Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektromágneses terek

  A tantárgy angol neve: Electromagnetic Fields

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 16.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2014. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHVA204   3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gyimóthy Szabolcs,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú Hírközlés
  és Villamosságtan
  Tanszék

  Dr. Zombory László

  egyetemi tanár

  Dr. Magos András
  docens
  Dr. Pávó József

  docens

  Dr. Gyimóthy Szabolcs
  docens
  Reichardt András
  tanársegéd

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Fizika, Jelek és rendszerek 1-2.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Alairas("BMETE90AX09", _)
  VAGY
  Alairas("BMETE922246", _))

  ÉS

  (Alairas("BMETE11AX02", _)
  VAGY
  Alairas("BMETE111821", _))

  ÉS

  (TárgyTeljesítve("BMEVIHVA109")
  VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEV1019")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIEV1014")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIEV1505")) )

  VAGY

  (Alairas()
  VAGY
  Alairas("BMEVIEV2018", _) )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Ajánlott a Jelek és rendszerek 1. tárgyból a kredit, továbbá a Jelek és rendszerek 2. tárgyból legalább az aláírás megléte.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja az elektromágneses teret leíró egyenletek áttekintése, néhány megoldási módszer ismertetése, viszonylag egyszerűen tárgyalható fontos feladatok megoldása, a megoldások értelmezése és alkalmazása.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Alapmennyiségek, alapösszefüggések
  Az elektromágneses tér forrásai, a teret leíró vektormezők, integrált mennyiségek.
  Elektromágneses tér és közeg kölcsönhatása: a térvektorok kapcsolata, az anyag elektromágneses paraméterei.
  A Maxwell-egyenletek integrális és differenciális alakja.
  Az elektromágneses tér folytonossági feltételei anyaghatáron.
  Az energiamérleg és a Poynting-vektor.
  Erőhatások az elektromágneses térben: Coulomb-törvény, Lorentz-erő.
  Az elektrodinamika felosztása.
  2. Elektrosztatika
  Az elektrosztatikus skalárpotenciál és a Laplace-Poisson egyenlet.
  Elektródák: a kapacitás fogalma, részkapacitások.
  Peremérték-feladatok, a Laplace-Poisson egyenlet egyértelmű megoldhatósága.
  A helyettesítő töltések módszere, töltéstükrözés.
  3. Elektromágneses terek numerikus számítása
  A végesdifferencia módszer.
  A Laplace-egyenlet variációs megfogalmazása, illetve gyenge alakja.
  A végeselem-módszer alapjai.
  Az integrálegyenletek módszere.
  4. Stacionárius áramlási, és mágneses tér
  Az áramlási tér alapegyenletei, elektrosztatikai analógia, az ellenállás fogalma.
  A stacionárius mágneses tér alapegyenletei, mágneses vektorpotenciál, Coulomb mérték, vektoriális Poisson-egyenlet.
  A Biot-Savart törvény.
  Az ön-, és kölcsönös induktivitás fogalma.
  Koncentrált paraméterű villamos hálózatok, Kirchhoff-egyenletek.

  5. Indukálási jelenségek

  Nyugalmi és mozgási indukció.

  6. Távvezetékek

  Elosztott paraméterű hálózatok, a távíró egyenlet.
  A Helmholtz-egyenlet és általános megoldása, haladó hullám, terjedési együttható, hullámimpedancia, fázissebesség, csoportsebesség.
  Lezárt távvezeték, reflexiós tényező, állóhullámarány.
  A távvezeték mint kétkapu és mint kétpólus, bemeneti impedancia.
  A távvezeték mint rezgőkör.
  7. Elektromágneses hullámok.
  Homogén hullámegyenlet, síkhullám megoldás, TEM módusú terjedés, a Poynting-vektor kifejezése, távvezeték analógia.
  Síkhullámok polarizációja, visszaverődése és törése.
  Síkhullám veszteséges szigetelőben, komplex permittivitás.
  Síkhullám vezetőben, behatolási mélység, áramkiszorítás, örvényáramok.
  8. Elektromágneses hullámok keltése
  Inhomogén hullámegyenlet, a Lorentz-mérték, retardált potenciálok, kvázistacionárius közelítés.
  A Hertz-dipólus: közel- és távoltér, teljesítményáramlás.
  Sugárzási ellenállás és karakterisztika, az antenna irányhatása és nyeresége.
  9. Hullámvezetők és rezonátorok
  Csőtápvonal: TE és TM módusok, határfrekvencia, határhullámhossz, téglalap keresztmetszetű csőtápvonal módusai.
  Nyitott hullámvezetők: mikroszalag-vonalak, dielektromos hullámvezetők.
  Optikai hullámvezetők szakaszonként állandó, illetve változó törésmutatóval.
  Üregrezonátorok: módusok, jósági tényező, energia ki- és becsatolása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  - 3 óra/hét előadás évfolyamcsoportonként,

  - 1 óra/hét gyakorlat évfolyamcsoportonként,

  - 4 óra/félév számítógépes bemutató az előadás keretében.

  10. Követelmények

  a) A félévközi ellenőrzés rendje:

  A félév során két nagyzárthelyit íratunk, értékelésük 1-5 osztályzattal történik. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a nagyzárthelyik átlaga legalább 2,00 legyen.

  b) Vizsga:

  A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele: az írásbelit legalább 45 %-ra eredményesen kell teljesíteni, ellenkező esetben a vizsga eredménye elégtelen.

  11. Pótlási lehetőségek

  Bármelyik meg nem írt vagy elégtelen eredményű nagyzárthelyi egy alkalommal pótolható, illetve javítható, ha eredménye elégtelentől különböző lett. Javítási kísérlet esetén a végleges osztályzatot minden esetben az utóbb megírt zárthelyi eredménye adja függetlenül attól, hogy az jobb vagy rosszabb lett, mint az eredetié. Aláíráspótlásra egyéb lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban előre kijelölt napokon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán található.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező:

  Zombory László: Elektromágneses terek (elektronikus jegyzet).

  Ajánlott:

  Fodor György: Elektromágneses terek (jegyzet) 55019.

  Simonyi Károly, Zombory László: Elméleti villamosságtan, Műszaki Könyvkiadó, 2000.

  J. D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika, Typotex Elektronikus Kiadó, 2004.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire24
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Gyimóthy Szabolcs docens, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék