Jelek és rendszerek

A tantárgy angol neve: Signals and Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2012. január 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHVA214   3/1/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Nagy Lajos

egyetemi docens

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan

dr. Seller Rudolf

egyetemi adjunktus

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Analízis, Diszkrét matematika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMETE90AX05" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX22" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMETE921567" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
Szakirány( ahol a SzakirányKód = "KIEGIBSC", ahol a Ciklus = "2007/08/1") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHVAB00", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVIHVAB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatót megismertesse a jel- és rendszerelmélet legfontosabb fogalmaival, összefüggéseivel és matematikai eszköztárával. A tananyag gerincét a folytonos és diszkrét idejű, lineáris, invariáns rendszerek analízise alkotja, amelynek módszereit az idő-, a frekvencia- és a komplex frekvencia-tartományban tárgyaljuk. Az elméleti anyag illusztrálásaként gyakorlati példák bemutatására kerül sor.

8. A tantárgy részletes tematikája

A jel, a rendszer, a hálózat fogalma, fontosabb típusok. Műveletek diszkrét idejű és folytonos idejű jeleken. Az impulzusválasz fogalma, a válasz kifejezése. Gerjesztés-válasz stabilitás. A rendszer állapotváltozós leírása, az állapotegyenlet megoldása az idő-tartományban, sajátértékek, aszimptotikus stabilitás. Jelfolyam hálózat komponensei, az állapotváltozós leírás előállítása, a hálózat regularitása. Szinuszos jel leírása valós és komplex alakban. Átviteli karakterisztika meghatározása. Periodikus jelek Fourier-sora, a gerjesztett periodikus válasz Fourier-sorának előállítása. Általános jel spektrális előállítása, a Fourier-transzformáció. Sávkorlátozott és időkorlátozott jelek. A válasz spektruma és időfüggvénye. Torzítatlan jelátvitel, sávszélességek. Jelek leírása a komplex frekvencia-tartományban, a Laplace- és a z-transzformáció. A rendszer átviteli függvénye. Pólus-zérus elrendezés. Gerjesztés-válasz stabilitás. Válasz számítása az átviteli függvénnyel. Speciális rendszerek: véges impulzusválaszú, mindentáteresztő, minimálfázisú rendszer, szűrők. Hálózatanalízis a komplex frekvencia-tartományban. Az átviteli függvény realizálása: direkt és kaszkád realizáció.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Két hetenként 6 óra előadás és 2 óra évfolyam gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félévközi számonkérés három házi feladat és két zárthelyi alapján történik. A házi feladatok és zárthelyik ütemezése a következő:

1. házi feladat - kiadás 3. hét, beadás: 5. hét

2. házi feladat - kiadás: 5. hét, beadás: 9. hét 

3. házi feladat - kiadás: 9. hét, beadás: 12.hét

 

1. zárthelyi: 8. hét

2. zárthelyi: 14. hét

 

Az egyes házi feladatokért maximum 10 pontot lehet kapni. A határidőn túl, vagy nem beadott házi feladatok nulla pontosnak számítanak. A jegy kialakításánál a három házi feladatra kapott pontokból a két legjobb számít. A házi feladatokat pótólni, illetve javítani nem lehet.

Az első zárthelyi 60 percig, a második zárthelyi pedig 90 percig tart. A második zárthelyiben a kijelöltön túl az első zárthelyi anyagára vonatkozó kérdések is lehetnek. Az első zárthelyire maximum 40 pontot lehet kapni, a másodikra maximum 60 pontot. A meg nem írt zárthelyi nulla pontos.

A félévközi jegy a két legjobb házi feladat és a zárthelyik pontszámainak összege alapján a következő lesz: 0-58 pont: elégtelen (1), 59-71 pont: elégséges(2), 72-84 pont: közepes(3), 85-97 pont: jó (4), 98-120 pont: jeles (5).


b. A vizsgaidőszakban: nincs

 

c. Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyik közül egy eredménytelen (meg nem írt vagy az első zárthelyi esetében 18 pontnál, a második esetében 27 pontnál nem nagyobb pontszámú) zárthelyi pótlására, illetve bármelyik eredményes (első zárthelyi esetében legalább 19, a második esetében legalább 28 pontos) zárthelyi javítására a szorgalmi időszak utáni pótlási héten van lehetőség. A második zárthelyi eredményének ismeretében minden hallgatónak - a tanszék által később meghatározott módon - egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy melyik az a zárthelyi, amelyet javítani/pótolni szeretne. Ha egy zárthelyi javítását/pótlását megkísérli a hallgató, akkor ezen zárthelyi végső eredménye minden esetben a pótlási héten írt javító/pótzárthelyi eredménye lesz, függetlenül attól, hogy ez jobb vagy rosszabb a szorgalmi időszakban írt zárthelyi eredményénél. Javítási/pótlási kísérletnek minősül, ha a hallgató jelentkezik az adott javító/pótzárthelyi megírására, függetlenül attól, hogy megírja-e vagy sem.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi iőszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja, illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán, és web-lapon található.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Magyar nyelven:

Dr. Fodor Gy.: Jelek és rendszerek, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2006. (azonsító: S2469)

Angol nyelven:

G. Fodor, Signals, Systems and Networks, Akadémiai Kiadó, Budapest 2003.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire132
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés150
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fodor György

egyetemi tanár

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan

dr. Pávó József

egyetemi docens

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan