Projektlaboratórium 2

A tantárgy angol neve: Project Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Űrmérnök mesterszak
Űrmérnöki szakmai ismeretek

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIML05   0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
4. A tantárgy előadója tanszéki felelősök
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Kepzes("5N-MUR") ÉS

(TárgyTeljesítve("BMEVIHIML04")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIHIML06") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy két féléve során a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. A két féléves Projektlaboratórium tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére. A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint az elkészült műszaki alkotás tesztelése és dokumentálása.

8. A tantárgy részletes tematikája Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de ebben az esetben is a tevékenységnek és a munka eredményének egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie.

Témakörök:
A Projektlaboratórium 2 tárgy témáit az űrmérnök képzésen résztvevő tanszékek hirdetik meg, a hallgató bármelyik meghirdetett téma közül választhat. Projektlaboratórium külső konzulens irányításával külső vállalat (gazdasági szervezet) telephelyén is végezhető.

Jelentkezés és beszámoló módja:
A tantárgy második félévében a hallgatók általában az első félévben elkezdett feladatot folytatják, a feladatkiírásnak megfelelően. Az első oktatási héten, értékelve a feladat készültségi fokát, dönteni kell a feladat esetleges módosításáról úgy, hogy a feladat a félév végéig befejezhető  legyen. A módosított feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg. A tantárgy második félévének végén mindenkinek be kell számolni a félév során végzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. A beszámolók konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium: A hallgatok a témavezetőjük irányítása alatt önállóan vagy csoportban dolgoznak.

10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:

Félévközi ellenőrzés rendje:
-    A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a konzulens tanszékén történik hanem külső partnernél, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
-    A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elkészült műszaki alkotás dokumentációját.

A félévközi jegy megállapításának módja
A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:
-    a munka szakmai értéke;
-    a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
-    a beszámoló eredménye;
-    a munka dokumentáltsága.

b.    A vizsgaidőszakban:

Nincs

c.    Elővizsga:

Nincs
11. Pótlási lehetőségek

Az írásbeli beszámoló és a szóbeli beszámoló a pótlási héten pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A projektlaboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a Műegyetem teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – űrmérnök szakbizottsági jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát külső partner javasolta.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezető oktató által kijelölt irodalom

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra0
Félévközi készülés órákra0
Félévközi készülés gyakorlatokra0
Felkészülés laborra
0
Felkészülés zárthelyire0
Önálló tananyag feldolgozás
0
Házi feladat elkészítése0
Önálló munka
120
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bacsárdi László

docens

VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dr. Csurgai-Horváth László

docens

VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék