Műholdas műsorszórás

A tantárgy angol neve: Satellite Broadcasting

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2011. december 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szabadon Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVJV01   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bitó János,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szombathy Csaba

tanársegéd

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMH9101") )

VAGY

NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

BMEVIEV2018    Elektromágneses terek

A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a tárgy előd tantárgyát (VIMH9101) 

 

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy geostacionárius ill. elliptikus pályás műholdakról megvalósított, vagy megvalósítható analóg és digitális rádió ill. TV műsorszórás problémáival foglalkozik a rendszerek áttekintése, összehasonlítása, valamint a szolgáltatások tervezése céljából, figyelembe véve a műsorterjesztés különféle földi hálózatainak szempontjait is.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: A műhold mozgása
A műsorszóró műholdak pályatípusai, elliptikus ill. geostacionárius pályák jellemzői, alkalmazási területük. Pályára állítás. A műholdak térbeli stabilizációja. Zavarok a műholdpályákon, Doppler-hatás. A műhold láthatósága.
Műsorszétosztó műholdak. Műholdpozíciók, frekvenciasávok. Csatornakiosztás, néhány műsorszóró műholdcsalád – Astra, Intelsat, stb. – rendszertechnikai jellemzése.
2. hét:A műholdak felépítése
Mechanikai konstrukció, termodinamikai megfontolások és kozmikus sugárzással kapcsolatos kialakítások. Az inhomogén gravitáiós tér hatása és ennek kompenzálása, továbbá konstrukciós következménye.
3. hét: A műholdas rádiócsatorna
Szakaszcsillapítás, a légkör gázainak ill. a vízgőznek a csillapítása, csillapítási görbék. A csillapítás ingadozás amplitudó- ill. időstatisztikája.
A műholdas rádiócsatorna zajai. Zajforrások a földön ill. a világűrben. Az égbolt zajhőmérséklete, frekvencia ill. emelkedési szög függőség. A rádiócsatorna jel-zaj viszonyának számítása.
4. hét:
A műhold adó-, ill. vevőantennái. Földi adó- és vevőantennák. Az antennanyaláb irányának ill. szélességének változtatása. Antennakapcsolók, a teljesítmény elosztása. Az antennák tájolása és térbeli stabilizációja.
5.hét:  A műholdas műsorszórás rendszertechnikája
Analóg átvitel. A műsorszóró műholdak modulációs rendszere. Videojel átvitele. Analóg hangcsatorna, sztereofónikus átvitel, több kísérőhang vitele.
Az MPEG eljárás. Az analóg és digitális kép-, ill. hangátviteli eljárások összehasonlítása. Digitális átvitel. A digitális kép-, ill. hangátvitel rendszertechnikájának áttekintése: az alapsávi moduláció, hibajavítás, rádiófrekvenciás moduláció főbb jellemzői.
6. hét:
A műholdas digitális műsorszórás (DVB-S) jellemzői. Több kép-, ill. hangműsor átvitele, a rádiófrekvenciás spektrum kialakítása, modulációs jellemzők.
7. hét: A műhold fedélzeti berendezései
A fedélzeti átviteli rendszer blokkvázlata. Vevő bemenő fokozat, keverő, helyi oszcillátor. Csatornaszűrők, teljesítményszétosztók. Fedélzeti teljesítmény erősítés rendszertechnikája, félvezetős ill. vákuum csöves erősítők. A megbízhatóság fokozása, tartalékolás, átkapcsolás. Tápellátás. Távmérő ill. távvezérlő csatorna.
8. hét: Földi feladó állomások
Az állomás blokkvázlata. A műsorjelek fogadása, az adási frekvencia spektrum előállítása. Teljesítményerősítés, többüreges klisztron erősítő, adóantenna.
9. hét: Zárthelyi és a műholdas műsorszórás földi vevőállomásai
A földi vevőállomás rendszertechnikája, blokkvázlata. Antenna, tápfej, első-, ill. második KF-fokozat jellemzői, a vevők hangolása.
10. hét: Méréstechnika
Az analóg és digitális műholdas jelek méréstechnikája. Spektrumanalizátorok működése és a következő jellemzők mérése: jel/zaj viszony, SINAD, elfoglalt sávszélesség, adófrekvencia-hiba, EVM, MER, konstelláció, vektormodulációs hibák.
11. hét:
Analóg és digitális beltéri egységek működése, felépítése. Feltételes hozzáférésű műsorok dekódolása.
12. hét:
A DiSeq rendszer működése, lehetőségei és jelalakjai.
13. hét:
Különleges vevőantennák (többfejes, microstrip, stb.) működése és felépítése. A korszerű vételtechnikai berendezések működése és jellemzői, a DVB-S2 rendszer modulációja és csatornakódolása.
14. hét: Egyéb kérdések
A műholdas műsorszórás nem technikai – jogi, műsorpolitikai, nemzetközi szabályozási stb. – problémáinak áttekintése. A műholdas, valamint a földi ill. kábeles műsorterjesztés összehasonlítása, a fejlődés perspektívái.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: két szóbeli zárthelyi a 6. és a 10 héten, továbbá két félévközi feladat sikeres teljesítése.
    A zárthelyi teljesítésének feltétele: legalább elégséges osztályzat. Ez az érdemjegy nem befolyásolja a vizsga eredményét. Pótlás: a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időpontban. Ha valaki mind a két alkalommal megbukik, a két zárthelyi anyagát egyszerre kell pótolnia.
    Félévközi feladat: a félév folyamán két házi feladatot kell megoldani, legkésőbb a 13. hét végéig beadva. Pótlás: a vizsgaidőszak első hetének utolsó napja. A házi feladat elfogadása a vizsga előfeltétele, de a teljesítés színvonala nem befolyásolja a vizsgajegyet.
b.    A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.
c.    Elővizsga: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyik pótlása: a pótlási időszakban kijelölt időpontban. Ha valaki mind a két

alkalommal megbukik, a két zárthelyi anyagát egyszerre kell pótolnia.

A házi feladat pótlása: a pótlási időszak utolsó napjáig meghosszabbított határidő (kiterjesztett türelmi idő).

12. Konzultációs lehetőségek Személyes egyeztetés alapján, igény szerint mind a szorgalmi-, mind a vizsgaidőszakban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.    Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjai,
ORTT-AKTI és Typotex Kiadó, Budapest, 2005.

2.    Az előadó jegyzete: cyberspace.mht.bme.hu → „Műsorszóró rendszerek     emlékeztetők”

3.    A fenti jegyzetben hivatkozott további irodalmak.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása6
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szombathy Csaba

tanársegéd

HVT