Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Infocommunication Services Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnökinformatikus mesterszak
Mobil hálózatok és szolgáltatások integrációja főspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIMA04 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Jeney Gábor
tudományos főmunkatárs
 HIT
Dr. Fazekas Péter
tudományos munkatárs
 HIT
Dr. Sonkoly Balázs
egyetemi adjunktus
 TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM261" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIM317" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM261", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIM317", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Ajánlott: Kommunikációs hálózatok 1-2
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a diplomatervezés során, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató "mérések"-ből áll.
8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy elvégzése során az alábbi témakörökből kikerülő méréseket végzik a hallgatók:
A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) futó mérések:

 • Az internet útvonalválasztási módszerei a gyakorlatban
A jelenlegi módszerek bemutatása, konfigurálása laboratóriumi környezetben. A jelenlegi módszerek problémái, határai, új irányok/módszerek.
 • Software-Defined Networking (SDN)
Az SDN koncepció, OpenFlow hálózatok és eszközök bemutatása. Új hálózati algoritmusok gyors prototipizálása. Mininet hálózatemulációs program.
 • Virtuális hálózatok
Hálózatvirtualizáció, hálózati funkciók virtualizálása (NFV) és szoftveres megvalósítása általános célú hardver környezetben. Hatékony csomagfeldolgozás szoftveres környezetben.
 • Peer-to-Peer rendszerek
Gyakorlatban alkalmazott P2P rendszerek megismerése, beüzemelése, menedzselése. Felhasználási területek szemléltetése.
 • Felhő (Cloud) megoldások
Felhő (Cloud) infrastruktúra létrehozása laboratóriumi környezetben. Alap szolgáltatások konfigurálása, menedzselése, teljesítményvizsgálatok.
 • Valós Felhő rendszerek
Feladatok valós Felhő környezetben (pl. Amazon)

A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) futó mérések:

 • MPLS vizsgálata
A hallgatók a mérések során közelebbről megismerik a nagy kiterjedésű, nagy átviteli sebességű gerinchálózatokban alkalmazott MPLS (Multiprotocol Label Switching) technológia működését, tulajdonságait.
 • IP alapú fejlett csomagtovábbítási eljárások vizsgálata
A hallgatók közelebbről, mérések útján megismerik az IP hálózatokban alkalmazott RSVP (Resource Reservation Protocol) működését, paramétereinek hatását, valamint a gyakorlatban látják működni és konfigurálják az egyik legelterjedtebb útvonalválasztó protokoll, az OSPF (Open Shortest Path First) működését.
 • Heterogén hálózatok szerkezetének demonstrálása
A mérés során a hallgatók kézzelfogható gyakorlatot szereznek a napjainkabn alkalmazott összetett hálózatok felépítéséről, működéséről. A hallgatók tanulmányozzák egy optikai átvitelt használó IP/MPLS alapú LTE átviteli hálózat felépítését; egy ilyen hálózatban a hibák hatásának és hálózatvédelemek működésének alapjait.
 • IPv6 alapú mobilitás-támogatási eljárások
A hallgatók a gyakorlatban megismerik az Internet Protokoll új verziójában alkalmazott, mobil készülékeket támogató megoldások működését és teljesítőképességét.
 • Átviteli rétegbeli protokollok működése vezetéknélküli környezetben
A hallgatók megtapastalják, hogyan viselkedik a TCP és különféle variánsai gyakori hibákkal terhelt vezetéknélküli környezetben (miért nem gyorsul fel a mobilnet).
 • 4G/5G hálózatok működésének vizsgálata
A hallgatók valósághű szimulációkkal megismerik egy-egy újszerű mobilhálózati funkció működését (pl. vivőaggregáció, ultra-sűrű hálózati lefedés, magas vivőfrekvencia), valamint ennek a felhasználói átviteli minőségre és rendszerkapacitásra gyakorolt hatását.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) és a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) történik 5 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez. A két tanszék 6-6 mérést hirdet meg, ezek közül minden hallgató összesen 9 mérést választ, a félév során ezt a 9 mérést kell teljesíteni előzetes jelentkezés alapján. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.

A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet kell beadni elektronikus formában, legkésőbb a mérést követő hét péntek 14.00 óráig.

Az osztályzás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

10. Követelmények

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.

A mérésről készített jegyzőkönyvet, a mérés után 10 napon belül kötelező leadni.

A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.
A mérés megkezdésének feltétele az ellenőrző kérdésekből álló belépő min. 60 % os teljesítése. Ez a méréstől függően beszámíthat a mérés értékelésébe is.
Az egyes mérések értékelése:
Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes
Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése.
Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó vagy hibás mérési eredmények, hiányos, vagy nem megfelelő jegyzőkönyv.

11. Pótlási lehetőségek

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a félév során egyeztetett időpontban. A félév során a hiányzás okától függetlenül vagy elégtelen mérésjegy esetén két pót mérés elvégzésére van lehetőség előzetesen egyeztetett időpontban.

Legfeljebb 2 mérési jegyzőkönyv késedelmes leadására a pótlási időszak végéig van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra62
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Mérési beszámolók készítése
16
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Do Van Tien
egyetemi tanár
 HIT
Dr. Fazekas Péter
tudományos munkatárs
 HIT
Dr. Sonkoly Balázs
egyetemi adjunktus
 TMIT