Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szakdolgozat-készítés

  A tantárgy angol neve: BSc Thesis Project

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés         
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAT01 7 0/10/0/f 15  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Reichardt András László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  A szakdolgozat témájának kiadásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a specializáció- és ágazatválasztáskor a hallgatóhoz rendelt tanszék).

  Ha a hallgató olyan más tanszék témáján szeretne dolgozni, amely részt vesz választott specializációja oktatásában, akkor ezt az anyatanszékén be kell jelentenie.

  Kivételes esetben a hallgatónak lehetősége van olyan tanszék témáján dolgozni, amely nem vesz részt választott specializációja oktatásában. Ehhez meg kell szereznie a kar oktatási dékánhelyettesének engedélyét, amelynek feltétele, hogy igazolja kiváló tanulmányi eredményét, illetve a választott témában végzett szakmai munkáját.

  A hallgató mindig a választott témát kiíró tanszékhez rendelt Szakdolgozat-készítés tantárgyat veszi fel.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINinfokomm", _) VAGY
  Szakirany("AVINmultimed", _) VAGY
  Szakirany("AVINnagyfr", _)
  VAGY
  (Szakirany("VIABV-EMBCS", _) VAGY
  Szakirany("VIABV-INFSYS", _) VAGY
  Szakirany("VIABV-SUSTEN", _) )
  ÉS
  (TargyEredmeny( "BMEVIAUAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIEEAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIETAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIHIAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIHVAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIIIAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIMIAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVISZAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVITMAL03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TargyEredmeny( "BMEVIVEAL03" , "jegy" , _ ) >= 2 ))

  ÉS NEM
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEEAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEAT01") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEAT01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A Szakdolgozat-készítés felvételének kötelező előtanulmányi feltételeit a BSc szakdolgozat, záróvizsga és oklevél szabályzat tartalmazza.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez BSc szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szakdolgozat témája a kar valamely (lehetőleg a hallgató által felvett specializációnak, és ha van, ágazatának megfelelő) tanszékén a tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül választható.

  A hallgató specializációjában nem oktató tanszék témája csak akkor fogadható el, ha a hallgató ehhez megszerezte a kar oktatási dékánhelyettesének engedélyét.

  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a specializáció valamely szakmailag illetékes tanszékének vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű, illetve mester (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A szakdolgozat témáját úgy kell kiválasztani, illetve a dolgozatot úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a szakdolgozat készítőjének tevékenysége.

  A szakdolgozat készíthető a külső konzulens irányításával külső vállalat (gazdasági szervezet) telephelyén is. Amennyiben a hallgatónak szakmai gyakorlatot is kell teljesítenie az oklevél megszerzéséhez, és szakmai gyakorlatát a szakdolgozat témáját kiíró vállalatnál (gazdasági szervezetnél) teljesíti, a szakdolgozat elkészítésére, illetve a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó tevékenységnek elkülöníthetőnek kell lennie.

  A szakdolgozat külföldön is készíthető. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső szakdolgozathoz hasonló módon előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékes tanszékével. A szakdolgozatnak meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A jelölt munkájáról és a szakdolgozatról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült szakdolgozatot ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült dolgozatokat.

  Szakdolgozatot magyar nyelven kívül a BME valamely idegen oktatási nyelvén (angol, francia, német és orosz nyelven) is lehet készíteni, amennyiben a tanszéki konzulens ehhez hozzájárul.

  Két vagy több hallgató részére közös témájú szakdolgozatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  A szakdolgozatban a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az saját munkájának eredménye. Közös témájú szakdolgozat esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka konzulensi segítséggel.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

  A Szakdolgozat-készítés tantárgyat egy adott félévben kell elvégezni. A tantárgy elvégzésének szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a szakdolgozatot a kiírásban szereplő határidőre elkészítse és beadja. A tantárgy érdemjegyét a témavezető, külső témavezető esetén a belső konzulens adja.
   
  A szakdolgozat beadása
  A szakdolgozat beadási határideje a szorgalmi időszak utolsó napja.

  A szakdolgozat beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A szakdolgozat beadásának tartalmi feltétele: a szakdolgozatban be kell mutatni a feladatkiírásban megnevezett, összes önállóan kidolgozandó részfeladat megoldását. Ha egy részfeladat megoldása mégis ellehetetlenül, akkor kivételes esetben a szakdolgozat tanszékvezetői engedéllyel beadható, de a részfeladatra vonatkozó alfejezetben deklarálni kell az ellehetetlenülés tényét, és meg kell adni az ellehetetlenülés okát.

  A szakdolgozat formai követelményei: A szakdolgozatot

  • 1 példányban írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, valamint
  • 1 példányban elektronikus formában, az érvényes kari előírások szerint kell beadni.

  Két vagy több hallgató közös témájú szakdolgozatát külön kötetben és külön elektronikus példányban kell elkészíteni.

  A szakdolgozat elkészítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos tudnivalókról a tanszék a kiadáskor tájékoztatja a hallgatót.

  A tantárgy sikeres elvégzése során elkészített szakdolgozat érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szakdolgozat indokolt esetben a pótlási hét végéig beadható. 

  A záróvizsga bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) szakdolgozatot újra be kell nyújtani. A záróvizsga bizottság a szakdolgozat kijavítását vagy újbóli elkészítését írhatja elő. Szakdolgozatot csak egy alkalommal lehet újra benyújtani. Az ismételt benyújtás feltételeit és legkorábbi határidejét a tanszék véleménye alapján a dékán állapítja meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szakdolgozat-készítési gyakorlatot és a szakdolgozat elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mester (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  -

  Félévközi készülés órákra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen450 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága