Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantum-informatika és kommunikáció

  A tantárgy angol neve: Quantum-Informatics and Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. június 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Választható term. tud. tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIMA14 2 4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Imre Sándor
  egyetemi tanár
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Bacsárdi László
  óraadó
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIHIMA18", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA18", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat
  VIHIAV06    Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba
  VIHI9353    Kvantum-informatika és kommunikáció
  VIHISV53    Kvantum-informatika és kommunikáció

  7. A tantárgy célkitűzése Napjaink számítástechnikai eszközei teljesítőképességük elvi határához éreztek, mivel az áramköri elemek a jelenlegi technológiával tovább nem csökkenthetők lényegesen. Ugyanakkor egyre több informatikai és távközlési feladat vár megoldásra, melyeket a jelenlegi számítástechnikai kapacitásokkal reménytelen megoldani, csupán szuboptimális megoldások alkalmazhatók. E kettős problémakörre kínál megoldást a kvantummechanikai alapokra épülő ún. kvantum informatika és kommunikáció, mely egyfelől atomi méretekre zsugorítja az áramköri elemeket, másfelől nagyfokú párhuzamosíthatóságot tesz lehetővé, ezáltal lényegesen redukálva a számítási időt, harmadrészt pedig a klasszikus világban szokatlan megoldási lehetőségeket is kínál (pl. teleportálás). A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatóságot a kvantum informatika fogalomrendszerével, információ elméleti vonatkozásaival és alkalmazási példákon keresztül informatikai és távközlési környezetben való alkalmazhatóságával. A tárgy röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés
  A kvantum informatika motivációja. A Moore-törvény korlátja és a kvantummechanika kapcsolata. A kvantum informatika alkalmazásának lehetőségei. A gyök NOT kapu rejtélye (kvantum interferométer)
  2. Kvantum informatika jelölésrendszere
  A Hilbert-tér és a kvantummechanika kapcsolata, egyszerűsített leírás . Kvantum informatikai jelölések, komplex valószínűségi amplitúdók. A kvantummechanika posztulátumai
  3. Kvantumbit, kvantumregiszter
  Kvantumbit és kvantumregiszter, szuperpozíció elve. Ábrázolás a Bloch-gömb segítségével. Alap kvantum kapuk és leírásuk.
  4. Összefonódás
  Összefonódás (entanglement) és hatásai. Környezettel való összefonódás (dekoherencia) és következményei.
  5. Projektív mérés
  Mérés: kapcsolat a kvantum és a klasszikus világ között. Projektív mérés tulajdonságai és konstrukciója.
  6. POVM mérés
  POVM mérés tulajdonságai és konstrukciója. Kapcsolat a különböző mérések között.
  7. Kvantum interferométer és a No Cloning tétel
  A kvantum interferométer általános leírása. Másolás kvantumvilágban (No Cloning Theorem). Tetszőleges kvantumbit előállítása alap kvantumkapuk segítségével.
  8. Egyszerű kvantum algoritmusok
  Szupersűrűségű tömörítés. Teleportálás.
  9. Kvantum párhuzamosság (1)
  A kvantum párhuzamosság alapjai. A Deutsch-Jozsa-algoritmus leírása.
  10. Kvantum párhuzamosság (2)
  Simon-algoritmus. Kvantum párhuzamosság alkalmazása
  11. Infokommunikációs problémák kvantum alapú megoldásai (1)
  Kvantum kriptográfia és kvantum kulcsszétosztás. A BB84 protokoll működése és megvalósítása. A B92 protokoll működése.
  12. Kvantumkriptográfia gyakorlati alkalmazásai
  2. generációs folytonos változós kulcsszétosztás. A jelenlegi vezetékes kvantum kriptográfiai rendszerek bemutatása. Kvantumkommunikáció alkalmazása az űrtávközlésben.
  13. Kvantum Fourier-transzformáció
  Származtatása a klasszikus DFT-ből. Dekompozíciója és megvalósítása elemi kvantum kapukból.
  15. 1. zárthelyi

  14. Kvantum fázisbecslés

  Definíció. Származtatása a kvsnrum Fourier-transzformációból.  Dekompozíciója és megvalósítása elemi kvantum kapukból. Hatékonyság elemzése.
  16. Kvantum prímfaktorizáció – Shor-algoritmus
  Prímfaktorizáció, rendkeresés és a Shor-algoritmus kapcsolata és működésük ismertetése. Hatékonyság elemzése.
  17. Adatbázis keresés – Grover-algoritmus
  Hatékony keresés rendezetlen adatbázisban: a Grover-algoritmus. Működés és blokkdiagramm. Hatékonyság elemzése.
  18. Kvantum számlálás és szélsőérték keresés
  Kvantum-számlálás elméleti háttere. Kvantum-számlálás elemzése, komplexitása, értékelése, Minimum/maximum keresés elméleti háttere. Minimum/maximum keresés elemzése, komplexitása, értékelése.
  19. A Grover-algoritmus általánosítása
  Általánosított Grover-algoritmus mely lehetővé teszi a tévesztési hiba megszüntetését.
  20. Kvantum számítógépek, hol tart ma a világ
  Kvantum számítógép építésének aktuális helyzete: foton, elektron, atom, molekula alapú megközelítések, jelenlegi elképzelések és kutatási irányok.
  21. Kvantum információelmélet alapjai (1)
  Sűrűségmátrixos leírás, posztulátumok megfogalmazása a sűrűségmátrixos leírás segítségével. Összefonódás és teleportálás értelmezése sűrűségmátrixok segítségével.
  22. Kvantum információelmélet alapjai (2)
  Kvantum-transzformációk, operátorok, kvantum-entrópia fogalma, feltételes kvantum-entrópia, kölcsönös kvantum-információ, kvantum-relatív entrópia függvény, analógia klasszikus rendszerekkel.
  23. A kvantum csatorna
  Kvantumcsatornák leírása és jellemzése. Alapvető kvantum csatornák.
  24. A kvantum csatornák kapacitása
  Klasszikus és kvantum kapacitás definíciók. Holevo–tétel. Kapacitások meghatározása jellegzetes kvantum csatornákra.  Kommunikáció zéró kapacitású csatornán - szuperaktiválás.
  25. A kvantum hibajavító kódolás
  Kvantum csatornák hibajavítása, kapcsolódó információelméleti korlátok.
  26. Kvantum hálózatok
  Kvantum ismétlők problémaköre. Kvantum hálózatok építése.

  27. 2. zárthelyi

  28. Összefoglalás és kitekintés
  A tanult témakörök összegzése. A kvantummechanika rövid története. A kvantummechanika és filozófia kapcsolata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.
  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:

  2 db. zárthelyi dolgozat írása, valamint egy nagy házi feladat elkészítése. A házi feladat beadási határideje az utolsó oktatási hét szerda 16 óra.

  A két zárthelyi dolgozat pontszámából zárthelyinként legalább 40%-ot el kell érni ÉS a házi feladat pontszámából legalább 40%-ot el kell érni.
  A tárgy végső jegye az alábbi módon áll elő: a 2 zárthelyi dolgozat eredménye (zárthelyi dolgozatonként 35%-35%-ban) és a házi feladat eredménye (30%-ban).

  b.    A vizsgaidőszakban: -
  c.    Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek Szorgalmi időszakban pótzh, pótlási időszakban pótpótzh,

  Az igénybe vett pótló zárthelyik (pótzárthelyi- és második pótzárthelyi dolgozatok) száma nem haladhatja meg a tantárgykövetelményben szereplő zárthelyik számát, azaz a kettőt.

  Házi feladat késedelmes beadás a pótlási hét pénteken 14:00-ig különeljárási díj ellenében.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom S. Imre, F. Balázs: Quantum Computing and Communications – An Engineering Approach, Published by John Wiley and Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2005, ISBN 0-470-86902-X, 283 oldal

  S. Imre, L. Gyöngyösi: Advanced Quantum Communications - An Engineering Approach, Publisher: Wiley-IEEE Press (New Jersey, USA), John Wiley & Sons, Inc., The Institute of Electrical and Electronics Engineers. (In Press, 2012.)


  További magyar és angol nyelvű segédanyagok a tárgy honlapján elektronikus formában érhetők el.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Imre Sándor
  egyetemi tanár
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Bacsárdi László
  óraadó
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék