Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszervizsgálatok

  A tantárgy angol neve: System Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 26.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. december 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnök Szak

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHV3OV1 5 4/0/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Barbarics Tamás,
  4. A tantárgy előadója
   Név: 
   Beosztás: 
   Tanszék, Int.:
  Dr. Barbarics Tamás
   egyetemi docens Szélessávú Hírközlés és     Villamosságtan Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika, Fizika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-07") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A7") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  ajánlott: Matematika, Fizika
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a folytonos és diszkrét idejű hálózatokat és rendszereket leíró egyenletek felírása és azok megoldási módszereinek áttekintése, a megoldások értelmezése és alkalmazása.
  8. A tantárgy részletes tematikája A diszkrét és folytonos idejű jelek és rendszerek meghatározása, vizsgálata. A rendszerjellemző függvények meghatározása, és megoldási módszereik vizsgálata az időtartományban. Szinuszos és periódikus jelek vizsgálata. Frekvenciatartománybeli vizsgálatok, spektrumanalízis, Fourier transzformáció. A komplex frekvenciatartomány vizsgálata, Laplace transzformáció. A nemlineáris rendszerek vizsgálata. Közelítő, numerikus megoldások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 óra/hét előadás évfolyamcsoportonként
  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban:

  (1) a félév során minden hallgató önállóan megoldandó otthoni feladatot kap, a 3. héten. Az 1. részfeladat megoldásának beadása a 8. héten, a 2. részfeladat  beadása 13. héten esedékes. A beadott részfeladatok megoldásában elvi hiba nem lehet, míg a numerikus megoldás 60%-ban jó kell, hogy legyen. Határidő elmulasztása esetén nem adható be megoldás, értékelése 0 pont.

  (2) 4 alkalommal kis zárthelyivel ellenőrizzük az előmenetelt. Kis zárthelyi pótlására nincs lehetőség, a meg nem írt kis zárthelyit 0 pontszámúnak tekintjük.

  (3) a kontaktórákon való részvételre a BME TVSZ 14.§ (4) rendelkezései az irányadóak.

  (4) Az aláírás megszerzésének feltétele a legjobb 3 zárhelyi átlagának 2.00 feletti értéke, valamint az elfogadott házifeladatok.

  b.       A vizsgaidőszakban: vizsga. A vizsga írásbeli.

  A vizsga írásbeli, a megszerezhető maximális pontszám 30. A vizsga eredménye 14 pontig elégtelen (1),14,5 ponttól elégséges (2), 18,5 ponttól közepes (3), 22,5 ponttól jó (4), 26,5 ponttól jeles (5). A legalább elégséges eredményt elérők kivánságukra szóbeli vizsgán vehetnek részt, esetükben a végső osztályzat az írásbeli eredményéből kiindulva a szóbelin alakul ki.

  A vizsgára a hallgatói információs rendszerben jelentkezni kell. A jelentkezés a tanulmányi ügyrendben rögzített határidő után a vizsga kezdési időpontja előttig e-mailen vagy telefonon is töröltethető, illetve a törlés a vizsgáztatótól személyesen is kérhető. A távolmaradás utólagos igazolása a következő vizsgán a vizsgáztatónál lehetséges, de csak olyan kivételes esetben, amikor az akadályoztatás a fentiek szerinti töröltetést sem tette lehetővé.

  c) Elővizsga : Nincs, de akinek a kiszárthelyi átlaga (mind a négy megléte mellett) meghaladja a 4.51-et, az megajánlott jegyet kap (5, jeles).
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatot a szorgalmi időszak végéig be kell adni, ez a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatóinak heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja, illetve a konzultáció helye és ideje a tanszéki hirdetőtáblán, és web-lapon (www.evt.bme.hu) található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fodor György: Jelek, rendszerek S2469  ISBN 963 420 869 X

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: 
   Beosztás: 
   Tanszék, Int.:
  Dr. Barbarics Tamás egyetemi docensSzélessávú Hírközlés és     Villamosságtan Tanszék
  Egyéb megjegyzések A tárgy az OBMK képzés orvos hallgatói részére nyújt segítséget a folytonos és diszkrét idejű rendszerek vizsgálata során felmerülő eljárások megismeréséhez.