Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantumszámítógépek és alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: Quantum Computers and their Applications 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus szak

  MSc képzés

  specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA24   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Bacsárdi László, docens, HIT

  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás, lineáris algebra
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy fő célkitűzései egyfelől a kvantumszámítógépek működésére és programozására vonatkozó ismeretek átadása. Ezen belül a hallgatók megismerkednek a különféle kvantumszámítógépes architektúrákkal. Másfelől bemutatjuk a kvantumos algoritmusok tervezési módszertanát és a legfontosabb hatékony algoritmusokat, illetve azokat a korszerű kvantumszámítógép-programozási nyelveket, rendszereket, melyek lehetővé teszik ezek futtatását a kvantumszámítógépeken. Végezetül a hallgatók megismerkednek a kvantuminformatikai rendszerek minősítését lehetővé benchmarking technikákkal.
  8. A tantárgy részletes tematikája     Motivációk. A kvantuminformatika alkalmazásának lehetőségei. Kvantummechanikai alapok.

      Kvantuminformatika posztulátumai: kvantumbit, műveletek, mérés, regiszter. Összefonódás (entanglement) és hatásai.  

      Bell-állapotok. EPR-paradoxon. Mérési technikák.: projektív és POVM mérés. 

      Kvantumszámítógépek működésének alapjai (No Cloning Theorem, szuperpozícióban levő kvantumbit előállítása, kvantumpárhuzamosság). A kvantumalgoritmusok tervezési módszertana.

      Kvantuminformatikai algoritmusok: adatbáziskezelés (adott elem megkeresése, optimumkeresés, hibavalószínűség csökkentése)

      Kvantuminformatikai algoritmusok: kvantum Fourier-transzformáció, rendkeresés, Shor-algoritmus

      Posztkvantumkriptográfia

      Kvantumszámítógépek fizikai architektúrái és aktuális megvalósításának áttekintése

      Kvantumhardverek megvalósítási kihívásai (kvantumbitek, kvantumkapuk hibajavítása)

      Kvantumszámítógépek bonyolultsági problémaosztálya 

      Kvantumszámítógépek: benchmarking (https://standards.ieee.org/ieee/7131/10681/) 

      Kvantumszámítógépek programozása

      Kvantum mesterséges intelligencia

      Félév végi összefoglalás. Kitekintés: kvantumszámítógépek piaca és jövője

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

      Műveletek kvantumbitekkel és kvantumregiszterekkel (tenzorszorzás)

      Kvantuminformatikai algoritmusok tervezése (konstrukciós feladat)

      Dekompozíció: unitér transzformáció visszavezetése elemi kapukra (gyakorlati példa: kvantum Fourier-transzformáció)

      Kvantum alapú véletlenszámok statisztikai tesztelése

      Kvantumbitek kezelése különböző architektúrájú kvantumszámítógéppel

      Komplex kvantumalgoritmusok 

      Következő generációs kvantumszámítógépek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.


  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
      
  A szorgalmi időszakban 1 darab nagy zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók, valamint 2 kis házi feladatot készítenek. Az aláírás feltétele: a nagy zárthelyi dolgozat pontszámából el kell érni legalább 40%-ot ÉS a két kis házi feladat összpontszámából is legalább 40%-ot el kell érni.
   

  Vizsgaidőszakban
   
  Szóbeli vizsga.
  11. Pótlási lehetőségek A nagy zárthelyi pótlására a pótlási héten biztosítunk lehetőséget.

  A két kis házi feladat késedelmes beadása a pótlási hét negyedik napjáig lehetséges különeljárási díj ellenében.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint előre egyeztetett időpontban bármikor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom S. Imre, F. Balázs: Quantum Computing and Communications – An Engineering Approach, Published by John Wiley and Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2005, ISBN 0-470-86902-X, 283 oldal (néhány példányban kölcsönözhető).

  További magyar és angol nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék