Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantum-informatika és kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Quantum Computing and Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 20.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak

   Mérnök informatikus szak

   Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHISV53   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Imre Sándor

   

  Egyetemi tanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIHI9353") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHI9353 Kvantum-informatika és kommunikáció

  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjaink számítástechnikai eszközei teljesítőképességük elvi határához éreztek, mivel az áramköri elemek a jelenlegi technológiával tovább nem csökkenthetők lényegesen. Ugyanakkor egyre több informatikai és távközlési feladat vár megoldásra, melyeket a jelenlegi számítástechnikai kapacitásokkal reménytelen megoldani, csupán szuboptimális megoldások alkalmazhatók. E kettős problémakörre kínál megoldást a kvantummechanikai alapokra épülő ún. kvantum informatika és kommunikáció, mely egyfelől atomi méretekre zsugorítja az áramköri elemeket, másfelől nagyfokú párhuzamosíthatóságot tesz lehetővé, ezáltal lényegesen redukálva a számítási időt, harmadrészt pedig a klasszikus világban szokatlan megoldási lehetőségeket is kínál (pl. teleportálás). A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóságot a kvantum informatika fogalomrendszerével, információ elméleti vonatkozásaival és alkalmazási példákon keresztül informatikai és távközlési környezetben való alkalmazhatóságával. A tárgy röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét:     Bevezetés

  Motivációk, Moore-törvény

  Hogyan nyerjünk vetélkedőt (egy szemléletes példa), feladvány a hallgatóknak, egyéni és csapatversemny meghírdetése

  A gyök NOT kapu rejtélye

  A kvantummechanika rövid története

   

  2. hét:     Kvantum informatika alapjai 1

  Kvantummechanika posztulátumai

  Hilbert-tér és a kvantummechanika kapcsolata, egyszerűsített leírás

  Qbit, qregiszter: jelölések, definíciók

  Komplex valószínűségi amplitúdók bevezetése

  Szuperpozíció és jelentősége

   

   3. hét:           Kvantum informatika alapjai 2

  Összefonódás (entanglement), mint lírai és kvantummechanikai jelenség

  Irány az Alfa Centauri – vagy mégsem?

  A kvantum interferométer működése – a kvantumszakember esete a lepkével

  A dekoherencia jelensége és következményei

   

   4. hét:           Mérési technikák:

  Projektív: mérés merőleges bázisban, avagy hogyan menjünk biztosra?

  POVM: mérés nem merőleges bázisban, avagy mit tegyünk, ha a természet nem engedi, hogy biztosra mnenjünk?

  POVM: paraméterek optimalizálása: a tűzoltókat kíméljük, vagy inkább ne égjen le a házunk?

  Méréstípusok kapcsolata és megfeleltethetősége

   

    5. hét:          Egyszerű kvantum algoritmusok

  Szupersűrűségű tömörítés

  Teleportálás: lehetőségek és korlátok

  Deutsch-Jozsa-algoritmus, avagy Könyves Kálmán tévedett és mégis vannak a boszorkányok?

  Simon-algoritmus: beszélgetés a többdimenziós boszorkányokkal.

   

   6. hét:           Kvantum Fourier-transzformáció, QFT

  Származtatása a klasszikus DFT-ből

  Dekompozíciója és megvalósítása elemi kvantum kapukból 1

  Dekompozíciója és megvalósítása elemi kvantum kapukból 2

  Komplexitása és kvantum használatának lehetőségei

   

   7. hét           Infokommunikációs problémák kvantum alapú megoldásai 1

  Prímtényezőre bontás klasszikus eszközökkel

  A Shor-algoritmus elméleti háttere

  A Shor-algoritmus megvalósítása QFT-vel

  A Shor-algoritmus elemzése, komplexitása, értékelése

   

  8. hét:            Infokommunikációs problémák kvantum alapú megoldásai 2

  Keresés rendezetlen adatbázisban

  A Gover-algoritmus elméleti háttere

  A Gover-algoritmus megvalósítása iteratív módon

  A Gover-algoritmus elemzése, komplexitása, értékelése

   

  9. hét:       Infokommunikációs problémák kvantum alapú megoldásai 3

  Kvantum számlálás elméleti háttere

  Kvantum számlálás elemzése, komplexitása, értékelése

  Minimum/maximum keresés elméleti háttere

  Minimum/maximum keresés elemzése, komplexitása, értékelése

   

  10. hét:        Kvantum kriptográfia: támadás és védekezés kvantum eszközökkel

  Kvantum kriptoanalízis Grover-algoritmussal

  Kvantum kriptoanalízis Shor-algoritmussal

  Kvantum kulcsszétosztó protokollok 1

  Kvantum kulcsszétosztó protokollok 2

   

   11. hét:       Kvantum logikai kapu rendszerek és ezek ekvivalenciája

  Kvantum algoritmusok klasszikus szimulációja

  Elemi kvantum logikai kapu halmazok

  Kvantum algoritmusok dekompozíciója elemi kvantum kapukra 1

  Kvantum algoritmusok dekompozíciója elemi kvantum kapukra 2

   

  12. hét:        Információelmélet kvantuminformatikai alapokra helyezése

  Kvantum mechanika és információelmélet kapcsolata, paradigmaváltás a bizonyítás terén

  Rendszertípusok I.: Determinisztikus, Valószínűségi (probabilistic): pl. neurális, genetikus, stb., Kvantum

  Rendszertípusok II.: Klasszikus, Kvantum támogatású klasszikus, Tiszta kvantum

  A kvantumszámítógép: Deutsch-féle tételek és bizonyításaik

   

  13. hét:        Kvantum információelmélet

  Feltételes entrópia és információ általánosítása

  Kvantum csatornák kapacitása

  Kvantum zaj és hibajavítás

  Kvantum forráskódolás

   

  14. hét:      Kvantum számítógépek, hol tart ma a világ

  Foton, elektron, atom, molekula alapú megközelítések

  A Bevezetésben feladott feladvány megoldása, a beadott megoldási javaslatok értékelése

  Filozófiai kitekintés

  Összefoglalás

  Elővizsga

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:
          Nagy házi feladat elkészítése

  b.    A vizsgaidőszakban:
          szóbeli vizsga, a nagy házi feladat 1/2 súllyal számít a vizsgajegybe

  c.    Elővizsga:
              a szorgalmi időszak utolsó hetében
  11. Pótlási lehetőségek

  Késedelmes beadás a pótlási héten különeljárási díj ellenében.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom S. Imre, F. Balázs: Quantum Computing and Communications – An Engineering Approach, Published by John Wiley and Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2005, ISBN 0-470-86902-X, 283 pages (néhány példányban kölcsönözhető).

  További magyar és angol nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el. 

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Imre Sándor

   

  Egyetemi tanár

   

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék