Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Relativisztikus elektrodinamika mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Relativistic Electrodynamics for Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV26   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gyimóthy Szabolcs,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Gyimóthy Szabolcs egyetemi tanár Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, elektromágneses terek, vektoranalízis.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVM115" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVM115", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Elektromágneses terek alapjai (VIHVAC03)
  Fizika 1 (TE11AX01)
  Fizika 2 (TE11AX02)
  7. A tantárgy célkitűzése Az elektrodinamika alaptörvényeinek relativisztikus megfogalmazása; a speciális relativitáselmélet villamosmérnöki alkalmazásainak megismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés (1. hét)
  Tárgykövetelmények ismertetése. A relativitáselmélet előzményei és rövid történeti áttekintése. Alapfogalmak: vonatkoztatási és koordináta-rendszer. A Galilei-féle relativitási elv: tömegpont mozgásegyenlete és Galilei-transzformáltja; az elektrodinamika hullámegyenlete és Galilei-transzformáltja. "Éterkísérletek": Michelson-Morley, Trouton-Noble, Fizeau-kísérlet, Bradley-féle aberráció; a kísérletek konklúziója; az inerciarendszer fogalma.

  A speciális relativitáselmélet alapjelenségeinek tárgyalása egyszerű matematikai eszközökkel (2-4. hét)
  Optikai Doppler-effektus, közelítés v<

  A Lorentz-transzformáció és a téridő (5-6. hét)
  A Lorentz-transzformáció formuláinak levezetése. A Minkowsky-féle téridő: négyestávolság (intervallum), metrika, "Lorentz-forgatás" (3D-analógia); téridő-intervallumok (eseménypárok) osztályozása. Téridő-diagramok használata: világvonal, fénykúp, indikatrix; a Lorentz-transzformáció, a hosszkontrakció és az idődilatáció szemléltetése. Az ikerparadoxon szemléletes feloldása. Relativisztikus "egyenletesen gyorsuló" mozgás, pillanatnyi nyugalmi rendszer, eseményhorizont.

  Elektrodinamika mozgó vonatkoztatási rendszerekben (7. hét)
  Bevezető példa: egy áram járta vezetővel párhuzamosan haladó ponttöltésre ható erő vizsgálata két nézőpontból. A Maxwell-egyenletek transzformálása; térvektorok és forrásmennyiségek transzformált alakja; "félig relativisztikus" és nem relativisztikus közelítések.

  Vektor- és tenzorszámítás összefoglalása (8. hét)
  Koordináta-rendszerek osztályozása, koordináta-transzformációk általános jellemzői; képzetes időkoordináta bevezetése; euklideszi norma és négyestávolság; a Lorentz-transzformáció mátrixa, az együtthatók tulajdonságai, Einstein-konvenció az összegzésre. Négyesvektorok: definíció, példák (négyes sebesség, négyes áramsűrűség). Négyestenzorok. Vektor- és tenzoralgebra: belső, külső és váltószorzat; váltótenzor duálja, a Levi-Civita-szimbólum. Vektor- és tenzoranalízis: skalármező gradiense, vektormező divergenciája, rotációja és gradiense, tenzormező divergenciája és rotációja, a d'Alembert-operátor.

  Az elektrodinamika összefüggéseinek megfogalmazása négyes mennyiségekkel (9-10. hét)
  Elektromágneses tér vákuumban: forrásmennyiségek és a folytonossági egyenlet; konvektív áram; a töltés invarianciája; térintenzitás-tenzor, Maxwell-egyenletek; négyespotenciál; erősűrűség, négyeserő, energia-impulzus tenzor. Elektromágneses tér közegekben: a gerjesztettségi és a polarizáció-tenzor; anyagjellemzők; a differenciális Ohm-törvény; energia-impulzus tenzor.

  Speciális relativitáselmélet a villamosmérnöki gyakorlatban (11-14. hét)
  Néhány alkalmazás: töltött részecske mozgásegyenlete; egyenletesen mozgó ponttöltés tere; a hullámszám négyesvektor és a Doppler-effektus; Wilson kísérlete; unipoláris indukálás; reflexió mozgó tükörről; síkhullám szóródása forgó szigetelő gömbön. Relativisztikus hatások figyelembe vétele numerikus térszámító programok használata során: konstitúciós egyenletek mozgó közegben; folytonossági feltételek mozgó objektum peremén. Néhány relativisztikus hatáson alapuló eszköz működése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Tantermi előadás és számítógépes bemutató.
  10. Követelmények a.) A szorgalmi időszakban: aláírás. Feltétele egy kijelölt, illetve személyre szabott házi feladat megfelelő szintű kidolgozása, amely lehet többek között számítási feladat megoldása vagy szakirodalom feldolgozása.
  b.) A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga választott tétel alapján.
  c.) Elővizsga: megbeszélés szerint.
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat a pótlási héten, különeljárási díj ellenében pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójának heti fogadóóráján (a fogadóóra időpontja a tanszék honlapján megtalálható); a vizsgaidőszakban egyénileg, előzetesen megbeszélt időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadói óravázlatok

  Hraskó Péter: A relativitáselmélet alapjai (elektronikusan is), Typotex Kiadó, 2009.

  Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó, 2011.

  Fodor György: Relativisztikus elektrodinamika (kézirat)

  Giber-Sólyom-Kocsányi: Fizika mérnököknek I-II, Műegyetemi Kiadó, 1999.

  Tevan György: Relativisztikus elektrodinamika röviden, Typotex Kiadó, 2013.

  Hraskó Péter: Relativitáselmélet (elektronikusan is), Typotex Kiadó, 2002.

  Feynman-Leighton-Sands: Mai fizika, 2. és 6. kötet, Műszaki Könyvkiadó, 1968.

  Jean Van Bladel: Relativity and Engineering, Springer Berlin, 1984.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Gyimóthy Szabolcs egyetemi tanár Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék