Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium

  A tantárgy angol neve: Radio Systems and Applications Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. március 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki alapszak, Infokommunikációs rendszerek szakirány, Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVAC06 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://hvt.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lénárt Ferenc

  tudományos munkatárs

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek, Nagyfrekvenciás rendszerek technikája
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINnagyfr", _) VAGY
  Szakirany("AVIfrekv", _)
  VAGY
  Szakirany("VIABV-INFSYS", _))

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVA344" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVA344", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben lévő „Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat”-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja az alapozó és szakirány tárgyakban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási és mérési feladatok megoldása révén.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.TB   Az 1. laborfoglalkozás alkalmával a félévközi teendők és a laborbeosztás megbeszélésén túl a hallgatók részt vesznek azon a bemutatón, ahol a kutatólaborok rövid bemutatkozása révén képet kapnak a tanszék szakterületeiről, oktatási és kutatási munkájáról.

  2.EPH   Csőtápvonalas mérések elosztott paraméterű hálózat demonstrálására, haladó és reflektált hullám, eredő térerősség eloszlás; feszültség reflexiótényező, állóhullámarány definiálása és mérése.

  3.OP   Optikai szál, mint átviteli közeg, valamint a hozzá kapcsolódó forrás- és vevőeszközök vizsgálata.

  4.ANT   Antennás alapfogalmak gyakorlati megerősítése, bemeneti impedancia, nyereség, iránykarakterisztika mérése.

  5.HDL   Nagy sebességű nyomtatott áramköri vonalak tulajdonságainak (késleltetés, torzítás, áthallás, stb) vizsgálata számítógépes szimulációval és méréssel.

  6.MH   CUBESAT típusú piko-műholdak napelemes energiaellátó rendszerének vizsgálata, napelemtábla U/I/P karakterisztikája, napelem illesztő áramkör /MPPT/ követési és teljesítményátviteli hatásfoka, energia tárolás, napelem illesztés stb...

  7.KT   Kábeltelevízió fejállomás vizsgálata; műsorszóró műhold pozíciójának és csatornakiosztásának megállapítása, fejállomás programozása földi analóg és műholdas digitális adások vételére, analóg és digitális csatornák és alapsávi jelek spektrumának mérése.

  8.FSK   ISM sávokban működő FSK átviteltechnikai rendszer jellemző tulajdonságainak vizsgálata, tipikus áramköri megoldások tanulmányozása kétchipes (adó és vevő) áramkörökön, a használatos antennatípusok áttekintése.

  9.EMC   ESD és vezetett rádiófrekvenciás zavarok vizsgálata járműipari szabványok alapján.

  10.CsM   Mobil rádiócsatorna szimulációs vizsgálata MATLAB környezetben; csatornamodellek a különféle zajok és fadingek hatásának kezelésére mozgó vételi pont esetén. Időjárási paraméterek hatása a hullámterjedésre; a hallgatók a V2/702 labor kutatócsoportjának közreműködésével üzemeltetett mikrohullámú összeköttetések időjárási és szakaszcsillapítási adatai alapján elemzik a légköri meteorológiai jelenségek hatását a rádióösszeköttetésekben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.A félév kezdetén minden hallgató részt vesz a tanszéki laborok bemutatkozásán, majd elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC (DOCX), vagy PDF formátumban.
  10. Követelmények

  a.          A szorgalmi időszakban:      
  A félév elismeréséhez a laborbemutatkozásokon való részvétel, valamint a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.         
  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.        
  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.Az egyes mérések értékelése:                                                                                                      
  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                                  közepes            
  Az osztályzatot javító tényezők:                                                                                           
                     Fakultatív feladatok elvégzése:                                                        +1 jegy             
                     Az eredmények kiértékelése:                                                           +1 jegy             
  Az osztályzatot rontó tényezők:                                                                                           
                     Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                                  -1 jegy              
                     Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                        -1 jegy

  b.         A vizsgaidőszakban:             nincs

  c.               Elővizsga:                             nincs

  11. Pótlási lehetőségek Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek interneten érhetők el: http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_A344/A344.html

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lénárt Ferenc

  tudományos munkatárs

  HVT