Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projektlaboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak

  Űrmérnöki szakmai ismeretek

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIML06   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
  4. A tantárgy előadója tanszéki felelősök
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Kepzes("5N-MUR")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy két féléve során a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. A két féléves Projektlaboratórium tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére. Az első félév programja a téma kiválasztása, a feladat részletes specifikálása, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás
  8. A tantárgy részletes tematikája Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de ebben az esetben is a tevékenységnek és a munka eredményének egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie.

  Témakörök:
  A Projektlaboratórium 1 tárgy témáit az űrmérnök képzésen résztvevő tanszékek hirdetik meg, a hallgató bármelyik meghirdetett téma közül választhat. Projektlaboratórium külső konzulens irányításával külső vállalat (gazdasági szervezet) telephelyén is végezhető.

  Jelentkezés és beszámoló módja:
  Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra (vagy témacsoportokra), a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot, a félév végén pedig szóban és írásban beszámolnak az elvégzett feladatról.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium: A hallgatok a témavezetőjük irányítása alatt önállóan vagy csoportban dolgoznak.

  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:

  Félévközi ellenőrzés rendje:
  -    A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a konzulens tanszékén történik hanem külső partnernél, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  -    A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elkészült műszaki alkotás dokumentációját.

  A félévközi jegy megállapításának módja
  A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:
  -    a munka szakmai értéke;
  -    a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  -    a beszámoló eredménye;
  -    a munka dokumentáltsága.

  b.    A vizsgaidőszakban:

  Nincs

  c.    Elővizsga:

  Nincs
  11. Pótlási lehetőségek Az írásbeli beszámoló és a szóbeli beszámoló a pótlási héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A projektlaboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a Műegyetem teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – űrmérnök szakbizottsági jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát külső partner javasolta.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető oktató által kijelölt irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra0
  Félévközi készülés órákra0
  Félévközi készülés gyakorlatokra
  0
  Felkészülés laborra
  0
  Felkészülés zárthelyire0
  Önálló tananyag feldolgozás
  0
  Házi feladat elkészítése0
  Önálló munka
  120
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Bacsárdi László
   docens VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Csurgai-Horváth László
   docens VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tansz