Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérések 1.

  A tantárgy angol neve: Measurements 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Fizikai módszerek a távközlésben mellékszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV4127 8 2/0/0/f 2 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HVT

  doktoranduszok

  HVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, valamint a mellékszakirány tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Előfeltétel a mellékszakirány 7. féléves tárgyaiból megszerzett kreditpont:

  VIMH4-0xx Korszerű távközlési eszközök áramköri modelljei

  VIMH4-0xx Antennák és hullámterjedés II

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a mellékszakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, számítási, szimulációs és mérési feladatok megoldásával.

  Az ismereteket laboratóriumi foglalkozások keretében szerzik meg a hallgatók.

  Az értékelés a laboratóriumi foglalkozásokon végzett munka és a mérési beszámolók alapján a félév végén történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések és számítógépes szimulációk végzése az alábbi témakörökben.

  SP Jelgenerálás, spektrumanalízis, mérés spektrumanalizátorral, PLL alapú frekvenciaszintézerek vizsgálata

  OP2 Üvegszálak csillapítása a frekvencia függvényében

  OP3 Optikai csatlakozások hibáinak hatása a csillapításra

  OP4 Optikai kapcsolók vizsgálata

  OP5 LED áram-fényteljesítmény karakterisztikájának automatizált mérése

  ANT3 Mikrosztrip antennarendszer és elemeinek, valamint elosztóhálózatának vizsgálata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató elvégzi a 8. pontban felsorolt 6 mérési gyakorlatot. A mérések néhány fős mérőcsoportokban történnek a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki honlapon félév elején elhelyezett beosztás szerint.

  A mérésekre a tanszéki szerveren található segédletekből készülni kell. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről a félév végéig mérőcsoportonként egy mérési beszámolót kell leadni elektronikus formában. Ezek elkészítésére a hallgatói labor rendelkezésre áll.

  A mérések osztályzása a gyakorlaton végzett munka és a mérési beszámoló alapján történik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges.

  A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60%-os teljesítése.

  Az egyes mérések értékelése:

  Az alap osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők:

  Fakultatív feladatok elvégzése: +1 jegy

  Az eredmények kiértékelése: +1 jegy

  Az osztályzatot rontó tényezők:

  Két helytelen válasz az ellenőrző kérdésekre: -1 jegy

  Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények: -1 jegy

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés kizárólag a szorgalmi időszakban, egyetlen mérésből történhet előzetesen egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  http://www.hvt.bme.hu/~lenart oldalon a tárgykódnál.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  24

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  4

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  32

  Mérési beszámolók elkészítése

  18

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Lénárt Ferenc

  tud. munkatárs

  HVT