Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Jelek és jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Signals and Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. április 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVBB01 4 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Bálint Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Barbarics Tamás, Docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

  Dr. Nagy Lajos, Docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

  Gerhátné Dr. Udvary Eszter, Docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromosságtan alapjai, lineáris algebra

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek a jelek – mint fizikai információhordozók – fogalmával, tulajdonságaikkal, leírási módjaikkal, digitális eszközökkel történő feldolgozásuk lehetőségeivel.

  A tantárgy bemutatja az analóg és digitális jelek matematikai kezelésének és feldolgozásának néhány lehetőségét, így a jelek és rendszerek idő- és frekvenciatartománybeli leírását. A hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb mérőjelekkel és azok alkalmazhatóságával.

  A jelek mellett a jelutak, jelfolyamhálózatok, rendszerek is bemutatásra kerülnek. A visszacsatolt rendszerek körében szabályozástechnikai alapismeretek mellett a rendszerek stabilitását is tárgyalja a tárgy.

  A gyakorlati alkalmazások köréből a kép- és hangfeldolgozás, szűrőtervezés jellegzetes feladatival, ennek kapcsán a folytonos idejű rendszerek digitális eszközökkel történő megvalósításának lehetőségeivel foglalkozunk.

  A gyakorlati foglalkozásokon központi szerepet kap a MATLAB, mint jelfeldolgozási eszköz, a feladatok megoldásának szemléltetése ennek alkalmazásával történik.

  A tantárgy első felében a jelek és a rendszerek fogalmának kialakításán van a hangsúly. A tárgy második felében a digitális jelek értelmezése, feldolgozása illetve a témakörhöz kapcsolódó algoritmusok, eljárások lesznek részletesen tárgyalva.

  Az előadások a tárgyalt témakörök megértési tudásszintjének elérését (magyarázatok, összefüggések ismerete, esetek felismerése, besorolása – K2) célozza, a gyakorlatok pedig ehhez adnak szemléltető támogatást.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Előadás: A jelfeldolgozás alapjai, tipikus alkalmazási területei és eszközei Mi a jel? Információt hordozó, jellemzően fizikai/kémiai/biológiai mennyiség. Tipikus jelhordozók: villamos, elektromágneses, optikai, termikus, pneumatikus mennyiségek Mi a jelfeldolgozás? A jelhordozó fizikai mennyiség információorientált manipulációja. Alkalmazási példák bemutatása: Jelfeldolgozási séma bemutatása. Jelek osztályozása. Diszkrét és folytonos értékű, illetve idejű jelek, determinisztikus és sztochasztikus jelek. Szinuszos jelek, leírás komplex amplitúdóval.

  2. Előadás: A hálózatelmélet alapjai: Áram-feszültség kapcsolat, Kirchoff törvény, Ohm törvény. Áramköri elemek bevezetése és leírása: ellenállás, források és generátorok. Kondenzátor, tekercs jellemzése.

  3. Előadás: Rendszerek leírása blokkvázlattal, jelfolyam hálózattal. Jelátviteli hálózatok, átviteli tulajdonságok, konvolúció. Jelhordozók osztályozása. Szabályozás alapjai, a pozitív, negatív visszacsatolás. Stabilitás fogalma.

  4. Előadás: Áramköri elemek jellemzése szinuszos gerjesztésre. Átviteli tényező. Periódikus jelek leírása - Fourier sor.

  5. Előadás: Átviteli karakterisztika. Idő/Frekvenciatartomány értelmezése.

  6. Előadás: Aperiódikus jelek leírása - Fourier transzformáció. Jelek spektruma.

  7. Előadás: Átviteli rendszerek/szűrők jellemzése, az átviteli karakterisztika - amplitúdó és fáziskarakterisztika. Bode diagramm.

  8. Előadás: DI jelek, Diszkrét idejű rendszerek felépítése

  9. Előadás: Z transzformáció.

  10. Előadás: DFT/DCT tulajdonságai, szivárgás, kerítés-effektus, ablakozás. Az FFT és értelmezése

  11. Előadás: Analóg jelek diszkretizálása, mintavételezés, kvantálás. Alulmintavételezés / túlmintavételezés, diszkrét szimuláció, interpoláció/decimálás, Aliasing

  12. Előadás: Analóg rendszerek diszkrét szimulációja, Jelfeldolgozási esettanulmányok: EKG jelek feldolgozása, hangfájl feldolgozása, képfájl feldolgozása.

  13. Előadás: Digitális szűrők: Egyszerű átlagoló szűrő, FIR, IIR. Hang- és képfeldolgozás tipikus feladatai. A jelfeldolgozás, mint tömörítési eljárás, alapvető adattárolási formátumok.

  14. Előadás: Pótalkalom

   

  1. Gyakorlat: MATLAB ismertetése, változók, m.fájlok, symbolic toolbox, MATLAB, mint mérnöki platform és jelfeldolgozási eszköz, egyszerű szemléltetőpéldák bemutatása. Alapvető programozási struktúrák jelfeldolgozáshoz és alkalmazásuk.

  2. Gyakorlat: Diszkrét/Analóg jelek kezelése, értelmezése. A jelekkel végezhető műveletek (eltolás, differenciálás, integrálás). Periodicitás.

  3. Gyakorlat: Kirchoff, párhuzamos/soros kapcsolás. Feszültség/Áram. Terhelés.

  4. Gyakorlat: Egyszerű egyenáramú áramkörök vizsgálata. Eszközök táplálása, tápegység, akkumulátor. Tápegység és fogyasztó közötti vezeték hosszának hatása. Áramkörök vizsgálata szinuszos gerjesztés mellett. RC, RL és RLC körök. Rezonancia.

  5. Gyakorlat: Szinuszos jel átvitelének számítása.

  6. Gyakorlat: Négyszög jel Fourier sora, amplitudó moduláció.

  7. Gyakorlat: Bode-diagramm rajzolása, értelmezése. Frekvenciafüggés.

  8. Gyakorlat: Szűrőtervezés MATLAB-ban, zajszűrés. Képfeldolgozás szűréssel

  9. Gyakorlat: A z-traszformáció alkalmazása, egyszerű hálózatok z-transzformáltja és annak értelmezése

  10. Gyakorlat: Egyszerű jelek FFT-je. Ablakozás hatása. Hangfájlok feldolgozása, Vízesés diagram.

  11. Gyakorlat: Alulmintavételezés hatása.

  12. Gyakorlat: Formátumok vizsgálata. Veszteséges tömörítések.

  13. Gyakorlat: FI rendszer DI szimulációja. Jelfeldolgozási folyamat tervezése, paraméterek megválasztása konkrét feladathoz.

  14. Gyakorlat:  Pótalkalom


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy tananyagát heti egy előadás keretében ismerjük meg, a megismertek elmélyítését gyakorlatok segítik.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 nagy zárthelyi (összegző értékelés)

  A félév végi aláírás feltételei: 1 nagy zárthelyi megírása legalább elégséges osztályzattal

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  Az osztályzat megállapításának módja: írásbeli vizsga alapján.

  0 - 45%: 1

  46 - 55%: 2

  56 - 70%: 3

  71 - 85%: 4

  86 - 100%: 5

  11. Pótlási lehetőségek

  Nagy zárthelyi dolgozat egyszer pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Nagy zárthelyi dolgozat előtt, illetve vizsgaalkalmak előtt, hetente egyszer a konzultációs időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tantárgyhoz elkészített aktuális segédanyagok letölthetők a tárgy honlapjáról.

  Dr. Fodor György: Hálózatok és rendszerek. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2004. (55064)

  Dr. Fodor György (szerk.): Villamosságtan példatár. (TKV 44555)

  Dr. Fodor György: Jelek és rendszerek, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2006. (azonosító: s2469)
  Simonyi Ernő: Digitális szűrők. A digitális jelfeldolgozás alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

   
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  56 

  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés46
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kollár Zsolt, Docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

  Dr. Nagy Lajos, Docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

  Dr. Barbarics Tamás, Docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék