Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás elektromágneses eszközök számítógépes modellezése

  A tantárgy angol neve: Computer Aided Modelling of Electromagnetic Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2023. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAV10   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

   Dr. Nagy Lajos Egyetemi Docens HVT

  Szalay Zoltán Attila Egyetemi Tanársegéd HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses alapfogalmak
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók a félév során elsajátítsák a nagyfrekvenciás elektromágneses eszközök tervezéséhez és modellezéséhez elengedhetetlen mérnöki szemléletet, megismerkedjenek a legfontosabb szimulációs módszerekkel. Az elektromágneses kompatibilitás (Electromagnetic Compatibility - EMC) néhány jellemző gyakorlati problémájának tárgyalásán keresztül bemutatjuk a CST Microwave Studio szimulációs szoftver helyes használatának - a modellalkotástól a számítás elvégzésén keresztül az eredmények értékeléséig terjedő - teljes folyamatát.

   

  A tantárgy gyakorlat orientált szemléletben került kialakításra a Bosch EMC laboratóriumával együttműködve. Ennek megfelelően a félév folyamán néhány óra mérnökei által kerül előadásra, valós szimulációs feladatok bemutatásával és megoldásával.

   

  Napjainkban az elektromos áramkörök és alkatrészek számának növekedésével és sűrűségük emelkedésével a berendezések „együttélése" fontos kutatási és tervezési kérdéssé vált. A szimuláció idő és költséghatékony módja a tervezésnek, a problémák feltárásának és egyre szélesebb körben alkalmazzák. Éppen ezért egy frissen végzett villamosmérnök számára elengedhetetlen a térszimulátorok felhasználói szintű ismerete.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.                                 hét:         Elmélet: Végeselem módszer (FEM): A módszer elméleti alapjai, Galjorkin módszer, előfeldolgozás-megoldás-utófeldolgozás.

  Számítógépes gyakorlat: zárt eszköz modellezése és gerjesztése.

  2.          hét:         Elmélet: Hálógenerálás: Delanuay-háló, adaptív hálógenerálás, iteratív megoldó.

  Számítógépes gyakorlat: rezonátor modellezése, sajátérték megoldó.

  3.                                 hét:         Elmélet: Szélessávú szimulációk a frekvencia tartományban: adaptív frekvenciatartománybeli mintavétel.

  Számítógépes gyakorlat: nyitott problémák modellezése, coplanar struktúrák.

  4.                                 hét:         Elmélet: Közel-távoltér transzformáció és szórási keresztmetszet (RCS), Szimmetria peremfeltétel, periodikus peremfeltétel, Impedancia peremfeltétel, (homogenizálás)

  Számítógépes gyakorlat: antenna szimulálása, iránykarakterisztikák.

  5.          hét:         Elmélet: Anyagmodellek: Debye model és Drude-model.

  Számítógépes gyakorlat: frekvencia szelektív felületek.

  6.                                 hét:         Elmélet: Véges differenciák módszere (FDTD): A módszer elméleti alapjai, a Yee algoritmus, a térbeli és az időbeli felosztás összehangolása.

  Számítógépes gyakorlat: Zavarok csatolódása nyomtatott áramkörön.

  7.                                 hét:         Elmélet: Peremfeltételek és stabilitás: Courant szám, elnyelő peremfeltétel (PML), gyakori gerjesztő jelalakok.

  Számítógépes gyakorlat: antenna tömb modellezése.

  8.                                 hét:         Elmélet: Idő-frekvenciatartománybeli transzformáció: FFT algoritmus.

  Számítógépes gyakorlat: Árnyékolt és reflexiómentesített mérőszobák modellezése.

  9.                                 hét:         Elmélet: Momentum módszer: A módszer elméleti alapjai, a feladat megfogalmazása integrálegyenlettel, a modell diszkretizálása, Pocklington egyenletet.

  Számítógépes gyakorlat: tekercsek modellezése.

  10.                              hét:         Elmélet: Momentum módszer: bázis illetve súlyfüggvények választása, kiértékelése, skaláris szorzat értelmezése, lineáris egyenletrendszer elemeinek kiértékelése egy dipólus esetén.

  Számítógépes gyakorlat: anyagparaméterek megadása, árnyékolások vizsgálata

  11.      hét:         Elmélet: Sugárkövetés módszere: SBR algoritmus és reflexiók leírása.

  Számítógépes gyakorlat: sarokreflektor modellezése, szórási keresztmetszet.

  12.                              hét:         Elmélet: Diffrakció és diffrakciós modellek: geometriai-fizikai optika, Physical Theory of Diffraction (PTD), Shooting and Bouncing Rays (SBR).

  Számítógépes gyakorlat: DC-DC konverterek modellezése.

  13.      hét:         Elmélet: Házi feladatként megoldandó problémák ismertetése (EMC).

  Számítógépes gyakorlat: PCB importálása, 3D és áramköri együttszimuláció felépítése.

  14.      hét:         Elmélet: Házi feladatként megoldandó problémák ismertetése (antennás).

  Számítógépes gyakorlat: motormodellezés.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Hetente két óra előadás és két óra számítógépes laboratóriumi gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon és a laborgyakorlatokon való legalább 70 %-os részvétel, valamint egy darab zárthelyi dolgozat (ZH) legalább elégséges teljesítése.
  b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga. A vizsga anyaga egy, a tanultakhoz kapcsolódó, a hallgatóval előre megbeszélt témakör feldolgozása és egy ehhez illeszkedő feladat önálló megoldása. A vizsga a kurzus többi résztvevője előtt tartott szemináriumi formában történő előadás, amely keretében a hallgató beszámol az önállóan végzett munka eredményeiről.
  c. Elővizsga: Igény szerint.

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi a pótlási héten javítható.

  Igény esetén a vizsgaidőszakban egyeztetett időpontban pót-pót zárthelyi megírását biztosítjuk a TVSZ szabályai szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tantárgy oktatói minden héten egy alkalommal adott időben személyesen konzultálnak azokkal, akik erre igényt tartanak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jian-Ming Jin: Finite element analysis of antennas and arrays, Wiley, 2009, ISBN: 978-0-470-40128-6

  Kuczmann Miklós, Iványi Amália: The finite element method in magnetics, Akadémiai kiadó, 2008,
   ISBN: 978 963 05 8649 8

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zombory László

  Professor Emeritus

  HVT

  Dr. Nagy Lajos

  Egyetemi Docens

  HVT

  Dr. Bánky Tamás

  EMC laboratórium csoportvezető

  Bosch

  Szalay Zoltán Attila

  Egyetemi Tanársegéd

  HVT