Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Projektlaboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. június 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak
  Űrmérnöki szakmai ismeretek

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIML04   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
  4. A tantárgy előadója tanszéki felelősök
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Kepzes("5N-MUR")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy két féléve során a hallgatók komplex mérnöki feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. A két féléves Projektlaboratórium tantárgy felkészít a szintén két féléves Diplomatervezés tantárgy elvégzésére. Az első félév programja a téma kiválasztása, a feladat részletes specifikálása, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de ebben az esetben is a tevékenységnek és a munka eredményének egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie.

   

  Témakörök:

  A Projektlaboratórium 1 tárgy témáit az űrmérnök képzésen résztvevő tanszékek hirdetik meg, a hallgató bármelyik meghirdetett téma közül választhat. Projektlaboratórium külső konzulens irányításával külső vállalat (gazdasági szervezet) telephelyén is végezhető.

   

  Jelentkezés és beszámoló módja:

  Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra (vagy témacsoportokra), a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot, a félév végén pedig szóban és írásban beszámolnak az elvégzett feladatról.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium: A hallgatok a témavezetőjük irányítása alatt önállóan vagy csoportban dolgoznak.

  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:

   

  Félévközi ellenőrzés rendje:

  -          A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a konzulens tanszékén történik hanem külső partnernél, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

  -          A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elkészült műszaki alkotás dokumentációját.

   

  A félévközi jegy megállapításának módja
  A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

  -          a munka szakmai értéke;

  -          a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;

  -          a beszámoló eredménye;

  -          a munka dokumentáltsága.

   

  b.    A vizsgaidőszakban:

   

  Nincs


  c.    Elővizsga:

   

  Nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Az írásbeli beszámoló és a szóbeli beszámoló a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A projektlaboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a Műegyetem teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens - űrmérnök szakbizottsági jóváhagyással - egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát külső partner javasolta.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezető oktató által kijelölt irodalom

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra 

  0

  Félévközi készülés órákra 

  Félévközi készülés gyakorlatokra 

  Felkészülés laborra 

  Felkészülés zárthelyire 

  Önálló tananyag feldolgozás  

  Házi feladat elkészítése 

  Önálló munka

  150

  Összesen 

  150 

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bacsárdi László

  docens

  VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Csurgai-Horváth László

  docens

  VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék