Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. augusztus 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés  
  Kooperatív képzés  

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVBL00 5 0/26/0/f 16  
  4. A tantárgy előadója

  Az önálló laboratórium témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a hallgató kooperatív képzésének megkezdésekor kijelölt tanszék, amely a hallgató projekttantárgyainak  felelőse,  továbbá  záróvizsgájának szervezője.  A  hallgató témavezetője az anyatanszék munkatársa).

  A hallgató mindig a választott témát gondozó tanszékhez rendelt Önálló laboratórium tantárgyat veszi fel.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") ÉS

  (Szakirany("BPINteszt", _) VAGY
  Szakirany("BPINhalbizt", _) VAGY
  Szakirany("BPINadrend", _) VAGY
  Szakirany("BPINszoftfejl", _))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A  gyakorlati ismeretek  hatékony  átadása,  a  vállalati  környezet  mielőbbi  megismerése,  a  munkába  állásra  való felkészítés érdekében az üzemmérnök-informatikus képzés utolsó két félévében a gyakorlati képzés vállalatokkal  együttműködve,  vállalati  környezetben,  kooperatív  képzés  keretében  folyik,  amely biztosítja a hallgatók számára a közvetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzését.

  A tantárgy keretében a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  Az Önálló laboratórium tantárgy felkészít a Projektgyakorlat és a Szakdolgozat-készítés tantárgyak elvégzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája A félév elején a hallgató a konzulenssel és a témavezetővel közösen elkészíti a feladat kiírását és ütemezését. A feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

  A tantárgy félévének közepén és végén mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A félévközi beszámoló egy írásos jelentés, a félév végi beszámoló szóbeli és írásbeli részt is tartalmaz. A beszámoló konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

  Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A hallgató feladata, hogy a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő munkaterv szerint oldja meg feladatát. Ha a hallgatónak rendszeresen be kell számolnia témavezetőjének is a munka előrehaladásáról.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A  munka  előrehaladását  dokumentálni  kell a  félév  során,a  következő  ellenőrzési  pontok betartásával:

  1. Az egyeztetett feladatkiírást a témavezető legkésőbb a 2. oktatási hét utolsó munkanapjáig elkészíti úgy, hogy azt a hallgató és a konzulens is elfogadta.
  2. A félidős jelentést a hallgató a 9. oktatási héten elkészíti oly módon, hogy azt a konzulens és témavezető elfogadta.

   A vizsgaidőszakban:

  1. Az írásos beszámolót és a prezentációt a vizsgaidőszak 3. hetének végéig készíti el a hallgató.
  2. A prezentáció a konzulens és a témavezető jelenlétében zajlik, amely vállalati helyszínre is szervezhető.
  A hallgató munkájának értékelését a Kar által elkészített egyszerűen kitölthető elektronikus űrlapok támogatják.

  A félévközi jegy megállapításának módja: A tantárgy félévközi jegyét konzulensjavaslatát figyelembe véve a témavezetőkből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  • a beszámoló eredménye;
  • a munka dokumentáltsága.

  A kooperatív tantárgyak teljesítésének feltétele, hogy a vállalat a munkaidőalap legalább 80%-át teljesítettnek ismerje el. Ennek hiányában a tantárgyra a hallgató a megengedettnél nagyobb mértékű hiányzás miatt „nem teljesítette” minősítést kap a felvett kooperatív képzési tantárgyra.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta;
  • feladatkiírását nem adta le;
  • a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
  • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.
  11. Pótlási lehetőségek A félévközi beszámoló a szorgalmi időszak végéig, a félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a vizsgaidőszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az önálló laboratóriumi munkát külső konzulens irányítja és a tanszéki témavezető felügyeli. Tanszéki témavezető a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű, lehetőleg mesteri (MSc) fokozattal, de legalább BSc diplomával rendelkező külső szakember lehet.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra -
  Félévközi készülés órákra -
  Felkészülés zárthelyire -
  Házi feladat elkészítése -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása -
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 480 óra
  IMSc tematika és módszer
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Sujbert László

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, dékáni mb.

  VIK-DH

  Dr. Kondorosi Károly

  c. egyetemi tanár

   MISZB elnök