Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kommunikációs hálózatok teljesítményének elemzése

  A tantárgy angol neve: Performance Evaluation of Communication Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök szak

  MSc képzés

  Választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMB05   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Telek Miklós, egyetemi tanár, HIT
  Mészáros András, adjunktus, HIT
  Horváth Illés, tudományos munkatárs, ELKH-BME
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógépes és távközlő hálózati alapismeretek,
  Valószínűségszámítási alapismeretek
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a számítógép és távközlő hálózatok tervezési és hatékony működtetési
  feladataihoz kapcsolódó teljesítmény modellezési ismereteket és azok gyarkorlati alkalmazását
  ismertesse. A tárgy foglalkozik az infokommunikációs hálózatok jellegzetes sorbanállási
  modelljeivel, bemutatja a teljesítményjellemzők matematikai és szimulációs meghatározásánál
  alkalmazott módszereket, valamint a sorbanállási hálózati modellek pontos és közelítő megoldási
  technikáit. A gyakorlatokon a megismert elméleti hálózati modelleket fix és mobil hálózatok
  gyakorlati teljesítőképességi problémáinak elemzésével is illusztrálják.
  A tantárgy tanulási eredményei
  - Modellezés, mint mérnöki problémamegoldási módszer
  - Diszkrét eseményszimuláció
  - Sorbanállási alapmodellek
  - Teljesítményjellemzők sorbanállás rendszerekben
  - Forgalmi méretezési és üzemeltetés módszerek
  - Forgalmi osztályok, szolgáltatási szerződés (SLA)
  - Sorbanállási hálózatok
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája
  • Bevezető jellegű ismeretek (2 ea.)
  • A teljesítményelemzés jellegzetes kérdései. A hálózatok teljesítőképességének fő jellemzői
  (kihasználtság, veszteség, késleltetés).
  • A teljesítmény modellezés jellegzetes mérnöki kérdései (diszkrét és folytonos idő, véges és
  végtelen populáció, igényjellemzők, kiszolgálási folyamat).
  • A sorbanálláselmélet alapvető matematikai modelljei. Markov-láncok és azok speciális
  esetei (Születési-halálozási folyamatok, Poisson-folyamat).
  • A véletlen folyamatok jellemzői és azok meghatározása.
  • Sorbanállási alapfogalmak, Little-formula. Sorbanállási alapmodellek.
  • A legyszerűbb sorbanállási model (M/M/1 sor). Sorbanállási modellváltozatok (több
  kiszolgáló, véges várakozó sor, ...)
  • M/M/1 sorra épülő teljesítményoptimalizálási esettanulmányok
  • Megszakításos és prioritásos kiszolgálás alapmodelljei.
  • Összetett sorbanállási rendszerekre épülő teljesítmény optimalizálási esettanulmányok
  • Sorbanállási hálózatok, matematikai és szimulációs módszerek alkalmazása.
  • Jellegzetes fix és mobil hálózati teljesítményelemzési problémák elemzése, pl. QoS
  (quality of service) paraméterek meghatározása és biztosítása SLA (service level
  agreement).

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája
  A gyakorlatokon az előadásokhoz tartozó számítási feladatokat és alkalmazási példákat kell
  kiszámolni a feladat jellegétől függően matematikai analízis, vagy egyszerű program írás és futtatás
  segítségével, mint pl.:
  - Sorbanállási modell szimulációja, és a szimuláció alapján teljesítményjellemző és annak
  konfidenciaintervallum számítása.
  - Különböző rendszerekben kiszolgáló kapacitás tervezése adott válaszidő biztosításához.
  - Erőforrásmegosztási elvek vizsgálata. Pl. cloud rendszerekben a feladatok optimális
  kiszolgálókhoz rendelése
  - Járműkommunikációs rendszerekben az üzenettovábbítás tulajdonságainak vizsgálata (age of
  information)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Kéthetes ciklusokban heti 1, ill. heti 2 előadás, valamint kéthetente 1 gyakorlat.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban
  Az aláírás megszerzésének feltétele a félévközi zárthelyi minimum 40%-os teljesítése, valamint részvétel a gyakorlatok min. 70%-án

  Vizsgaidőszakban
  A tárgy teljesítésének feltétele az írásbeli (számítógépes) vizsga sikeres teljesítése. Az elégséges, közepes, jó és jeles érdemjegy ponthatára 40%, 55%, 70% és 85%. Sikeres vizsga esetén a zárthelyi dolgozat pontszámának 60% feletti része a vizsgapontszámhoz hozzáadódik.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi egyszer a szorgalmi időszakban, egyszer a pótlási időszakban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyéni időpontegyeztetés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Jegyzet: http://webspn.hit.bme.hu/~telek/notes.htm (csak egyetemi hálózatról)
  L. Lakatos, L. Szeidl, and M. Telek. Introduction to Queueing Systems with Telecommunication
  Applications, 2nd edition. Springer, 2019.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés52
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Telek Miklós, egyetemi tanár, HIT