Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mezőszimuláció végeselem módszerrel

  A tantárgy angol neve: Field Simulation with Finite Element Methods

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVJV35   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pávó József,
  4. A tantárgy előadója

  Név: Beosztás: Tanszék: 

  Dr. Pávó József egyetemi tanár Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan tanszék

  Dr. Gyimóthy Szabolcs egyetemi docens Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan tanszék

  Dr. Bilicz Sándor egyetemi docens Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan tanszék 


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Elektromágneses terek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHV9035") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEVD024") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:
  VIEVD024    Számítógépes mezőszimuláció a mérnöki tervezésben

  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIHV9035) 

  7. A tantárgy célkitűzése A végeselem-módszer (FEM) egyre nagyobb szerepet játszik a mérnöki munkában. A tárgy célja a FEM alapjainak megismerése és módszer alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása. Az elméleti alapokat követően különböző mezőszimulációs szoftverek (Matlab PDE Toolbox, Comsol Multiphysics, stb.) megismerése és tipikus elektromágneses térszámítási feladatok megoldása a szoftverekkel.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét. Alapismeretek összefoglalása: Maxwell-egyenletek, energia, erőhatások. Unicitási tétel dualitás, közeghatár-feltételek. Maxwell-egyenletek megoldása potenciálok bevezetésével. Időben állandó elektromos és mágnes tér számítása; skalár-, és vektorpotenciál alkalmazása.
  2.hét.Időben változó elektromágneses tér, örvényáram-feladatok megoldása potenciálokkal
  Hullámtani feladatok megoldása potenciálokkal, ill. a térjellemző vektorok alapján.
  3.hét. Operátor-egyenletek megoldásának általános alapjai. Standard variációs elv.
  Reziduum-elv, Galjerkin-módszer. Alkalmazás a Poisson-egyenlet megoldására.
  4.hét. 2-dimenziós feladatok, általánosított Poisson-egyenlet, megoldás végeselem-módszerrel. Háromszögfelosztás, lineáris és magasabb fokszámú bázisfüggvények. Elemegyenletek.
  5.hét. Globális egyenletek generálása és megoldása, direkt és iterációs megoldási eljárások. Illusztráció („papír-ceruza” módszer) 2D lineáris háromszög-végeselemek alkalmazására.
  6. hét. A Matlab PDE Toolbox bemutatása. A modellalkotás kérdéseinek tárgyalása kiválasztott feladatok alapján. Kapacitás számítása.
  7.hét. Stacionárius mágneses tér számítása lineáris ill. nemlineáris mágneses közegek esetén. Indukció-együttható számítása.
  8.hét. Örvényáram-feladatok megoldása, veszteség, váltakozóáramú ellenállás számítása.
  9.hét. A végeselemes számítások hibaanalízise, a szingularitások hatásának elemzése.
  10. hét. Hullámtani feladatok megoldásának bemutatása: sajátérték feladatok, módusok határfrekvenciájának számítása csőtápvonalra. Vezetett hullámterjedési feladat megoldása H-síkú elágazásra, ű szórási feladat megoldása, radar-keresztmetszet számítása.
  11-14.hét. Mezőszimulációs laboratórium: a hallgatók szakirányú képzéséhez kapcsolódó, önállóan választott térszámítási feladat megoldása Matlab PDE Toolbox alkalmazásával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás és számítógépes laboratóriumi gyakorlat.
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: az önállóan kidolgozandó feladat mezőszámítási modelljének bemutatása, szóbeli beszámoló keretében (11.-14.hét)
  b. A vizsgaidőszakban: az önállóan kidolgozandó mezőszimulációs feladat elkészítése, és a megoldás prezentálása.
  Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek A beszámoló különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban az oktatóval egyeztetett időpontban lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja a tanulmányi portálon megtalálható.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom - Sebestyén I.: Számítógépes mezőszimuláció. Elektronikus jegyzet, BME-SZHVT, 2004. http://www.evt.bme.hu/education/fem/elmelet/
  - Zombory L., Koltai M.: Elektromágneses terek gépi analízise, Műszaki Könyvkiadó,
  Budapest, 1979.
  - Vágó I.: Villamosságtan II. Elektromágneses terek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
  - Silvester P.P., Ferrari R.L.: Finite elements for electrical engineers, Cambridge University Press, 1983.
  - Ida N., Bastos J.P.A.: Electromagnetics and Calculation of Fields. Springer, New York, 1992.
  - Partial Differential Equation Toolbox, Users Guide. The Mathworks Inc.
  - FEMLAB Electromagnetics Module, Users and Reference Guide, Comsol AB. 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gyimóthy Szabolcs

  egyetemi docens

  Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan tanszék