Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium

A tantárgy angol neve: Radio Systems and Applications Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki alapszakInfokommunikációs rendszerek szakirányNagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat 
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVA344 6 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lénárt Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Lénárt Ferenc

tudományos munkatárs

HVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektromágneses terek, Nagyfrekvenciás rendszerek technikája
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVIfrekv", _)
VAGY Training.code=("5NAA7") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVAC06" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHVAC06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Az érvényben lévő „Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat”-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja az alapozó és szakirány tárgyakban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási és mérési feladatok megoldása révén.
8. A tantárgy részletes tematikája 1.TB       Az 1. laborfoglalkozás alkalmával a félévközi teendők és a laborbeosztás megbeszélésén túl a hallgatók részt vesznek azon a bemutatón, ahol a kutatólaborok rövid bemutatkozása révén képet kapnak a tanszék szakterületeiről, oktatási és kutatási munkájáról.2.EPH     Csőtápvonalas mérések elosztott paraméterű hálózat demonstrálására, haladó és reflektált hullám, eredő térerősség eloszlás; feszültség reflexiótényező, állóhullámarány definiálása és mérése.3.OP       Optikai szál, mint átviteli közeg, valamint a hozzá kapcsolódó forrás- és vevőeszközök vizsgálata.4.ANT    Antennás alapfogalmak gyakorlati megerősítése, bemeneti impedancia, nyereség, iránykarakterisztika mérése.5.HDL    Nagy sebességű nyomtatott áramköri vonalak tulajdonságainak (késleltetés, torzítás, áthallás, stb) vizsgálata számítógépes szimulációval és méréssel.6.MH      CUBESAT típusú piko-műholdak napelemes energiaellátó rendszerének vizsgálata, napelemtábla U/I/P karakterisztikája, napelem illesztő áramkör /MPPT/ követési és teljesítményátviteli hatásfoka, energia tárolás, napelem illesztés, stb..7.KT       Kábeltelevízió fejállomás vizsgálata; műsorszóró műhold pozíciójának és csatornakiosztásának megállapítása, fejállomás programozása földi analóg és műholdas digitális adások vételére, analóg és digitális csatornák és alapsávi jelek spektrumának mérése.8.FSK     ISM sávokban működő FSK átviteltechnikai rendszer jellemző tulajdonságainak vizsgálata, tipikus áramköri megoldások tanulmányozása kétchipes (adó és vevő) áramkörökön, a használatos antennatípusok áttekintése.9.EMC    ESD és vezetett rádiófrekvenciás zavarok vizsgálata járműipari szabványok alapján.10.CsM     Mobil rádiócsatorna szimulációs vizsgálata MATLAB környezetben; csatornamodellek a különféle zajok és fadingek hatásának kezelésére mozgó vételi pont esetén. Időjárási paraméterek hatása a hullámterjedésre; a hallgatók a V2/702 labor kutatócsoportjának közreműködésével üzemeltetett mikrohullámú összeköttetések időjárási és szakaszcsillapítási adatai alapján elemzik a légköri meteorológiai jelenségek hatását a rádióösszeköttetésekben.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan (HVT) Tanszék hallgatói és kutató laboratóriumaiban történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában.A félév kezdetén minden hallgató részt vesz a tanszéki laborok bemutatkozásán, majd elvégzi a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódó mérési gyakorlatokat.A mérések 2-3 fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren félév elején elhelyezett beosztás szerint.A mérésekre történő felkészülés alapját a tanszéki szerveren található segédletek képezik. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.A mérés elvégzését a mérésvezető a mérőhelyen lévő beosztásban aláírásával igazolja. Az elvégzett mérésekről a résztvevők mérőcsoportonként 1 mérési beszámolót adnak be a mérésvezetőnek elektronikusan, DOC formátumban.

 

10. Követelmények a.          A szorgalmi időszakban:      
A félév elismeréséhez a laborbemutatkozásokon való részvétel, valamint a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten) történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges osztályzat szükséges.         
A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz. szerint kerekített átlaga adja.        
A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.
Az egyes mérések értékelése:                                                                                                      
Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén:                                                közepes            
Az osztályzatot javító tényezők:                                                                                           
                   Fakultatív feladatok elvégzése:                                                                           +1 jegy             
                   Az eredmények kiértékelése:                                                                               +1 jegy             
Az osztályzatot rontó tényezők:                                                                                           
                   Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre:                                                   -1 jegy              
                   Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények:                                                         -1 jegy
 b.         A vizsgaidőszakban:             nincsc.               Elővizsga:                                nincs

 

11. Pótlási lehetőségek Pótlásra maximum 2 mérésből nyílik lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban (vagy a pótlási héten), a mérésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban.
12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes mérések anyagát a mérési segédletek tartalmazzák, melyek interneten érhetők el: http://www.hvt.bme.hu/~lenart/Vill_A344/A344.html
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 40
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Mérési beszámolók elkészítése40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

 

 

Dr. Lénárt Ferenc

tudományos munkatárs

HVT