése. Hálózati alkalmazások támogatása.
  14.hét: A DLL-ek használata. Alkalmazási lehetőségek. A DLL és a library file. Egy DLL készíté-se és hívása egy alkalmazásból. DLL kompatibilitás más programozási nyelvekkel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgyat számítógépteremben oktatjuk ahol minden egyes hallgató az oktató instrukcióinak megfelelően, önállóan végzi el a kitűzött feladatokat. Az órák elméleti bevezetőből és hozzá kapcsolódó programozási gyakorlati feladatokból állnak.
  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:

  A hallgatók a tárgy sikeres elvégzése esetén félévi jegyet kapnak. A félévi jegy megszerzésének a feltételei:

  - Egy nagy zárthelyi legalább elégségesre történő megírása a tanóra keretében. A ZH egy konkrét programozási feladat tényleges elvégzése.

  - Házi feladat elkészítése, beadása és elfogadása a szorgalmi időszak végéig. A házi feladat egy az oktatóval egyeztetett C/C++ program elkészítése standard API vagy MFC használatával. A program közepes
  terjedelmű, általában egy bizonyos Windows/grafikai funkciót kell demonstrálnia.
  A házi feladat osztályzása ötfokozatú skálán, érdemjegyekkel történik.

  - A félévi jegy a zárthelyire és a házi feladatra kapott jegyek átlaga, a hagyományos kerekítési szabályok szerint.

  b.    A vizsgaidőszakban:

  -

  c.    Elővizsga:

  -
  11. Pótlási lehetőségek
  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy
  további alkalommal pótolható.
  A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval történő egyéni megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Charles Petzold: Programming Windows
  Microsoft Press, 1998
  ISBN 1-57231-995-X

  Sipos Mariann: A Visual C++ és az MFC
  ISBN: 963640979

  http://www.hvt.bme.hu/~csurgai/Bsc/WinProg.pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire5
  Házi feladat elkészítése6
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés8
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csurgai-Horváth László

  egy. docens

  HVT