Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantuminformatika és -kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Quantum-Informatics and Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  MSc képzés

  Választható természettudományos ismeretek 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA18   3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Bacsárdi László, docens, HIT

  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat

  VIHIAV06    Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba

  Kvantumszámítógépek és alkalmazásai

  Kvantumhálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése Napjaink számítástechnikai eszközei teljesítőképességük elvi határához éreztek, mivel az áramköri elemek a jelenlegi technológiával tovább nem csökkenthetők lényegesen. Ugyanakkor egyre több informatikai és távközlési feladat vár megoldásra, melyeket a jelenlegi számítástechnikai kapacitásokkal reménytelen megoldani, csupán szuboptimális megoldások alkalmazhatók. E kettős problémakörre kínál megoldást a kvantummechanikai alapokra épülő ún. kvantum informatika és kommunikáció, mely egyfelől atomi méretekre zsugorítja az áramköri elemeket, másfelől nagyfokú párhuzamosíthatóságot tesz lehetővé, ezáltal lényegesen redukálva a számítási időt, harmadrészt pedig a klasszikus világban szokatlan megoldási lehetőségeket is kínál (pl. teleportálás). A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóságot a kvantum informatika fogalomrendszerével, információ elméleti vonatkozásaival és alkalmazási példákon keresztül informatikai és távközlési környezetben való alkalmazhatóságával. A tárgy röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés

  A kvantuminformatika motivációja. A Moore-törvény korlátja és a kvantummechanika kapcsolata. A kvantuminformatika alkalmazásának lehetőségei. A gyök NOT kapu rejtélye (kvantum interferométer)

  2. Kvantuminformatika jelölésrendszere és posztulátumai

  A Hilbert-tér és a kvantummechanika kapcsolata, egyszerűsített leírás . Kvantuminformatikai jelölések, komplex valószínűségi amplitúdók. A kvantummechanika posztulátumai. Kvantumbit és kvantumregiszter, szuperpozíció elve. Ábrázolás a Bloch-gömb segítségével. Alap kvantum kapuk és leírásuk.

  3. Műveletek kvantumbitekkel és kvantumregiszterekkel

  N-bites kapuk. N-bites Hadamard-kapu és a szuperpozíció elve. Interferométer leírása. Összefonódás (entanglement). CNOT-kapu

  4. Összefonódás

  Bell-állapotok. Környezettel való összefonódás (dekoherencia) és következményei. EPR paradoxon. No cloning. 

   5. Projektív mérés

  Mérés: kapcsolat a kvantum és a klasszikus világ között. Projektív mérés tulajdonságai és konstrukciója.

  6. POVM mérés

  POVM mérés tulajdonságai és konstrukciója. Kapcsolat a különböző mérések között.

  7. Egyszerű kvantum protokollok

  Tetszőleges kvantumbit előállítása alap kvantumkapuk segítségével. Szupersűrűségű tömörítés. Teleportálás.

  8. Kvantum párhuzamosság

  A kvantum párhuzamosság alapjai. A Deutsch-Jozsa-algoritmus leírása. Simon algoritmus

  9. Kvantum prímfaktorizáció – Shor-algoritmus

  Prímfaktorizáció, rendkeresés és a Shor-algoritmus kapcsolata és működésük ismertetése. Hatékonyság elemzése.

  10. Infokommunikációs problémák kvantum alapú megoldásai (1)

  Kvantum alapú véletlenszám-generátorok

  11. Infokommunikációs problémák kvantum alapú megoldásai (2)

  Kvantum alapú kulcsszétosztás. A BB84 protokoll működése és megvalósítása. A B92 protokoll működése.

  12. Infokommunikációs problémák kvantum alapú megoldásai (3)

   Hatékony keresés rendezetlen adatbázisban: a Grover-algoritmus. Működés és blokkdiagramm. Hatékonyság elemzése.

   13. Kvantum számlálás és szélsőérték keresés

  Kvantum-számlálás elméleti háttere. Kvantum-számlálás elemzése, komplexitása, értékelése, Minimum/maximum keresés elméleti háttere. Minimum/maximum keresés elemzése, komplexitása, értékelése.

  14. Zárthelyi dolgozat

  15. Kvantumkriptográfia gyakorlati alkalmazásai

  2. generációs folytonos változós kulcsszétosztás. A jelenlegi vezetékes kvantumkulcsszétosztó rendszerek bemutatása. 

  16. A Grover-algoritmus általánosítása

  Általánosított Grover-algoritmus mely lehetővé teszi a tévesztési hiba megszüntetését.

  17. Kvantum számítógépek, hol tart ma a világ

  Kvantum számítógép építésének aktuális helyzete: foton, elektron, atom, molekula alapú megközelítések, jelenlegi elképzelések és kutatási irányok.

  18. Kvantum információelmélet alapjai

  Sűrűségmátrixos leírás, posztulátumok megfogalmazása a sűrűségmátrixos leírás segítségével. Összefonódás és teleportálás értelmezése sűrűségmátrixok segítségével.

  19. Kvantuminternet építőkövei

  A kvantuminternet architektúrája és protokollkészlete. Repeaterek és memóriák.

  20. Műholdas kvantumkommunikáció

  Szabadtéri és műholdas kvantumkommunikáció

  21. Összefoglalás és kitekintés

  A tanult témakörök összegzése. A kvantummechanika rövid története. A kvantummechanika és filozófia kapcsolata.

    

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

      Műveletek kvantumbitekkel és kvantumregiszterekkel (tenzorszorzás)

      Kvantuminformatikai algoritmusok tervezése (konstrukciós feladat)

      Unitér transzformáció visszavezetése elemi kapukra (gyakorlati példa: kvantum Fourier-transzformáció)

      Kvantumbitek kezelése különböző architektúrája kvantumszámítógéppel

      Kvantum alapú véletlenszámok statisztikai tesztelése

      Kvantumkulcsszétosztó hálózatok tervezése a gyakorlatban

      Kvantuminternet protokollok
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás: A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban:
      
  A szorgalmi időszakban 1 darab nagy zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók, valamint 1 kis házi feladatot készítenek. Az aláírás feltétele: a nagy zárthelyi dolgozat pontszámából el kell érni legalább 40%-ot ÉS a kis házi feladat összpontszámából is legalább 40%-ot el kell érni.


  Vizsgaidőszakban:
   
  Szóbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek
  A nagy zárthelyi pótlására a pótlási héten biztosítunk lehetőséget.

  A kis házi feladat késedelmes beadása a pótlási hét negyedik napjáig lehetséges különeljárási díj ellenében.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom S. Imre, F. Balázs: Quantum Computing and Communications – An Engineering Approach, Published by John Wiley and Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2005, ISBN 0-470-86902-X, 283 oldal 


  S. Imre, L. Gyöngyösi: Advanced Quantum Communications - An Engineering Approach, Publisher: Wiley-IEEE Press (New Jersey, USA), John Wiley & Sons, Inc., The Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2012.)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bacsárdi László, docens, HIT

  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT